Předmanželská smlouva – kdy se vyplatí

Jestliže je v úvahu svatba s partnerem, který podniká, objevuje se zde otázka možnosti dluhů postihující oba partnery. Jakmile dojde k uzavření sňatku, mohou dluhy postihnout i majetek obou manželů nebo nepodnikajícího manžela? Dá se před tímto ochránit předmanželskou smlouvou?

Chtějí-li se snoubenci vyhnout problémům s budoucími majetkovými vztahy, vyplývajícími ze společného jmění manželů, například právě s ohledem na riziko podnikání jednoho z nich, mohou tuto otázku vyřešit před uzavřením manželství takzvanou předmanželskou smlouvou, i když zákon takový termín nepoužívá. Existuje možnost si ještě před manželstvím upravit vzájemné majetkové vztahy.

Není-li před manželstvím uzavřena předmanželská smlouva, je součástí SJM vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství až na výjimky, jako je například dědictví nebo dar.

Je-li mezi budoucími manželi uzavřena předmanželská smlouva, tak zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Lze si tak již před uzavřením manželství sjednat například režim oddělených jmění, kdy se prakticky vyloučí vznik SJM a každý z manželů bude nabývat výlučně majetek do svého vlastnictví a odpovídat za své závazky.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu se sepisují u notáře, který také může poradit, jak smlouvu sepsat tak, aby co nejvíce vyhovovala situaci. Následně je vhodné nechat smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém právu. Tímto zápisem se listina stává veřejnou, je tedy účinná i vůči třetím osobám.

Před zahájením exekuce na majetek, který by mohl náležet do SJM, musí exekutor nahlédnout do tohoto seznamu a ověřit si, zda společný majetkový režim manželů není nějakým způsobem upraven. Pokud by žádná smlouva uzavřená před manželstvím nebyla sepsána, může být dle současné právní úpravy exekučně pro dluhy manžela postižen majetek v SJM. Dále může být exekučně postižen bankovní účet, lze se však domáhat vyplacení poloviny zůstatku na účtu.

Předmanželská smlouva – obecně

Předmanželské smlouvy jsou právně závazné smlouvy, které dva lidé podepisují před uzavřením manželství. Účelem těchto smluv je definovat, jak bude nakládáno s financemi, majetkem a dalšími záležitostmi během manželství a jak bude nakládáno v případě rozvodu.

Předmanželské smlouvy jsou stále populárnější, protože stále více párů se snaží finančně chránit v případě rozvodu. Musí se myslet i na finanční stránku nejen na svatební šaty. Tyto smlouvy mohou sloužit k ochraně zájmů obou zúčastněných stran a také k zajištění větší šance na trvání manželství.

Při zvažování předmanželské smlouvy by obě strany měly mít jasnou představu o tom, co je ve smlouvě zahrnuto a co nikoli. Obecně platí, že smlouva stanoví práva a povinnosti každého z manželů, pokud jde o finance, majetek a další záležitosti. Může také obsahovat ustanovení o rozdělení majetku v případě rozvodu a další otázky, které si pár přeje zahrnout.

Při vytváření předmanželské smlouvy by obě strany měly požádat o radu zkušeného právníka. To je důležité zejména v případě, že smlouva zahrnuje složité finanční otázky nebo rozdělení velkého majetku či investic. Kromě toho by se obě strany měly ujistit, že je smlouva spravedlivá pro obě strany a že je v souladu s právními předpisy státu, ve kterém uzavírají manželství.

Ačkoli předmanželské smlouvy mohou být přínosné pro finanční ochranu obou stran, neměly by být používány jako způsob kontroly nebo manipulace s druhým manželem. Smlouva by měla být vnímána jako způsob, jak se obě strany mohou s respektem a spravedlivě dohodnout na financích a dalších otázkách.

Předmanželské smlouvy mohou být důležitým nástrojem pro páry, které chtějí chránit své finance v případě rozvodu. Před uzavřením takové smlouvy by se však obě strany měly ujistit, že rozumí všem důsledkům smlouvy, a měly by vyhledat radu zkušeného právníka.