Nájem bytu – kdy je možné předčasné ukončení

Většina obyvatel bydlí v pronajatém bytě. Někteří z nich uzavírají s pronajímatelem smlouvu na dobu určitou. Může se ale stát, že nájemce dostane výhodnou pracovní smlouvu na druhé straně republiky, a tak musí ukončit nájemní smlouvu. Lze předčasně ukončit nájemní smlouvu na dobu určitou?

Ať už je sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou, lze nájem vždy ukončit dohodou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájem pak skončí dnem, na kterém se pronajímatel a nájemce dohodnou. Pokud dohoda o ukončení nájmu není možná, pak je možné ukončení nájmu výpovědí, po kterém následuje stěhování z nájemního bytu.

Pronajímatel může dát výpověď z nájmu jen ze zákonem daných důvodů. U nájemce je situace jiná. Nájemce může z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu ukončit výpovědí pouze nájem sjednaný na dobu neurčitou. Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět v případě, že se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Je otázkou, zda lze nástup do zaměstnání vzdáleného od současného bydliště, chápat jako podstatnou změnou okolností, která by byla dostatečným důvodem pro podání výpovědi z nájmu. Je na místě se domnívat, že ano.

Pokud tedy pronajímatel nesouhlasí s předčasným ukončením nájmu dohodou, pak je třeba podat písemnou výpověď z nájmu bytu a tuto výpověď doručit pronajímateli. Ve výpovědi je třeba uvést důvody ukončení nájmu, aby pronajímatel věděl, že se jedná o podstatnou změnu okolností na straně nájemce, případně existenci těchto okolností prokázat, pokud to lze. Co dělat v případě problému s nájemním bydlením?

Nájem pak skončí uplynutím výpovědní doby, která je tříměsíční, a začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Nájem sjednaný na dobu určitou tedy je možné ukončit předčasně, ovšem je nutné individuálně posuzovat důvody ukončení nájmu v případě výpovědi ze strany nájemce.

Nájemní smlouva – obecně

Nájemní smlouvy jsou právní dokumenty, které vymezují práva a povinnosti stran nájemní smlouvy. Slouží k navázání vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem a jasně definují podmínky dohody mezi oběma stranami. Mohou být použity jak pro smlouvy o pronájmu obytných, tak komerčních prostor.

Nájemní smlouva obvykle obsahuje následující ustanovení:

 • jméno, adresu a kontaktní údaje pronajímatele i nájemce
 • popis pronajímané nemovitosti, včetně všech platných pravidel a předpisů
 • popis doby pronájmu včetně data zahájení a ukončení pronájmu
 • výši nájemného, které má být zaplaceno, a termín jeho splatnosti
 • případné další služby nebo kauce
 • popis kauce a termín její splatnosti
 • případná omezení týkající se užívání pronajímané nemovitosti
 • případná pravidla pro pozdní platby nebo zmeškání platby
 • pravidla pro provádění oprav nebo změn v nemovitosti
 • popis povinností pronajímatele a nájemce v oblasti údržby a oprav
 • popis způsobu ukončení smlouvy a případných podmínek pro ukončení smlouvy

Nájemní smlouvy jsou důležité pro pronajímatele i nájemce. Pomáhají chránit obě strany před možnými spory a zajišťují, aby každá strana rozuměla svým právům a povinnostem. Je důležité, aby si obě strany smlouvu před podpisem pečlivě přečetly, a v případě jakýchkoli otázek se doporučuje poradit se s právníkem.