Zamítnutý nárok na invalidní důchod – jak dále postupovat

V průběhu života může člověk utrpět vážné zranění, které mu znemožní plnohodnotně pracovat, a tak nastupuje na nemocenskou. Co dělat v případě, když už nelze nemocenskou prodloužit a žádost na invalidní důchod nebyla schválena?

Proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu je možné podat námitky. V námitkách je vhodné doložit a prokázat, že zdravotní stav je horší, než jak byl posouzen, tedy že pokles pracovní schopnosti je vyšší, případně doložit splnění potřebné doby pojištění. 

V případě, že bude ukončena dočasná pracovní neschopnost, pak je jedinec povinnen nastoupit zpět do zaměstnání. Je otázkou, zda bude moci práci, kterou dříve vykonával, vykonávat i nadále s ohledem na svůj zdravotní stav.

Pokud v současné době člověk práci nemá a nemá se tak kam vrátit zpět do práce, může se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. V rámci evidence na úřadu práce může člověk požádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti.

V případě, že podpora v nezaměstnanosti nebude vyplácena či bude vyplácena ve výši, která nebude dostačovat, pak může člověk požádat o výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, které rovněž vyplácí úřad práce. Tyto dávky jsou určeny osobám či rodinám s žádným či nízkým příjmem, který nepokryje základní potřeby osoby či rodiny.

Dále může přítelkyně požádat o dávky státní sociální podpory, které rovněž vyplácí úřad práce. To má stejný účel jako peněžitá pomoc v mateřství.

Jestliže bude mít jedinec za to, že se jeho zdravotní stav zhoršuje, může samozřejmě opět podat žádost o přiznání invalidního důchodu, pokud zde jsou splněny další podmínky, zejména tedy splnění potřebné doby pojištění.

Není stanovena žádná lhůta pro opakované podání žádosti o invalidní důchod. Nicméně se předpokládá, že se o důchod opakovaně žádá v případě změny (zhoršení) zdravotního stavu. Bylo by tak vhodné mít nové lékařské zprávy, ze kterých by tato změna vyplývala.

Invalidní důchod – obecně 

Invalidní důchod je forma dávky sociálního zabezpečení poskytovaná osobám, které se staly invalidními v důsledku úrazu nebo nemoci a nemohou pracovat. Důchod je obvykle vyplácen státem ve formě měsíční dávky a jeho výše je stanovena na základě stupně postižení a potřeb jednotlivce. 

Aby měl člověk nárok na dávky, musí pracovat a platit do systému sociálního zabezpečení minimálně pět let a mít zdravotní postižení, u něhož se očekává, že bude trvat alespoň 12 měsíců nebo bude mít za následek smrt. Výše dávky se odvíjí od průměrného celoživotního výdělku jednotlivce před vznikem invalidity.

Kromě měsíční dávky může invalidní důchod zahrnovat i další výhody, jako je úhrada zdravotního pojištění a služby pracovní rehabilitace.

Pro mnoho osob se zdravotním postižením může být invalidní důchod záchranným lanem, které poskytuje finanční jistotu a možnost zaměřit se na zlepšení kvality života. Je však důležité si uvědomit, že invalidní důchod není určen jako trvalý zdroj příjmu. Správa sociálního zabezpečení pravidelně přezkoumává případy invalidity, aby určila, zda je osoba stále invalidní a má nárok na dávky.