INFORMUJEME: Plánované rekonstrukce vodovodu v Teplicích a Proboštově

Bližší informace k jednotlivým stavbám:

PROBOŠTOV:

V Proboštově, v ulici Sobědružská, bude provedena rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1930, výměnu děravé kanalizace, a odstraníme kanalizační výusť, kterou odtékají odpadní vody bez přečištění

 Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Proboštově, v ul. Sobědružská, provedeme rekonstrukci 89 let starého poruchového vodovodu v celkové délce 267,6 metrů, vyměníme děravou kanalizaci a odstraníme kanalizační výusť pokládkou nové kanalizace, splašky tak budou odcházet novým potrubím v celkové délce 280,5 metrů. Stavbu koordinujeme s obcí Proboštov, která v uvedené ulici plánuje provést kompletní obnovu povrchů.

Více o stavbě:

Předmětná stavba se nachází v intravilánu obce Proboštov. Tato lokalita je zastavěna solitérními a řadovými domy pro individuální bydlení.

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 bude rozdělena na několik dílčích úseků tak, aby bylo možno v daném úseku provést zásobování vodou provizorními vodovody kontinuálního zásobování, na které budou provizorně přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky a navazující vodovodní řady:

  • etapa 1: Bude provedena rekonstrukce stoky mezi šachtami Š1 a Š2. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno.
  • etapa 2: Bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky A1 spolu s částí vodovodního řadu V1 ve staničení od 0,00 po 0,09682 km, který je veden v souběhu se stokou A1. Po dobu rekonstrukce tohoto úseku, budou napojené nemovitosti zásobeny stávajícím vodovodem. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno a není třeba budovat provizorní vodovod.
  • etapa 3: Bude provedena výstavba kanalizační stoky A mezi šachtami Š2 a Š5, kanalizační stoky A2 mezi šachtami Š3 a Š3a spolu s částí vodovodního řadu V1 ve staničení 0,09682-0,21470 km, který je veden v souběhu se stokou A. Po dobu rekonstrukce tohoto úseku, budou napojené nemovitosti zásobeny stávajícím vodovodem. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno a není třeba budovat provizorní vodovod.
  • etapa 4: Bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu V1 ve staničení 0,21470-0,25760 km, který je veden ve stávající trase a niveletě. Před zahájením této etapy bude nutné vybudovat provizorní vodovod z potrubí PEHD d63 v celkové délce 49,0 m, kterým budou zásobeny nemovitosti č.p. 650, 467 a nemovitosti na pojenéna stávající vodovod PVC d90 v ulici Březový háj. Provizorní vodovod bude veden po povrchu převážně po chodnících vedle plotových zídek a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 17. června 2019. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Informace k dopravní obslužnosti:

Stavba bude prováděna výkopovou metodou. Do jednotlivých objektů bude zajištěn přístup přechodovými lávkami. Výkop bude zajištěn ze strany od chodníku plotovou zábranou. Z pohledu zajištění dopravní obslužnosti se tak počítá s následujícími 3 situacemi místní úpravy. Objízdná trasa bude obousměrná, povede ulicí K Hrázi a Na Pěnkavce.

TEPLICE:

V Teplicích, v ul. Jugoslávská, bude proveda rekonstrukci dožilého vodovodu pro cca 100 napojených obyvatel

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Teplicích, v ul. Jugoslávská, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu z roku 1970 v celkové délce 283 metrů pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice, které plánují v uvedené lokalitě obnovu chodníků.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1970. Potrubí je již dožilé a poruchové. Vzhledem k jeho technickému stavu a s ohledem na plánovanou investiční akci města Teplice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Co se kanalizace týče, je tvořena betonovým potrubím DN 400 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je výměna vodovodu v ulici Jugoslávská od ulice Opavská až za dům č. p. 2731 s napojením na vodovodní řad LT DN100 v ul. Jugoslávská, v celkové délce 283 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena před obnovou chodníků, kterou plánuje provést statutární město Teplice.

Vodovod bude ukládán do otevřeného zapaženého výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. června 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.