Dědictví – kdy se musí platit náklady

V ideálním případě po smrti zůstavitele se dědicové dohodnou na tom, kdo a jaký majetek zdědí. Nevznikají tak rozepře, o kterých musí soud rozhodovat. Jsou dědicové v takovém případě osvobozeni od poplatků či nikoliv?

Velmi často dochází k zaměňování dvou institutů, a to nákladů dědického řízení a takzvané dědické daně. Oba tyto instituty s dědickým řízení souvisí a od jednoho skutečně budou dědicové osvobozeni a od druhého nikoliv.

Zákon o zvláštních řízeních soudních, kterým se průběh dědického řízení řídí, říká, že notář má právo na odměnu za úkony, které v dědickém řízení provedl, dále má právo na náhradu hotových výdajů přitom vzniklých a na náhradu daně z přidané hodnoty, je-li jejím plátcem.

V § 108 zákona o zvláštních řízeních soudních je dále uvedeno, kdo je povinen uhradit tyto náklady dědického řízení. V případě více dědiců se náklady dědického řízení platí podle poměru dědických podílů nebo podle poměru nabytého při rozdělení pozůstalosti. Od nákladů dědického řízení tak osvobozeni tito dědicové ze zákona nejsou.

Jinak tomu však je u takzvané dědické daně. Ta je nyní zařazena pod daň z příjmu, jako bezúplatný příjem a zde je uvedeno, že dědic jako manželka a děti jsou od daně z těchto bezúplatných příjmů osvobozeni, tuto daň tak ze zákona hradit nebudou. Náklady dědického řízení však jako dědicové hradit budou.

Kdo je to notář?

Notář je veřejný činitel, který je oprávněn svědčit při podepisování právních dokumentů, osvědčovat pravost dokumentů a skládat přísahy a prohlášení. Notáři jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří mají zákonné oprávnění ověřovat a potvrzovat pravost dokumentů, svědčit podpisy a potvrzovat správnost údajů obsažených v dokumentech.

Hlavním účelem notáře je zajistit, aby všechny strany zúčastněné na právní transakci rozuměly dokumentům, které podepisují, a aby tyto dokumenty byly právně závazné. Notáři poskytují také další služby, jako je svědectví při podpisu dokumentů, ověřování totožnosti osoby podepisující dokument a ověřování správnosti údajů obsažených v dokumentu a spravuje dědictví.

Notáři jsou vyžadováni při mnoha právních úkonech, jako je koupě domu nebo podniku, podpis závěti nebo svěřeneckého fondu a převod majetku. Notáři jsou také často žádáni, aby byli svědky při podpisu smluv, ověřovali totožnost zahraničních cestujících nebo sloužili jako svědci v soudním řízení.

Notáři jsou jmenováni státem a musí absolvovat vzdělávací program a složit státem řízenou zkoušku. Musí být rovněž bezúhonní a dodržovat etické zásady státu. Notáři musí mít rovněž pojištění proti chybám a opomenutím pro případ, že by při výkonu své funkce udělali chybu.

Notáři poskytují základní službu v právním systému a tím, že zajišťují právní závaznost dokumentů, chrání všechny strany zúčastněné na transakci.