Vyšší alimenty – kdy je možné požadovat

Pokud se rodiče dětí rozvedou, vzniká jednomu z nich povinnost platit výživné. Tím je ten rodič, u kterého dítě není v péči. Kromě příspěvku na jídlo a ošacení je třeba platit i například zdravotní pomůcky nebo školní potřeby. Co dělat v případě, kdy výživné již není dostačující a otec dítěte nechce platit více?

Zákon říká, že změní-li se poměry na straně dítěte či rodiče, lze se dohodnout o změně výše výživného nebo se obrátit na soud a podat k místně příslušnému okresnímu soudu návrh na zvýšení případně snížení výživného pro nezletilé dítě.

Soud se i při návrhu na zvýšení výživného při stanovení částky obecně řídí schopnostmi, možnostmi a majetkovými poměry povinného a majetkovými poměry a odůvodněnými potřebami nezletilého dítěte. Kromě toho také platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovni rodičů.

Soud může při zvýšení výživného přihlížet z hlediska dítěte například k jeho věku, výdajům souvisejících s jeho zdravotním stavem, návštěvou předškolního či školního zařízení, zájmy a kroužky

U rodiče může soud zohledňovat jeho výdělečné možnosti, zda se nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání, jeho další vyživovací povinnosti, jeho náklady spojené se zaměstnáním a bydlením. Důležitou roli hraje i ztráta zaměstnání

Zvýšení výživného je tedy možné, pokud došlo k důležité změně na straně dítěte (nástup na základní školu, přestup na střední školu, zdravotní komplikace) či na straně povinného rodiče.

Výživné

Když se rodiče rozhodnou žít odděleně, je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, v jaké výši budou platit výživné. Výživné na děti je pravidelná platba, kterou jeden z rodičů platí druhému rodiči na pokrytí nákladů na výživu dětí.

Je důležité si uvědomit, že placení výživného je zákonnou povinností bez ohledu na to, zda jsou rodiče manželé, či nikoli. Je rovněž důležité si uvědomit, že výše placeného výživného se liší v závislosti na finanční situaci rodičů.

Pro rodiče, kteří žijí odděleně, je důležité dohodnout se na takovém způsobu výživného, který bude pro rodiče a děti nejvhodnější. Tato dohoda by měla být písemná a měla by být právně závazná. Dohoda by měla rovněž obsahovat podrobnosti o tom, jak budou platby prováděny a kdy budou splatné. Je rovněž důležité zajistit, aby dohoda obsahovala mechanismus pro řešení případných změn okolností.

Při rozhodování o částce, která má být vyplácena, je důležité zohlednit faktory, jako je příjem rodičů, počet dětí a jejich věk a náklady na jejich výživu.

Jakmile je dohodnuta dohoda o výživném, je důležité zajistit, aby byly platby prováděny včas. Pokud platby nejsou prováděny, může rodič, který má platby dostávat, podniknout právní kroky k vymáhání dohody.

Placení výživného je důležitou součástí zákonných povinností rodičů. Může pomoci zajistit, aby oba rodiče plnili své finanční povinnosti vůči dětem, a také pomoci zajistit uspokojení potřeb dětí.