Šance na levnější teplo v Kutné Hoře budí pochybnosti

levnejsi_teplo

Projekt propojení soukromé bio elektrárny v areálu ČKD s městskou teplárnou v kutnohorské části Hlouška a zejména právní úprava této spolupráce vyburcovala opozici, aby iniciovala svolání mimořádného zasedání kutnohorského zastupitelstva.

Hlavním bodem emocemi překypujícího jednání, svolaného na úterý 21. února, se stala zpráva opoziční zastupitelky Zuzany Moravčíkové. Návrh na usnesení doporučit radě města ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis odložit rozhodnutí o uzavření smlouvy o dodávkách tepelné energie se společností EC Kutná Hora nakonec neprošel. Ale popořadě.

Společnost EC Kutná Hora vybudovala v areálu ČKD bio elektrárnu na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Ta by mohla od příštího roku zásobovat kutnohorská sídliště a některé objekty města takzvaným odpadním teplem. Celý projekt vyšel společnost EC Kutná Hora na zhruba 600 milionů korun.

Zákazníky společnosti jsou aktuálně již ČKD Kutná Hora a Foxcon. Pro dokončení výše zmíněného záměru dodávky tepla městské teplárně zbývá společnosti zhotovit propojení. Jeho cena se pohybuje v rozmezí 50 – 60 milionů korun.

Názor opozice

Opoziční zastupitelé vyjádřili své obavy vyplývající ze znění smlouvy již na lednovém veřejném zasedání zastupitelstva. Pouze s vyslovením svých obav se však nespokojila zastupitelka Moravčíková. Předložila vedení města na mimořádném zasedání zastupitelstva oponentní posudek označující navrhovanou smlouvu jako nevýhodnou pro město od samého začátku. 

Posudek obsahuje řadu konkrétních připomínek ke smlouvě, jako například příliš dlouhou dobu, po kterou by měla být smlouva uzavřena, nevypověditelnost smlouvy a nejasnou konečnou cenu pro spotřebitele. V původním návrhu měla být smlouva podepsána na deset let plus pět let opce.

Jednáním se povedlo redukovat smlouvu na 8 let plus dvakrát tři roky opce. Po uplynutí čtrnácti let by tak přešla smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi. Vypověditelnost smlouvy ze strany města byla dalším z diskutovaných bodů.

Společnost EC Kutná Hora by totiž přistoupila na podmínku, že by smlouva umožnila vypověditelnost ze strany města pouze tehdy, když si město zaplatí teplovod za desítky milionů samo.

Měli možnost přistoupit i na tuto variantu. Jednoznačně ale konstatovali že pro město je výhodnější a zajímavější, když investorem horkovodu bude dodavatel tepelné energie, tedy firma EC Kutná Hora. Stejně tak pozemky, přes které teplovod povede, zajistí prý společnost EC Kutná Hora.

Cena tepla pro zákazníky

Konečná cena tepla pro zákazníka , další bod kritiky, je podle starosty Šance interní záležitostí společnosti KH Tebis, potažmo města. To, jakým způsobem se do konečné ceny promítnou náklady typu režie Tebisu a zejména nájemné městu, ve kterém jsou samozřejmě skryté finanční náklady na investice, bude záležitostí dalšího jednání.

Zúčastní se ho i zastupitelstvo, a to přímo nebo prostřednictvím zástupců v dozorčí radě Tebisu. Záležitosti týkající se finální ceny tepelné energie jsou mimo toto jednání o smlouvě. V neposlední řadě zastupitele zajímalo, zda město uvažuje o alternativě v případě, že by společnost EC Kuná Hora přestala teplo dodávat. A co se stane se zařízením Tebisu, které by po pěti letech už nemuselo být provozuschopné.

Současné zařízení Tebisu zůstane dle starosty Šance zakonzervované pro případné vykrývání “špiček”. Má však životnost již jen pět let, i když by mohlo pravděpodobně sloužit déle. I v případě, že by tady společnost EC Kutná Hora nebyla, bylo by nutné po pěti letech o jeho obnově a náhradě uvažovat.

Je možné, že se jako ekonomicky výhodnější řešení nabídne třeba výstavba menší mazutové kotelny nebo menšího zařízení, které by vykrývalo pouze špičky a využívalo výhodnějších cen paliva, než je cena dlouhodobě nasmlouvaného plynu.

Podle jednatele společnosti EC Kutná Hora Tomáše Hardta by v případě, že město se společností smlouvu neuzavře, zůstala společnost u výroby elektřiny. Její odběr má zajištěný na dvacet let. Jejich nabídka je výhodná už dneska. Do budoucna může být jenom výhodnější. Mají dojem, že si někteří myslí, že město nutí do tohoto kontraktu.

Není to tak. Projekt je životaschopný i bez toho, že bude dodávat teplo. V tomto duchu se vyjádřil pan Hardt. Otevřeně připustil, že jsou společností developerskou, která elektrárny staví a posléze je prodává.

Proč přechod na bio elektrárnu?

A proč vlastně město přechází z plynu na teplo dodávané bio elektrárnou? Jsou tady určité povinnosti z energetického zákona. Energetický zákon praví, že existuje-li levnější a technicky dostupný zdroj energie tepla z obnovitelných zdrojů, tak jsou uživatelé povinni se na tento zdroj napojit.

Této záležitosti se předešlo tím, že se připravila smlouva, která umožňuje lepší ceny, než na které by byli nuceni přistoupit podle energetického zákona. Celkově by toto mělo vést k dlouhodobému snížení cen tepla na sídlištích, což se týká třetiny obyvatel města.

Mělo by to také odstranit závislost na dodávkách plynu. Vychází se z předpokladu, že se ceny budou dlouhodobě zvyšovat. A tady je dlouhodobá záruka relativně stabilní ceny, která se bude měnit pouze podle inflace.

Po více než hodinové diskusi návrh opoziční zastupitelky na odklad podpisu smlouvy přijat nebyl. Na středu 7. března tak bude podle slov starosty Šance Radou města ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis smlouva o dodávkách tepla se společností EC Kutná Hora schválena.

Jednání mezi společností EC Kutná Hora a městem probíhají již rok. Když všechno půjde hladce, dodávky tepla by mohly začít na podzim roku 2013. Byly zde spekulace, že společnost EC Kutná Hora tvoří lidé z ČKD nebo management ČKD. Tak tomu ale není.

Propojení EC Kutná Hora a ČKD

Nepodložené informace o spojení EC Kutná Hora a ČKD Kutná Hora však už rozhodně nejsou tím nejhorším, co se po Kutné Hoře takzvaně říká. Z dostupných údajů navíc opravdu vyplývá, že společnost provozující bio elektrárnu nemá s ČKD Kutná Hora kromě vlastního sousedství v jednom areálu nic společného.

Ve skutečnosti má podle části vládnoucí Šance pro Kutnou Horu jít o záležitost mnohem problematičtější. O údajné propojení EC Kutná Hora s vedením města, a to přímo se starostou. Starosta však tuto možnost rezolutně popírá.

O anonymních osočeních tohoto druhu ví a nevěnuje jim pozornost, protože by to samozřejmě bylo zbytečné. Těší se na okamžik, kdy nabude účinnost legislativní opatření, kterým budou společnosti užívající dotace z veřejných zdrojů nebo obchodující s veřejnými institucemi zavázány identifikovat vlastníky akcií na majitele.

BIOWATT s.r.o.

A právě prostřednictvím takzvaných akcií na majitele, ať již akciové společnosti EC Kutná Hora či její mateřské EC Biowatt, by takové údajné majetkové propojení mělo být podle některých členů Šance pro Kutnou Horu realizováno. Ivo Šanc v devadesátých letech 20. století figuroval ve společnosti s ručením omezeným s nápadně podobným názvem – BIOWATT s.r.o.

Tato společnost přestala existovat a byla z obchodního rejstříku vymazána 9. července 1998. A zde je kámen úrazu. Odtud totiž pocházejí údajné pochybnosti o vzájemném propojení mezi starostou města Kutná Hora a majitelem společnosti EC Kutná Hora Tomášem Hadrtem.

Jak by tedy taková držba akcií na majitele v praxi vypadala? Akcie na majitele je cenný papír, který se převádí prostým předáním z ruky do ruky stejně běžně jako například bankovky. Ve většině světa je tento druh akcií buďto přímo zakázán či není zákonem povolen.

V České republice však může akcie na majitele pro utajeného vlastníka spravovat kdokoliv, ať již advokát či obecný zmocněnec, zcela bez povinnosti jakékoliv formy registrace, a pravý majitel tak nemusí zpoza roušky anonymity nikdy vystoupit.

Do doby jiné legislativní úpravy akcií na majitele tak bude obtížné toto namítané propojení, jakkoliv prokázat. Ale stejně složité bude i opačně prokázat, že tomu tak není. 

TIP: Přes koho investovat – srovnání Portu a Fondee.