Výživné pro dítě – nezletilé

Z dotazu do poradny vyplývá, že byla soudem určena vyživovací povinnost k dnes zletilé dceři. Dcera studovala, tudíž neměla vlastní příjem a byla na své rodiče odkázána výživou. Jak to funguje s výživným v případě, že nezletilé dítě dovrší 18 let?

Podle zákona trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou schopny samy se živit. Ukončení vyživovací povinnosti je však omezeno i věkem, a to je stanoveno na dovršení 26 let. Pokud bude dítě do té doby studovat, rodiče mu musí poskytovat finanční podporu.

Pokud dcera přerušila studium a v současné době pracuje znamená to, že se ztrácí povinnost placení výživného ze strany rodiče. U dcery se změnily poměry, respektive změnil se stav, který byl rozhodující při původním rozhodování o výživném, a to v tom smyslu, že je schopna sama se živit.

Změní-li se poměry, může soud změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném. Na tom, že přestane rodič dceři hradit výživné se spolu s ní může domluvit, nicméně je vhodné toto vyřešit soudním rozhodnutím. Výživné bylo soudem stanoveno, proto by mělo být také soudem zrušeno nebo upraveno, aby dcera případně nemohla výživné vymáhat zpětně. Každopádně záleží na vzájemných vztazích.

Začne-li dcera opět studovat, změní se u ní opět poměry a tudíž může jeden podat soudu návrh na určení výživného podle aktuální situace. Bude poté záležet na rozhodnutí soudu, zda bude považovat následné studium za pokračování přípravy na budoucí povolání a výživné zvýší a obnoví či nikoli.

Výživné – obecně

Placení výživného je povinností obou rodičů a zákonnou povinností rodiče, který nemá dítě v péči. Výživné na dítě je pravidelná platba, kterou jeden z rodičů platí druhému rodiči za účelem zajištění finančních potřeb dítěte. Je důležité porozumět zákonným požadavkům na výživné a dopadu, který může mít na blaho a vývoj dítěte.

Účelem výživného je zajistit, aby byly uspokojeny základní potřeby dítěte. Jeho účelem není nahradit příjem rodičů dítěte, ale doplnit jej a zajistit, aby dítě bylo řádně zaopatřeno. Platba by měla pokrýt náklady na stravu, ošacení, bydlení, vzdělání a další potřeby, které dítě může mít. V některých případech může být rodič povinen hradit další náklady na lékařskou péči, mimoškolní aktivity nebo jiné náklady spojené s výchovou dítěte.

Rodičem povinným platit výživné je obvykle rodič, který dítě nemá v péči, ale není tomu tak vždy. V některých případech mohou být povinni platit výživné oba rodiče. Výši placeného výživného obvykle určuje soud. Výše částky, kterou je rodič povinen platit, se odvíjí od jeho příjmů.