Invalidní důchod – kdy a jak se bránit proti jeho snížení

Invalidní důchod je nárok na sociální dávky v případě, že v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu došlo u jedince k poklesu pracovní schopnosti minimálně o 35 %. Invaliditu, respektive změnu stupně invalidity v souvislosti s řízením o výši invalidního důchodu posuzují lékaři OSSZ. Jak se bránit proti snížení invalidního důchodu?

Pokles pracovní schopnosti je determinován omezením tělesných, smyslových a duševních schopností. Stav pracovní neschopnosti, potažmo invalidita je následně dělena do tří stupňů a vyjadřována v procentech:

Při poklesu nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, se jedná o invaliditu druhého stupně, a při poklesu nejméně o 70 %, se jedná o invaliditu třetího stupně.

Kdykoliv však může dojít ke změně. Posudková komise přezkoumává jednotlivé případy a pokud shledá, že se zdravotní stav v průběhu doby změnil, může Česká správa sociálního zabezpečení klienta informovat o rozhodnutí snížení invalidního důchodu.

Proti rozhodnutí je možné se do 30 dnů odvolat. Někteří lidé však mají obavy, že při podání námitek může komise invalidní důchod ještě více snížit, případně úplně odebrat.

Námitky se podávají u toho orgánu, který rozhodnutí vydal. Kromě obecných náležitostí (jméno, datum narození. adresa trvalého bydliště) musí námitky také obsahovat i sdělení, proti kterému rozhodnutí směřují, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy či nesprávnost rozhodnutí a co účastník navrhuje.

Orgán sociálního zabezpečení však skutečně může rozhodnout i v neprospěch účastníka řízení. Znamená to, že pokud posuzovaná osoba podá námitky, orgán sociálního zabezpečení může rozhodnout jinak, než bude účastník navrhovat. Invalidní důchod může být zvýšen, ovšem také i snížen či úplně odebrán.

Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v plném rozsahu. Řízení o námitkách je vedeno odděleně od rozhodování v prvním stupni. To znamená, že se na něm nemohou podílet ani v něm rozhodovat osoby, které se účastnily řízení o vydání napadeného rozhodnutí.

Nelze proto jednoznačně říci, jak orgán po podaných námitkách rozhodne. V případě, že účastník nebude souhlasit ani s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o námitkách, má právo proti tomuto rozhodnutí podat správní žalobu k příslušnému Krajskému soudu.