Syn nepracuje a má trvalé bydliště u rodičů – jak řešit problém

Přestože se rodiče mohou snažit sebevíc, občas se výchova dětí nepovede tak, jak by měla a potomek odmítá převzít za svůj život odpovědnost. Jak postupovat v případě, že kvůli synovým dluhům hrozí rodičům exekuce? Lze synovi zrušit trvalý pobyt?

Modelový příklad: Žena bydlí s manželem v bytě, který je v jejich vlastnictví. Mají již zletilého syna, který se od nich před rokem odstěhoval. Rozešli se ve zlém, syn dlouhou dobu nepracoval, flákal se s kamarády a vůbec nepomáhal starat se o byt, ani finančně. Tlačili na něj, aby si hledal práci a přispíval na bydlení a stravu.

Syn se však rozhodl, že se raději odstěhuje, že je to jeho život a bude si žít, jak chce on. Podle toho, co o synovi z občasných kontaktů vědí, přespává u kamaráda, stále nemá práci a  půjčuje si peníze všude možně. Syn má u rodičů stále trvalé bydliště, avšak nyní se bojí, aby se kvůli jeho případným dluhům nedostali do problémů. Rozhodli se proto synovi trvalé bydliště zrušit. Mohou to udělat?

Zrušení trvalého pobytu

Údaj o trvalém bydlišti je jedním z údajů, kterým se exekutor při případném vymáhání pohledávky dlužníka řídí, proto je pochopitelné, že se manželé rozhodli synovi zrušit trvalé bydliště v jejich bytě.

Žádost o zrušení trvalého pobytu je potřeba podat na ohlašovně obecního úřadu. Vlastník bytu je oprávněnou osobou k podání této žádosti.

Dle Zákona č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a paragrafu 12, aby ohlašovna vyhověla žádosti o zrušení trvalého pobytu, musí žádost podat oprávněná osoba a musí být doloženo, že zaniklo užívací právo občana k objektu a že občan tento objekt neužívá.

Při podání žádosti je potřeba předložit doklad o vlastnictví bytu. Prokázání zániku užívacího práva může být mimo jiné splněno odvoláním souhlasu s bydlením (který lze synovi dodatečně zaslat), spolu s dokladem, že bylo odvolání doručeno. Dále je potřeba doložit, že syn byt neužívá – nezdržuje se v něm. To lze doložit svým čestným prohlášením, případně čestným prohlášením sousedů.

Pokud by se syn v domácnosti nacházel a případně odmítal byt opustit, mohou rodiče podat soudní žalobu na zrušení užívacího práva k bytu.

Vyživovací povinnost rodičů

U zletilého dítěte se však ještě zkoumá, zda netrvá vyživovací povinnost rodičů, bude tedy zapotřebí doložit, že syn se celou dobu již živí sám, to znamená, že zvládá uspokojovat své potřeby sám bez podpory rodičů, tak jak to předkládá Zákon o rodině, č. 94/1963 Sb.

Oba rodiče přispívají na výživu svých ratolestí dle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Potomek je oprávněn podílet se na životní úrovni svých rodičů.

Tato povinnost nekončí dosažením synovy plnoletosti. V průběhu života může zaniknout a zase být obnovena. V extrémních případech může vyživovací povinnost rodičů zrušit soud. A to zejména v případech, kdy potomek své rodiče finančně nebo psychicky využívá.

Pokud příslušný obecní úřad rozhodne o zrušení trvalého bydliště v bytě rodičů, bude mít syn trvalé bydliště na obecním úřadu.