Jak zpochybnit dědictví

Pořizování majetku během trvání manželství většinou spadá do společného jmění manželů. Existují však i výjimky. Z toho důvodu mohou vzniknou nejasnosti během dědického řízení a nepříjemné zjištění dědiců. Lze zpochybnit dědictví?

Modelový příklad: Sourozencům zemřela maminka a probíhá dědické řízení. Dědici jsou žena a její bratr (děti zemřelé) a manžel maminky, která se po rozvodu s otcem svých dětí podruhé vdala. Maminka se svým manželem v době trvání jejich manželství koupila byt.

Nyní dcera v rámci nahlédnutí do katastru nemovitostí na internetu zjistila, že byt je psán jen na jméno maminčina manžela, tedy že je v jeho výlučném vlastnictví. Je to možné, když byl zakoupen v průběhu manželství? Znamená to, že tento byt nebude ani předmětem dědictví po mamince? Co lze dělat, když má dcera za to, že by daný byt měl být v dědictví po mamince projednáván?

Společné jmění manželů a nemovitosti

Do dědictví po zemřelém patří jeho výlučný majetek a dále podíl na majetku, který byl ve společném jmění v případě, že byl zemřelý ženatý (vdaná). Do společného jmění manželů patří mimo jiné majetek nabytý za dobu trvání manželství oběma manželi, případně jedním z nich.

Z tohoto jsou však výjimky. Pokud je například nabyt majetek z výlučných prostředků jednoho z manželů, pak je i tento majetek ze zákona v jeho výlučném vlastnictví a nespadá do společného jmění. Při zjišťování majetku zemřelého vychází notář zejména ze sdělení pozůstalých.

Co se týče nemovitostí, zde se vychází z evidence katastru nemovitostí a má se za to, že údaje v této evidenci odpovídají skutečnosti. Pokud tedy je v katastru nemovitostí uvedeno, že byt je ve výlučném vlastnictví manžela zemřelé, pak by tento byt skutečně nebyl předmětem dědického řízení po mamince a děti jako nepominutelní dědicové by nezískaly z nemovitosti nic.

Pokud má dcera za to, že byt by měl být předmětem společného jmění maminky a jejího manžela a měl by tak být předmětem dědictví (respektive podíl na nemovitosti), je třeba na toto upozornit daného notáře. Notář sám však není schopen zhodnotit stav věci, zejména tedy, kdo je zákonným vlastníkem bytu.

Pokud během dědického řízení vyvstanou nějaké nejasnosti například v oblasti vlastnictví, je dědic, v jehož je to zájmu, odkázán notářem na vyřešení této nejasnosti soudní cestou. Tedy v tomto případě by dcera zřejmě byla nucena podat žalobu na určení vlastnictví k bytu, tedy na to, zda je daný byt ve společném jmění zemřelé maminky a jejího manžela, či nikoliv.

Je třeba upozornit na to, že sama skutečnost, že byt byl zakoupen v době trvání manželství, neznamená, že je předmětem společného jmění. Je vhodné bližší informace zjistit například od manžela maminky, pokud je to možné.