Jak se zříci otcovství

Jak je známo, matka je vždy jasná, u otce se to na 100 % říci nedá. V dnešní době je však možné udělat velmi snadno test otcovství neboli test DNA. Po zjištění, že se nejedná o otce dítěte se dá zříci se otcovství. Jak to probíhá?

Lhůta pro popření otcovství, které bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, je 6 měsíců od doby, kdy bylo otcovství souhlasným prohlášením určeno. 

Dříve bylo možné, aby i po uplynutí této lhůty mohl, v případě že to vyžadoval zájem dítěte, návrh na popření otcovství podat státní zástupce. Tento postup byl upraven zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, který však již od 1.1.2014 není účinný, tedy dnes již neplatí. Záležitosti, které byly upraveny zákonem o rodině, přešly do nového občanského zákoníku.

Stejně jako v mnoha jiných oblastech došlo účinností nového občanského zákoníku i v oblasti rodinného práva k některým změnám. V současné době již státní zástupce nijak nevstupuje do řízení o popření otcovství. Návrh na popření otcovství nadále může podat matka dítěte, otec, případně může řízení o popření otcovství zahájit soud i bez návrhu.

Pokud by byl v současné době podán návrh na popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty oněch 6 měsíců, pak soud může rozhodnout o prominutí zmeškání lhůty, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek. Rozhodne-li se otec návrh na popření otcovství podat, je třeba jej podat přímo příslušnému soudu, který rozhodne, zda promine zmeškání lhůty, či nikoli.

Otcovství – obecně

Otcovství je právní uznání biologického otce dítěte. Určení otcovství je důležitým krokem k zajištění zákonných práv otce i dítěte. Kromě právních výhod poskytuje určení otcovství dítěti také citové a finanční zabezpečení.

Pokud se dítě narodí v manželství, zákon předpokládá, že otcem je manžel. V případech, kdy rodiče nejsou sezdáni, však musí být otcovství určeno, aby byla otci přiznána rodičovská práva. Otcovství lze určit několika způsoby, včetně dobrovolného uznání a genetického testování.

Další metodou určení otcovství jsou genetické testy. To zahrnuje odběr vzorku DNA údajného otce i dítěte. Pokud se DNA shoduje, je otec právně uznán za biologického rodiče dítěte. Genetické testování se často používá v případě, že otec není ochoten dobrovolně uznat otcovství.

Po určení otcovství je otec povinen poskytovat dítěti finanční i citovou podporu. Ve většině států to zahrnuje placení výživného, dokud dítě nedosáhne plnoletosti. Jak probíhá zvyšování alimentů? Kromě toho budou otci přiznána zákonná práva k dítěti, například právo rozhodovat o jeho vzdělání, zdravotní péči a náboženské výchově.

Určení otcovství je důležitým krokem k zajištění zákonných práv otce i dítěte. Tento proces může být tak jednoduchý, jako je podepsání právního dokumentu, nebo tak složitý, jako je podstoupení genetického testování. Bez ohledu na použitý způsob je však určení otcovství zásadní pro zajištění citového a finančního zabezpečení dítěte.