Exekuce nebo návrh na nařízení výkonu

Rád bych se zeptal, jaký je rozdíl mezi návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí a návrhem na nařízení exekuce. Zhruba před rokem jsem byl okraden. Nyní mám v ruce rozhodnutí soudu, že dotyčný, který mě okradl, je povinen mi nahradit škodu.

Zjistil jsem si, že pokud mi škoda nebyla uhrazena ve lhůtě, určené soudem, můžu ji nyní vymáhat. A to tak, že buď podám návrh na výkon rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce. Nevím, který ze způsobů si vybrat, co by bylo pro mě snadnější a také méně nákladné.

Odpověď z poradny

Rozdílů mezi návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí a návrhem na nařízení exekuce je vícero a jejich popis by byl velice obsáhlý. Pokusím se ve stručnosti vysvětlit ty zásadní rozdíly. Výkon rozhodnutí se řídí občanským soudním řádem a návrh se podává příslušnému soudu.

V návrhu je třeba uvést konkrétní způsob, jak má být vaše pohledávka (náhrada škody) vymožena – např. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, prodejem movitých věcí. Z toho vyplývá, že musíte o dotyčné osobě, která vám má škodu nahradit, znát bližší informace, např. o tom, kde pracuje, kde má účet a číslo tohoto účtu, kde se zdržuje, zda a kde má nejspíše nějaký majetek, který lze zabavit.

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí se hradí soudní poplatek, jehož výše se odvíjí od výše vymáhané částky. Většinou je tento způsob vymáhání pro věřitele levnější než exekuce.

Exekuce se řídí exekučním řádem a návrh na nařízení exekuce se podává exekutorovi, kterého si sám zvolíte. V tomto návrhu je třeba jen označit exekutora, který bude následně soudem pověřen provedením exekuce. Ten si již sám zjistí podrobnosti o majetkových poměrech dotyčného a sám následně rozhodne o vhodném  způsobu vymáhání pohledávky.

Tento způsob vymáhání je tedy pro vás jednodušší a většinou i rychlejší. Nicméně je třeba myslet na to, že ve většině případů je nutné předem uhradit zálohu na provedení exekuce. Z dostupných informací nejsme bohužel schopni posoudit, který ze způsobu vymáhání pohledávky by byl pro vás nyní lepší.

Co je to exekuce

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů, které věřiteli pomůže získat zpět dlužnou částku za nesplacený úvěr. Exekuce se nejčastěji provdí prodejem majetku nebo nemovitosti dlužníka. Je to krajní varianta, jak řešit nesplácení pohledávek.

Exekuci nařizuje soud a vykonáná ji soudní exekutor.