Manželé – jak zajistit, aby jeden z manželů nenakládal s majetkem a dostaly jej děti

Rodiče se zpravidla snaží svým dětem zajistit a usnadnit budoucnost přenecháním vlastního majetku. Dojde-li k rozvodu, může jedna ze stran nabýt přesvědčení či obavy, zda druhý skutečně splní, co slíbil. Lze sliby právně ošetřit? Jak zajistit, aby majetek skutečně dostaly děti?

Modelový příklad: Nemovitost, ve které žena žije, je ve výlučném vlastnictví manžela. Manžel se ze společné domácnosti odstěhoval, nadále hradí poplatky související s domem, stará se o hospodářství a svého otce, který v nemovitosti také žije. Manžel přislíbil, že nemovitost přenechá synům. Jak zabezpečit, aby svůj slib splnil a nic neprodal?

Sepsání závěti

Není zaručeno, že lze nějak ošetřit, aby synové otcův majetek skutečně obdrželi. Manžel může nyní za života učinit kroky k tomu, aby dal synům větší jistotu, že majetek obdrží, nicméně není stoprocentní, že to bude zabezpečeno zcela najisto.

Manžel může nyní sepsat závěť, v níž odkáže majetek synům. Nicméně je třeba říci, že každý může sepsat závětí několik a vždy platí ta posledně sepsaná, pokud by si závěti navzájem odporovaly. Nelze tedy vyloučit, že by manžel někdy později sepsal jinou závěť, kde by majetek (nebo jeho část) odkázal někomu jinému.

Dědictví v první dědické třídě

Děti jsou dle ustanovení § 1643 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nepominutelnými dědici, kterým náleží z pozůstalosti povinný díl. Musí se jim tedy z pozůstalosti něčeho dostat. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu.

Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Nicméně nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.

Darování majetku

Manžel dále může již nyní majetek na syny převést – darovat či prodat. Jak darovat dům svým dětem?Zde je otázkou, zda by toto manžel učinil, jelikož by tím skutečně ztratil vlastnické právo k daným věcem – samozřejmě je možné např. zřízení služebnosti (věcného břemene) užívání nemovitostí, i tak by však již manžel nebyl vlastníkem daného majetku.

V případě, že jsou synové nezletilí a manžel by již nyní chtěl majetek na syny převést, pak by nabytí majetku (darování či koupě – mimo obvyklá darování či koupi) bylo třeba nechat schválit soudem, který posoudí, zda je v zájmu nezletilých takové nakládání s majetkem.

Příslib přenechání majetku dětem

V ustanovení § 3 odst. 2 občanského zákoníku jsou uvedeny zásady, které mají být v soukromém právu dodržovány, kdy mezi tyto zásady patří, že „daný slib zavazuje“. Manžel řekl, že vše nechá synům. Není jasné, do jaké míry toto sdělení bylo příslibem, a tedy do jaké míry se tímto manžel vůči synům zavázal.

Dle ustanovení § 2056 občanského zákoníku je dáno, že „kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, avšak ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru“.

Tedy ani příslib daru nezaručí, že druhý dar skutečně obdrží. Nicméně pokud v očekávání daru ten, kdo měl dar obdržet, vynaložil nějaké náklady, pak je může po tom, kdo měl dar poskytnout, požadovat.

Je otázkou, zda by bylo možné uzavřít např. smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kde se otec zaváže, že se syny uzavře darovací smlouvu v budoucnu a za jakých podmínek. Nicméně tyto smlouvy se uzavírají s tím, že k darování dojde v blízké budoucnosti.

V dané nemovitosti bydlela celá rodina společně. Ustanovení § 747 občanského zákoníku říká, že:

Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

Z tohoto tedy vyplývá, že pokud je nemovitosti manžela třeba k zajištění bydlení rodiny, pak by manžel neměl bez souhlasu manželky danou nemovitost převést do vlastnictví jiné osoby.