Kontrola na marodce – co dělat při nevzbuzení, problém s absencí

Nemocenskou nelze brát na lehkou váhu. Nechodit do práce a zneužívat dávky nemocenského pojištění je proti čistému svědomí i předpisům. Jak však dokázat, že k porušení nemocenské nedošlo vlastní vinou? Je kontrola na marodce opravdu důsledná?

Modelový příklad: Před více než měsícem muže při jízdě na kole srazilo auto. Od té doby je na nemocenské. K ošetřujícímu lékaři chodí na kontroly a různá odborná vyšetření. Ošetřující lékař mu předepsal tlumící léky a muž tvrdě spal. Když ráno vybíral poštu ze schránky, našel v ní oznámení o provedené kontrole. Co má teď dělat? Hrozí mu něco?

Kontrola dodržování léčebného režimu

Kontrolu léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci příslušného orgánu nemocenského pojištění, to znamená zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Mohou ji provést na základě vlastního výběru nebo na podnět lékaře, úřadu práce a také i z podnětu zaměstnavatele.

Tuto kontrolu může rovněž provést v době prvních 14 kalendářních dnů i zaměstnavatel, který za tuto dobu vyplácí nemocným náhradu mzdy, a to dle Zákoníku práce 262/2006 Sb. § 192. Muž jako práce neschopný je povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného, sdělit ošetřujícímu lékaři, kde se bude zdržovat v době pracovní neschopnosti, či umožnit zaměstnavateli nebo OSSZ kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného.

Dovoluje-li to zdravotní stav, má nemocný možnost vycházek maximálně 6 hodin denně, v rozmezí mezi 7. a 19. hodinou. Kontroly probíhají neohlášeně, bez časového harmonogramu. Mohou nastat kdykoli, včetně svátků a víkendů, v nočních hodinách i opakovaně.

Výsledek kontroly

O kontrole OSSZ sepisuje písemný záznam, ve kterém uvede výsledek kontroly. Pokud bylo zjištěno porušení léčebného režimu, zašle OSSZ záznam jak muži, tak ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Vůči tomuto záznamu se lze písemně vyjádřit. Z toho, co muž popisuje, vyplývá, že pověřený pracovník jej na uvedené adrese nezastihl, a proto muž dostal oznámení o kontrole.

Muž by měl co nejdříve telefonicky zkontaktovat OSSZ a domluvit si schůzku. Na schůzce pak vysvětlit důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly. Pouhé tvrzení, že byl muž doma a tvrdě spal, nestačí. V případě, že muž z důvodu užívání tlumících léků tvrdě spal a zvonek neslyšel, však může OSSZ tento důvod uznat.

V případě, že by opravdu došlo z mužovy strany k porušení léčebného režimu, může příslušná OSSZ  rozhodnout o snížení nebo odebrání nemocenských dávek. V krajním případě může dojít i k výpovědi. Pokud s uvedeným rozhodnutím muž nebude souhlasit, má právo podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne doručení.

Nemocenské dávky

Náhradu mzdy zaměstnanci v pracovní neschopnosti hradí v prvních 14 dnech zaměstnavatel. Od 15. dne se jedná o podpůrčí dobu hrazenou ze státního rozpočtu. A to dle Zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.,§ 26:

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Výše nemocenské dávky za kalendářní den činí:

  • 60 % denního vyměřovacího základu (průměrný hrubý denní příjem) do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel za prvních 14 dní hradí 60 % z redukovaného průměrného (čistého) výdělku za předchozí 3 měsíce. Redukce je stanovena dle redukčních hranic, kdy se do 1. redukční hranice započítá 90 % výdělku (do 235,38 Kč), do 2. redukční hranice 60 % (od 235,38 Kč do 352,98 Kč), do 3. redukční hranice 30 % (od 352,98 Kč do 705,78 Kč) a nad 3. redukční hranici již není brán zřetel.