Zabavené věci od exekutora – kdy vzniká právo na vrácení

Je-li na jednoho ze členů stejné domácnosti uvalena exekuce, exekutor se zpravidla neptá, komu která věc patří. Zabaví vše, co uzná za vhodné a co shledá hodnotným. Častokrát tak dochází k nedorozuměním a jsou zabaveny i předměty patřící osobám, které s exekucí nemají co do činění. Je nárok na vrácení?

Pokud dojde k exekučnímu zabavení věcí ve stejné domácnosti, má jejich majitel možnost zažádat do 30 dní o vyškrtnutí ze soupisu věcí. Musí s tím však souhlasit věřitel, tedy ten, komu je dluženo. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

Co může exekutor zabavit? Je nutné při soupisu věcí dokázat, že daná věc nepatří dlužníkovi. Ovšem nestačí pouhá účtenka o zaplacení. Ideální je kupní nebo úvěrová smlouva, případně daňový doklad, na němž se musí nacházet jméno majitele. Je možné prokázat vlastnictví také záručním listem nebo výpisem z účtu, z něhož byla provedena platba konkrétního předmětu.

Jak si vyžádat vrácení zabavených věcí

Jak však postupovat, pokud byly věci odvezeny z trvalého pobytu příkladně v Liberci a přivezeny do Šumperka? Majitelka věcí je těhotná a nevlastní auto, aby si svůj majetek jela vyzvednout.

Lze věci poslat poštou nebo dovézt zpátky domů? Existují další možnosti, jak získat věci zpět? K vyškrtnutí věcí ze soupisu uvádí exekuční řád ve svém ustanovení § 68 odst. 7) následující: byla-li věc zajištěná vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak.

Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci (například termín a čas) ,věc se navrhovateli předá v sídle exekutora. Z daného ustanovení tak vyplývá, že exekutor je ze zákona povinen věci neprodleně předat na stejném místě, kde je zadržel, pokud se obě strany nedohodly na jiném řešení.

Pokud exekutor nečiní žádné kroky k tomu, aby zabavené věci vrátil, je doporučováno jej písemně vyzvat k tomu, ať tak učiní a to s odkazem na ustanovení § 68 odst. 7) zákona č. 120/2001 Sb., Exekučního řádu.