SVS zahájí další etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vrchlického

Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 7. srpna 2019. Vlastní stavební práce začínají nyní sanací stoky (III. etapa), rekonstrukce vodovodu (II. etapa) bude zahájena začátkem září. Celkově má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

Více o stavbě:

Stavba navazuje na I. etapu realizovanou v roce 2018 a zahrnuje II. a III. etapu, v rámci kterých dojde k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 389,04 metrů, k přeložce kanalizace v délce 87,84 metrů a k rekonstrukci kanalizace formou obložení stoky čedičem v délce 39,66 metrů.

   II. etapa

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovodní řad DN 175, který byl uveden do provozu v roce 1932. Řad je již dožilý a často poruchový. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 200 v celkové délce 331 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad LT DN 200 bude veden po levé straně ulice Vrchlického (směr Masarykova), po druhé straně ulice je veden řad LT DN 80. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaný řad bude zkapacitněn a bude postačující pro zásobování celé oblasti, kterou zahrnuje, může být stávající řad DN100 zrušen. Je nutné přepojit do nového vodovodního řadu stávající řady z ulic Potěminova a J. Wolkera, zároveň stávající domovní přípojky, které byly doposud napájeny vodou z řadu DN100. Součástí rekonstrukce bude propojení stávajících řadů a přepojení stávajících domovních přípojek.

    III. etapa

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci kanalizace, kterou tvoří stávající stoka z betonového vejce 700/1050 o délce 39,66 metrů, dále z betonového kruhového potrubí DN 800 v délce 29,33 metrů, betonového vejce 700/1225 v délce 27,97 metrů a z vejce 700/1050 mm v délce 23,07 metrů. Kanalizace je v havarijním stavu, tvoří se kaverny.

Na stoce je celkem 6 přípojek, z toho 2 od uličních vpustí, vybuduje se jedna nová. Dojde k nahrazení stávající stoky, která vede pod stávající plotovou zídkou, částečně v soukromém pozemku a částečně v chodníku. Stoka bude nahrazena potrubím z kameniny DN 600 a DN 500 s novými šachtami, vedeném mimo trasu stávající kanalizace.

Nad kanalizací se nachází velké množství kabelů (od UPC, CETIN, ČEZ), které v současnosti brání přímé rekonstrukci ve stávající trase kanalizace. Proto bylo přistoupeno k posunutí trasy mimo tyto střety a její spojení s vedením trasy vodovodu.

První část stoky v délce 39,66 metrů zůstane původní, bez vnějších zásahů. Dno stoky uvedeného vejce bude sanováno čedičovým žlabem s bočnicemi. Na tuto část stoky bude navazovat nově posunutá trasa kanalizace, která bude nahrazovat původní stoky.  

Dále budou do nové kanalizace napojeny 2 uliční vpusti, a připravena odbočka pro jednu novou domovní přípojku.  Nahrazené části stávající stoky budou vyplněny cementobetonovou směsí a šachty na ní budou částečně odstraněny a zasypány.

V rámci této etapy budou rekonstruovány stávající vodovodní řady z litiny DN 175 z roku 1932, DN 100 z roku 1945 a DN 80 z roku 1934. Řady vlivem opotřebení vykazují poruchovost. Trasa rekonstruovaného vodovodu bude v ulici V. Hálka vedena v souběhu s novou trasou kanalizace ve společné výkopové rýze. Součástí je propojení dvou stávajících vodovodních řadů z litiny DN 175 a DN 80, které vedou po obou stranách ulice Vrchlického.

TIP: Brokerská služba eToro nabízí nástroje a návody pro úplné začátečníky v investičním světě.