Rozdíl mezi exekucí a návrhem na nařízení výkonu

Mnoho lidí si plete pojmy exekuce a návrh na nařízení výkonu. I když se jedná o procesy související s vymáháním pohledávek, existuje mezi nimi zásadní rozdíl.

Návrh na nařízení výkonu

Návrh na nařízení výkonu je prvním krokem k exekuci. Jedná se o formální žádost, kterou věřitel podává u soudu s cílem dosáhnout nuceného splnění povinnosti dlužníkem. V návrhu věřitel specifikuje pohledávku, dlužníka a navrhovaný způsob výkonu (např. srážka ze mzdy, prodej nemovitosti).

Soud návrh přezkoumá a pokud je vše v pořádku, vydá rozhodnutí o nařízení výkonu. Toto rozhodnutí je exekučním titulem, na jehož základě může exekutor zahájit exekuční řízení.

Exekuce

Exekuce je samotný proces nuceného vymáhání pohledávky. Na základě exekučního titulu (např. rozsudku, rozhodnutí o nařízení výkonu) exekutor provádí kroky k uspokojení pohledávky věřitele. Tyto kroky se liší v závislosti na navrhovaném způsobu výkonu, například:

 • Srážka ze mzdy: Zaměstnavatel dlužníka je povinen strhávat z jeho mzdy peníze a poukazovat je exekutorovi, dokud není pohledávka uhrazena.
 • Prodej nemovitosti: Nemovitost dlužníka je prodána v dražbě a výtěžek z prodeje se použije k uspokojení pohledávky věřitele.
 • Zpeněžení movitých věcí: Exekutor zabaví movité věci dlužníka (např. auto, elektroniku) a prodá je v dražbě.

Exekuční řízení může být pro dlužníka nepříjemné a zdlouhavé. Proto je důležité, aby se dlužník snažil řešit svou pohledávku s věřitelem ještě před zahájením exekuce.

Rozdíl mezi exekucí a návrhem na nařízení výkonu – shrnutí

Hlavní rozdíly mezi exekucí a návrhem na nařízení výkonu:

 • Návrh na nařízení výkonu: Je to formální žádost o nucené splnění povinnosti dlužníkem.
 • Exekuce: Je to samotný proces nuceného vymáhání pohledávky na základě exekučního titulu.

Návrh na nařízení výkonu je prvním krokem k exekuci. Exekutor může začít s exekučním řízením pouze na základě exekučního titulu, kterým může být například rozsudek nebo rozhodnutí o nařízení výkonu.

Důvody pro exekuci

Návrh na nařízení výkonu lze podat v případě, kdy dlužník nesplní svůj závazek dobrovolně. To se týká například:

 • Dluhů na nájemném: Pokud nájemce neplatí nájemné včas, může majitel nemovitosti požádat o exekuci na základě nájemní smlouvy.
 • Dluhů z faktur: Pokud dlužník neuhradí fakturu za zboží nebo služby včas, může věřitel požádat o exekuci na základě faktury.
 • Dluhů z půjček: Pokud dlužník nesplácí půjčku, může věřitel požádat o exekuci na základě smlouvy o půjčce.
 • Dluhu na výživném: Pokud rodič neplatí výživné na své dítě, může druhý rodič požádat o exekuci na základě soudního rozhodnutí o výživném.

Exekuci lze provést i v případě, kdy pohledávka není pravomocně přiznána soudem, ale existuje exekuční titul, například směnka. V takovém případě je ale nutné nejprve provést takzvané „zajištění pohledávky“.

Role exekutora

Exekutor je soudní komisař, který je pověřen vymáháním pohledávky na základě exekučního titulu. Exekutor má pravomoc:

 • Zjistit majetek dlužníka: Exekutor může prohledat katastr nemovitostí, registry movitých věcí a bankovní účty dlužníka, aby zjistil, jaký majetek vlastní.
 • Zabavit majetek dlužníka: Exekutor může zabavit nemovitosti, movité věci a bankovní účty dlužníka. Zabavený majetek se pak prodává v dražbě a výtěžek z prodeje se používá k uspokojení pohledávky věřitele.
 • Srážka ze mzdy: Exekutor může nařídit srážku ze mzdy dlužníka. Zaměstnavatel dlužníka je pak povinen strhávat z jeho mzdy peníze a poukazovat je exekutorovi, dokud není pohledávka uhrazena.

Dlužník má v exekučním řízení právo:

 • Navrhnout splátkový kalendář: Dlužník může navrhnout exekutorovi splátkový kalendář, aby mohl dluh splácet po částech.
 • Požádat o odklad exekuce: V určitých případech může dlužník požádat o odklad exekuce.
 • Podat opravné prostředky: Dlužník se může proti exekučnímu řízení bránit podáním opravných prostředků.

Možnosti obrany dlužníka

Dlužník má v exekučním řízení několik možností obrany:

 • Splátkový kalendář: Dlužník může navrhnout exekutorovi splátkový kalendář, aby mohl dluh splácet po částech. Splátkový kalendář musí schválit exekutor i věřitel.
 • Odklad exekuce: Dlužník může požádat o odklad exekuce, pokud se nachází v tíživé situaci, například pokud je nezaměstnaný nebo má vážné zdravotní problémy. Odklad exekuce může schválit jen soud.
 • Podání opravných prostředků: Dlužník se může proti exekučnímu řízení bránit podáním opravných prostředků. Může například podat námitku proti exekučnímu titulu nebo proti postupu exekutora.

Prevence exekuce

Nejlepší způsob, jak se vyhnout exekuci, je zodpovědně přistupovat k dluhům a plnit své závazky včas. Pokud máte dluhy, je důležité komunikovat s věřiteli a hledat řešení, jak je splácet. V případě, že se ocitnete v tíživé situaci a nejste schopni dluhy splácet, existuje mnoho organizací, které vám mohou pomoci s řešením dluhové problematiky.