Bývalý partner neplatí výživné – co dělat, zkušenosti

Platit výživné musí rodiče až do zletilosti dítěte. Pokud se však dítě rozhodne ve studiu pokračovat, pak vyživovací povinnost trvá až do ukončení takového studia nebo do 26 let dítěte. Jakmile partner přestane platit výživné, může být uznán vinným z trestného činu zanedbání povinné výživy. Pomůže tento příkaz k vymožení výživného?

Upozornění na možnost podání trestního oznámení či jeho následné podání může být jedním z kroků, jak přimět povinného k tomu, aby hradil výživné. Dá se očekávat, že většina lidí by se hrozby trestního stíhání zalekla a začala by řádně plnit své závazky. Bohužel tomu tak není vždy.

Je třeba sdělit, že samotný trestní příkaz vymožení výživného nezajistí, pokud, jak bylo již uvedeno, by se přítel nezalekl hrozby dalšího potrestání.

Trestním příkazem je totiž pachatel potrestán za spáchání trestného činu, nicméně v tomto případě není v rámci trestního příkazu stanovena povinnost výživné uhradit. Tato povinnost byla příteli již dána soudním rozhodnutím o výživném. Trestní příkaz stanovuje trest za to, že není plněna vyživovací povinnost.

Bývalý přítel by si měl vážně uvědomit, že další neplnění vyživovací povinnosti může mít za následek přeměnu podmíněného trestu na trest nepodmíněný. Pokud jej však ani tato hrozba nepřiměje k placení výživného, je třeba výživné vymáhat jinou cestou.

Jelikož byla vyživovací povinnost příteli stanovena soudním rozhodnutím a není z jeho strany plněna, pak je možné plnění soudního rozhodnutí vymáhat, a to buď podáním návrhu na výkon rozhodnutí k soudu podle místa bydliště bývalého přítele, nebo podáním návrhu na nařízení exekuce k soudnímu exekutorovi.

Výživné – obecně 

Výživné na děti je zákonná povinnost rodičů finančně vyživovat své děti. Tato podpora je nezbytná k zajištění základních životních potřeb dětí, jako je strava, oblečení a přístřeší. Kromě toho může výživné na děti pomoci pokrýt náklady na vzdělání a další mimoškolní aktivity.

Platby výživného jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb dítěte. Poskytováním finanční podpory svým dětem mohou rodiče pomoci zajistit svým dětem lepší budoucnost. Je rovněž důležité mít na paměti, že platby výživného na dítě jsou zákonnou povinností a jejich neplacení může mít za následek zahájení soudního řízení proti rodiči.