Podíl na domě – co udělat, aby jej získalo jen jedno konkrétní dítě

Dědictví zpravidla nebývá jednoduchá záležitost. Je třeba brát ohled na dědické skupiny, závěť či věcná břemena. Jak postupovat v případě, že chce matka odkázat svůj majetek nabytý před svatbou jen jedné své dceři? Jak toho docílit?

Modelový příklad: Žena je vdaná, má 69 let, manželovi je 82 let. Mají dospělé dcery. Ona jednu a manžel dvě. Za jejich manželství byl ženě a jejímu bratrovi darován dům. Každému polovina. Což bylo zapsáno v katastru nemovitostí. V záznamu je zapsáno věcné břemeno pro rodiče.

Manžel má své dcery vypořádané. Co se stane s darem, když jeden z manželů zemře? Má žena podíl na domě darovat dceři, nebo sepsat závěť? Pokud by chtěla, aby dostala polovinu domu, jenom její dcera, co pro to udělat?

Společné jmění manželů a dar

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který jeden z manželů nabyl za dobu manželství darem. Podíl na nemovitosti byl darován a je jen ženiným vlastnictvím a může s ním nakládat podle své vůle. Tedy i darovat jej výhradně své dceři.

Darování nemovitosti

Jednou z možností je sepsat darovací smlouvu a svůj podíl dceři darovat. Jelikož jde o nemovitost, tedy o hodnotnou věc, bylo by vhodné se v této věci obrátit na notáře. Ten může pomoci se sepsáním smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene).

Změny týkající se nemovitosti, tedy změna vlastníka a zřízení nové služebnosti je třeba vložit do Katastru nemovitostí. Je však třeba upozornit, že pokud svůj podíl na domě žena daruje dceři, pozbyde tím vlastnické právo k domu (k danému podílu), a i když bude zřízena služebnost užívání domu, nebudou její práva týkající se rozhodování o nemovitosti stejné, jako kdyby byla vlastníkem.

Sepsání závěti

Pokud svůj podíl nedaruje za svého života, a bude vlastníkem podílu na domě až do své smrti, stane se v případě ženiny smrti podíl na domě součástí pozůstalosti. Pak záleží na tom, zda bude mít sepsanou závěť nebo ne. V závěti je možné určit, co komu z majetku po smrti připadne. Je tedy možné určit, že po ženině smrti dostane podíl na nemovitosti výlučně její dcera.

Dědictví – zákonná posloupnost

Se sepisem závěti je rovněž vhodné obrátit se na notáře. Pokud závěť žena nesepíše, dojde k dědění dle zákonných dědických skupin. Jelikož žena sděluje, že je vdaná a má jednu dceru, dědili by v rámci první dědické skupiny stejným dílem manžel a dcera. Dědických skupin je celkem šest:

  1. třída dědiců: dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
  2. třída dědiců: manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.
  3. třída dědiců: sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Nedědí-li některý ze sourozenců, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
  4. třída dědiců: Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.
  5. třída dědiců: Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina.
  6. třída dědiců: děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele. Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

Pokud by manžel zdědil část podílu na domě, po jeho smrti by tuto část dědily jeho dcery (i když má dcery již vypořádané), nikoliv ženina dcera, neurčil-li by manžel v závěti něco jiného.

Pokud by muž zemřel manžel dříve než žena, její část podílu na domě by nebyla součástí dědického řízení po smrti manžela, avšak v rámci dědictví po manželovi by se projednával pouze jejich společný majetek či výhradní majetek manžela.