Převod bytu do výlučného vlastnictví – po několika letech od rozvodu

v roce 2008 jsem se rozvedla , za manželství jsme koupili byt na hypoteční úvěr, který od rozvodu sama splácím,  dohodu o vypořádání SJM jsme uzavřeli, s tím ,že byt bude výlučně v mám vlastnictví , ale nikdy nedošlo k zápisu do katastru nemovitostí. Nyní řeším, jak postupovat, aby na katastru byl byt veden pouze na mne, přesto že uplynula lhůta 3 let pro vypořádání. S bývalým manželem je dohoda možná, společné děti nemáme.

Z Vašeho e-mailu chápeme, že v r. 2008 došlo k rozvodu Vašeho manželství. V rámci rozvodu došlo k uzavření a podepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů (dále SJM), kdy jste se dohodli, že byt, který byl do doby rozvodu ve společném jmění manželů, bude po rozvodu ve Vašem výlučném vlastnictví.

Dosud však nedošlo ke změně zápisu v Katastru nemovitostí a byt je tak stále  evidován ve společném jmění manželů. Dotazujete se, jak postupovat, aby byl byt v katastru nemovitostí zapsán do Vašeho výlučného vlastnictví. Sdělujete, že dohoda s bývalým manželem je možná.

Pokud chtějí dostát bývalí manželé závazkům vyplývajícím z již uzavřené dohody o vypořádání společného jmění manželů, která je závazná, ale nekoresponduje se současným stavem uvedeným v Katastru nemovitostí, je potřeba pro podání Návrhu na vklad na Katastru nemovitostí předložit jedno vyhotovení smlouvy o vypořádání společného jmění manželů s ověřenými podpisy a kopii rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

S odkazem na ustanovení § 150 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, je však toto nutno provést do tří let od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. (K rozvodu vašeho manželství a tedy k zániku SJM došlo v roce 2008, proto by se vypořádání SJM mělo řídit občanským zákoníkem, který byl účinný v té době.

Nicméně vypořádání SJM je téměř shodné i dle současného znění občanského zákoníku.) Dle tohoto ustanovení je totiž dáno, že jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Po třech letech od zániku manželství se bez ohledu na obsah dohody bývalých manželů (pokud nebyla předložena katastrálnímu úřadu), uplatní zákonná fikce vypořádání SJM, kterou rovněž upravuje výše uvedené ustanovení § 150 zákona č. 40/1964 Sb.

V tomto ustanovení je uvedeno, že „nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně nemovitých věcí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné“.

S ohledem na výše uvedené, kdy do 3 let od rozvodu vašeho manželství nebyla provedena změna zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí na základě vaší dohody, máme za to, že by daný byt měl být na základě zákonné domněnky nyní v podílovém spoluvlastnictví Vás a bývalého manžela, kdy každý máte podíl ½.

Katastr nemovitostí však v této věci sám od sebe neprovádí změny zápisu vlastnictví, neví o tom, že došlo k rozvodu manželství a že již uplynula lhůta 3 let pro vypořádání SJM. Pokud je tedy byt v katastru nemovitostí stále veden jako SJM Vás a bývalého manžela, pak tento stav nyní neodpovídá skutečnosti a je třeba jej dát do pořádku.

Je tak potřeba nyní provést zápis, na základě kterého bude byt zapsán do podílového spoluvlastnictví Vás a bývalého manžela s podíly ½. Návrh na vklad spoluvlastnického práva můžete učinit souhlasným prohlášením spolu s bývalým manželem. K tomuto souhlasnému prohlášení je třeba připojit rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

Poté bude možné, aby bývalý manžel svůj podíl na bytě převedl na Vás a Vy se tak stanete výlučným vlastníkem bytu. Převedení podílu na bytě může být provedeno darováním či prodejem.

Nevíme, jaký byl obsah vámi dříve uzavřené dohody o vypořádání SJM co se týče bytu. Chápeme, že jste se dohodli na tom, že byt bude ve Vašem výlučném vlastnictví a s tím zřejmě nadále bývalý manžel souhlasí. Je otázkou, zda v rámci dohody byly stanoveny k tomuto i nějaké bližší podmínky – např. že nebude manžel požadovat žádné vyplacení z bytu, nebo naopak že jej vyplatíte nějakou částkou atd.

Pokud by bývalý manžel nyní požadoval jiný postup, než jaký byl domluven v rámci dříve uzavřené dohody – např. nesouhlasil by s převodem jeho podílu na Vás či by požadoval nějaké vyplacení za jeho podíl, kdy v dřívější dohodě bylo domluveno, že žádné vyplacení nebude, pak se domníváme, že by bylo možné řešit situaci soudní cestou.

Požadovat, aby soud stanovil bývalému manželovi povinnost dodržet dřívější dohodu o vypořádání SJM – převést byt do výlučného vlastnictví, bezúplatně atd. Pokud by k takovéto situaci došlo, pak by již bylo vhodné se v této věci obrátit na advokáta.

Domníváme se, že oba výše uvedené kroky vůči katastru nemovitostí (tedy návrh na vklad spoluvlastnického práva k bytu na základě souhlasného prohlášení o tom, že je byt nyní v podílovém spoluvlastnictví a návrh na vklad Vašeho vlastnického práva na základě převodu podílu bývalého manžela darováním či prodejem Vám) lze provést současně. Je však vhodné výše uvedené informace o dalším postupu ověřit a konzultovat na příslušném Katastrálním úřadě.

Jelikož v e-mailu uvádíte, že byt jste za manželství kupovali s manželem na hypoteční úvěr, předpokládáme, že bylo zřízeno ve prospěch banky zástavní právo na byt, které určitým způsobem omezuje nakládání s danou nemovitostí.

Proto pokud je úvěr nadále splácen a zástavní právo trvá, máme za to, že je třeba převod vlastnictví bytu (nejprve do spoluvlastnictví a následně do Vašeho výlučného vlastnictví)  konzultovat s danou bankou, ve prospěch které bylo zástavní právo zřízeno.

Dále je třeba upozornit, že při vypořádání spoluvlastnických podílů vznikají i určité daňové povinnosti. I zde je vhodné se pro bližší informace se obrátit na příslušný Finanční úřad.