Povinnost hradit daň z příjmu při prodeji pozemku s rozestavěnou stavbou

Může dojít k situaci, kdy se z důvodu rozvodu prodává pozemek s rozestavěnou neboli hrubou stavbou rodinného domu, kdy stavba dosud nebyla využívána k bydlení. Pozemek byl nabyt před 4 lety. Jak je to s placením daně z příjmu a zda není možné osvobození od daně z příjmu v případě, že by se prostředky z prodeje použily na zajištění bytové potřeby?

Daně z příjmu a případné osvobození od této daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předpokládá se, že dotyčným je fyzická osoba a že výše uvedená nemovitost není zahrnuta do případného obchodního majetku jeho či manželky, ale do společného jmění manželů.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. Mezi ostatní příjmy patří právě příjmy z úplatného převodu nemovité věci. Úplatný převod nemovité věci (respektive příjmy z prodeje nemovité věci) tak podléhají dani z příjmu.

Osvobození od daně z příjmu fyzických osob upravuje ustanovení § 4 výše uvedeného zákona o daních z příjmů, které mimo jiné říká, že:

Od daně se osvobozuje:

  • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby;
  • příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let.

Jelikož byl pozemek nabyt před 4 lety a že se v nemovitosti dosud nebydlelo (rozestavěný dům není dosud k bydlení), pak se má za to, že bohužel dotyčný nesplňuje některou z výše uvedených podmínek pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti.

Výše uvedené ustanovení § 4 zákona o daních z příjmů obsahuje více případů osvobození od daně, nicméně má se za to, že další body se již neváží k této situaci. V současné době existuje povinnost daň z příjmu za prodej nemovitosti uhradit.

Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. 

U příjmů v případě úplatného převodu nemovitých věcí je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Od příjmu získaného z prodeje pozemku by se tak mohla odečíst částka, za kterou byl pozemek koupen.

Výdajem, o které je možné základ daně dále ponížit, jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje.

Skutečně je vhodné situaci ještě konzultovat a výše uvedené informace ověřit přímo na některém pracovišti Finanční správy nebo na některém finančním úřadě. A to i s ohledem na skutečnost, že v září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., o zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, který zároveň změnil znění některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

Daň z příjmu – obecně

Daň z příjmu je forma zdanění, kterou vláda vybírá od fyzických a právnických osob na základě jejich příjmů. Jedná se o druh progresivní daně, což znamená, že čím vyššího příjmu člověk dosáhne, tím vyšší je sazba daně. Daň z příjmu obvykle vybírají zaměstnavatelé a odvádějí ji vládě za své zaměstnance.

Daň z příjmu je pro většinu vlád důležitým zdrojem příjmů a tvoří významnou část jejich celkových daňových příjmů. Používá se k financování veřejných služeb, jako je zdravotní péče, vzdělávání, infrastruktura a sociální zabezpečení.

Daň z příjmu se obvykle vypočítává na základě zdanitelného příjmu osoby. Jedná se o celkový příjem ze všech zdrojů (mzda, investice) po odečtení všech vládou povolených odpočtů nebo zápočtů. Na základě zdanitelného příjmu se určuje výše daně, kterou musí osoba zaplatit.

Daňoví poplatníci jsou obecně povinni každoročně podávat přiznání k dani z příjmů. Jedná se o formulář, který musí být vyplněn a předložen vládě. V tomto formuláři musí daňoví poplatníci uvést všechny své příjmy a všechny odpočty, na které mají nárok. Vláda pak na základě těchto informací vypočítá výši daně, kterou má daňový poplatník zaplatit na základě svých příjmů a odpočtů.

Daň z příjmů může být složité a nepřehledné téma. Je důležité porozumět pravidlům a předpisům v zemi a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc. Je také důležité sledovat veškeré změny v daňových zákonech, protože ty mohou ovlivnit výši daňových povinností nebo nárok na odpočty a slevy.