Co může zabavit exekutor – nyní už i řidičák

Jako každým rokem zákonodárci provedli výrazné změny. Tentokrát se zaměřili mimo jiné na problematiku vymáhání dluhů v rámci exekucí. Změny pro dlužníky, a nejen pro ně, nejsou příliš pozitivní a novela má spíše postihující charakter. O to více platí zásada, že je nutné problémy s dluhy řešit včas, co nejdříve, a nezapomínat hájit svá práva.

První výraznou změnou je nově zavedená možnost exekutorů pro dluhy, vzniklé za trvání manželství i jen některému z manželů, postihnout v rámci exekuce účet na jméno druhého z manželů či jeho příjem srážkami ze mzdy. Co exekutor nesmí zabavit?

Před prvním lednem 2013 tento způsob vymáhání dluhů nebyl možný. Jedná se proto o novinku, která může představovat vážný zásah do situace mnoha rodin. V takovém případě se manžel dlužníka stává účastníkem řízení, aby se mohl proti tomuto způsobu vymáhání ohradit a případně vznést zákonné obranné prostředky.

Byl také vytvořen nový způsob vymáhání, a to exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Takovouto exekuci bude možné nařídit pouze v případě vymáhání dluhu na výživném pro nezletilé dítě. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění bude mít držitel, dlužník, zákaz řídit motorová vozidla.

Došlo také ke změnám v nařizování exekucí a od 1. ledna 2013 není možné proti usnesení o nařízení exekuce podat odvolání. Pokud přesto nastanou důvody bránit se, je tak možné učinit návrhem na zastavení exekuce pro důvody uvedené v § 268 občanského soudního řádu.

Z relativně pozitivních změn byla nově exekutorovi stanovena lhůta pro doručení výzvy k dobrovolnému splnění dluhu, a to 15 dnů. Výzva bude zasílána spolu s prvním exekučním příkazem a exekučním titulem. Dále se prodlužuje lhůta pro toto dobrovolné zaplacení dluhu, a to na 30 dnů.

Již by se také nemělo stávat, že by věřitel dal dlužníka k soudu, aniž by na tuto skutečnost předem upozornil. Pokud by tak učinil, nově se vystavuje hrozbě, že mu nemusí být přiznány náklady řízení.

Co může exekutor zabavit?

Pokud jde o vymáhání pohledávek, je soudní exekutor mocným nástrojem, který věřitelé využívají k vymáhání dlužných peněz. Přestože má soudní exekutor pověst tvrdého vymahače dluhů, existují limity, které mu dovolují a nedovolují zabavit majetek v rámci jeho povinností.

Obecně platí, že soudní exekutor může zabavit pouze věci, které patří dlužníkovi a které nejsou vyňaty z možnosti zabavit je jako úhradu dluhu. To zahrnuje věci, jako jsou automobily, lodě, šperky, nábytek a další předměty v domácnosti. Soudní vykonavatel je rovněž oprávněn zabavit věci, které jsou ve vlastnictví někoho jiného než dlužníka, pokud se tyto věci nacházejí na pozemku dlužníka.

Kromě těchto věcí může soudní vykonavatel zabavit také jakékoli peníze, které dlužník dluží, například mzdu, pokud k tomu věřitel získal soudní příkaz. Nemůže však zabavit věci, které jsou nezbytné pro živobytí dlužníka, jako jsou například obchodní nástroje, oděvy nebo zdravotnické vybavení.

V některých případech může soudní vykonavatel zabavit majetek, který je veden na jméno jiné osoby, ale který je považován za součást majetku dlužníka. Jedná se například o bankovní účty, akcie a podíly a určité druhy investic.

Soudní vykonavatel může zabavit i věci, které jsou považovány za cenné, jako jsou starožitnosti, umělecké předměty nebo sběratelské předměty. K tomu však může potřebovat další povolení soudu.

Je důležité si uvědomit, že soudní vykonavatel nesmí bez povolení vstoupit do domu dlužníka a nemůže mu ani nijak fyzicky ublížit. Kromě toho nesmí vzít věci, které jsou nezbytné pro základní potřeby dlužníka, jako je jídlo, oblečení nebo přístřeší.

Lze shrnout, že soudní vykonavatel může zabavit určité věci patřící dlužníkovi, aby pomohl věřitelům vymoci nesplacené dluhy. Je však omezen v tom, co může zabavit, a nesmí zabavit věci, které jsou nezbytné pro základní potřeby dlužníka nebo které jsou ve spoluvlastnictví někoho jiného.