Dlouhá nemocenská – jak nepřijít o místo

Zdravotní stav je delikátní záležitost a jeho příznivý vývoj není nikomu garantován. Mohou nastat chvíle, kdy je vyžadována dlouhodobá léčba. Jak je to s nárokem na nemocenskou? Jak dlouho trvá a je možné přijít o místo?

Modelový příklad: Muž před časem vážně onemocněl, a protože se jeho léčba nevyvíjí úplně dobře, je už skoro rok v pracovní neschopnosti. Podle jeho informací léčba potrvá ještě půl roku. Slyšel však, že nemocenskou může pobírat jen jeden rok. Zároveň má obavy ze ztráty zaměstnání. Je možné, aby jej zaměstnavatel přidělil na jiné pracovní místo, nebo i po tak dlouhé době může pracovat na stejném místě jako před nemocí?

Co je nemocenská

Nemocenská se řadí mezi šest dávek českého systému nemocenského pojištění (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Jedná se o finanční zabezpečení pracujících pojištěnců v době nemoci. Během této dočasné pracovní neschopnosti nemohou vykonávat zaměstnání a přicházejí o výdělek.

Účast na nemocenském pojištění u zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná, přičemž nemocenské pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.

V případě nemoci má na nemocenské (dávka vyplácená státem) nárok zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným a tato doba trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů nemocenské dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy.

Prodloužení nemocenské

Ošetřující lékař může uznat zaměstnance dočasně práce neschopným, pokud mu jeho zdravotní stav nedovolí pracovat. Na výplatu nemocenského má pak zaměstnanec nárok od 15. dne pracovní neschopnosti, a to až v rozsahu 380 dní. Jedná se o tzv. podpůrčí dobu.

V případě, že by i po uplynutí oné podpůrčí doby zdravotní stav zaměstnanci nedovoloval pracovat, pak tato doba může být na základě vyjádření posudkového lékaře příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení prodloužena nejvíce o tři měsíce.

Pokud lékař lékařské posudkové služby zjistí, že jsou splněny zákonné podmínky pro výplatu nemocenské po uplynutí podpůrčí doby, tedy že lze očekávat, že nemocný po uplynutí podpůrčí doby nabude v krátké době pracovní schopnost, uvede tuto skutečnost do posudkového závěru, na jehož základě vydá Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí.

Pokud by ani prodloužení o tři měsíce nebylo dostačující, je možné podpůrčí dobu opětovně prodloužit, maximálně však o 350 dnů. Pokud tedy bude v pracovní neschopnosti jeden rok a podle vyjádření lékařů bude potřeba pokračovat v léčbě, může požádat příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení o prodloužení podpůrčí doby.

Návrat do zaměstnání

Pokud by pojištěnec shledal, že ani po prodloužení nemocenské není v takovém stavu, aby se vrátil do zaměstnání, může OSSZ požádat o invalidní důchod.

Dle § 53 odstavce 1 zákoníku práce se zakazuje dát výpověď v době, kdy se zaměstnanec nachází v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Není třeba se obávat ztráty pracovního místa. I kdyby byl muž v pracovní neschopnosti déle než jeden rok, může se vrátit na své původní pracovní místo, tedy na pozici, kterou před pracovní neschopností vykonával.

Po delší pracovní neschopnosti má však zaměstnavatel povinnost poslat muže na pracovně lékařskou prohlídku, kde by měl lékař posoudit, zda může svou původní práci vykonávat.