Výživné – je možné požadovat i bez svatby

Každý rodič se musí podílet na finanční a psychické podpoře dítěte. Jestliže spolu rodiče nejsou, vzniká povinnost výživného. To se stanovuje na základě finančních zdrojů a potřeb dítěte. Lze požadovat výživné pro matku i za předpokladu, že matka není provdaná za otce čerstvě narozeného dítěte?

Ve smyslu zákona má neprovdaná matka dítěte nárok na výživu. Příspěvek by měl otec poskytovat každý měsíc.

Důvodem pro přiznání výživného neprovdané matce není neschopnost matky samostatně se živit, ale skutečnost, že v souvislosti s těhotenstvím a narozením dítěte dochází k snížení příjmů matky, které lze kompenzovat poskytováním výživy v přiměřeném rozsahu otcem dítěte.

Matka má nárok žádat po otci dítěte, ať jí v přiměřeném rozsahu přispěje na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Tento příspěvek je jednorázový a lze sem zařadit náklady spojené s nákupem těhotenského oblečení, obuvi, léků, pobytem v nemocnici, náklady na cestovné k lékaři nebo do nemocnice a podobně. Nelze zde však započítat náklady na výbavičku dítěte, kočár, postýlku, sedačku a podobně. 

Tyto náklady se nevztahují k matce, ale k dítěti a jsou součástí vyživovací povinnosti otci vůči dítěti. Výživné pro neprovdanou matku včetně úhrady nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i zpětně, a to nejdéle dva roky ode dne porodu.

Pokud se s otcem dítěte nemůže matka dohodnout, má možnost toto řešit soudně, a to podáním návrhu na zahájení řízení k přiznání příspěvku. Tento návrh může podat matka, jejíž těhotenství skončilo porodem. V návrhu je třeba uvést, čeho a z jakých důvodu se toho matka domáhá. 

Při stanovení výše nároků přihlédne soud k odůvodněným potřebám i k možnostem a majetkovým poměrům otce.

Výživné – obecně 

Výživné je zákonná povinnost rodiče, který nemá dítě ve své péči, finančně vyživovat své dítě. Obvykle se jedná o soudem nařízenou platbu, která je vyplácena rodiči, jenž má dítě v péči, a ten je poté odpovědný za použití těchto peněz k zajištění základních potřeb dítěte. Výše výživného na dítě závisí na řadě faktorů, jako jsou příjmy obou rodičů, počet dětí, životní náklady ve státě a další okolnosti. 

Výše výživného se může v jednotlivých státech lišit, neboť každý stát má vlastní zákony a pokyny pro stanovení výše výživného. Obecně však platí, že soud při výpočtu částky přihlíží k příjmům obou rodičů, počtu dětí a životním nákladům ve státě. Výše výživného se obvykle odvíjí od procenta příjmu rodiče, který nemá dítě v péči, což může být 20-40 %. V průběhu let může dojít ke zvýšení alimentů.

Kromě výše výživného mohou být rodiče povinni hradit také další náklady, jako jsou výdaje na lékařskou péči a zubní péči, výdaje na vzdělání a náklady na péči o děti. Rodič může přispět i na dovolenou s dítětem. V závislosti na státě mohou být tyto náklady přičteny k částce placeného výživného nebo mohou být placeny samostatně. 

Výživné na dítě je důležitým aspektem zajištění potřeb dítěte. Je důležité, aby rodiče rozuměli svým právním povinnostem, pokud jde o placení výživného, neboť jejich neplnění může mít právní důsledky.