Vrácení domu od nevděčné dcery – je to možné

Rodiče chtějí od přírody pro své děti jen to nejlepší. Mohou se s dětmi domluvit, že na ně přepíšou nemovitost, ve které bydlí, aby se dům po jejich smrti nemusel řešit v dědickém řízení. Děti však po přepisu již nekomunikují a o dům se nestarají. Je možné vrátit takový dar?

Je pravdou, že nový občanský zákoník rozšířil možnosti, respektive zpřesnil podmínky pro odvolání daru, a to pro nouzi a nevděk. Právo žádat vrácení daru je určitou sankcí za nevhodné chování dárce. Zanikne darovací smlouva a vznikne povinnost vrátit dar. 

Posoudit, zda by se ze strany dětí mohlo jednat o chování v rozporu s dobrými mravy, by však měl odborník, který má s touto oblastí sporů zkušenosti stejně jako s rozdělováním podílů u nemovitostí. Samotný pojem dobré mravy a jednání v rozporu s dobrými mravy je obecně neurčitý a individuálně se posuzuje každá nastalá situace, přičemž subjektivní pocit dárce nezakládá automaticky nárok na vrácení daru.

Navíc v případě, že dítě žádost o vrácení daru nebude akceptovat, tedy nebude mít za to, že se dopustilo čehokoliv špatného, následuje složitý soudní spor o vlastnictví věci, kde bude třeba jednání dítěte v rozporu s dobrými mravy prokázat.

Darovací smlouva – obecně 

Darovací smlouva je dohoda mezi dárcem nebo obdarovaným a příjemcem daru. Smlouva popisuje podmínky daru, včetně částky peněz, zboží nebo služeb, které mají být darovány, způsobu využití daru a odpovědnosti dárce a příjemce za dar.

Darovací smlouvy jsou nezbytné jak pro dárce, tak pro příjemce, neboť představují právně závaznou dohodu, která vymezuje práva a povinnosti obou stran. Pro dárce je darovací smlouva zárukou, že dar bude použit k zamýšlenému účelu a že dárce nenese odpovědnost za případné zneužití daru. Pro příjemce darovací smlouva zajišťuje, že dar bude přijat a použit k určenému účelu a že dárce ponese odpovědnost za případné zneužití daru.

Při přípravě darovací smlouvy je důležité uvést všechny potřebné informace, včetně účelu daru, výše daru, údajů o dárci a příjemci, případných podmínek nebo omezení spojených s darem a dalších důležitých informací. Kromě toho je důležité zajistit, aby dárce i obdarovaný rozuměli podmínkám smlouvy a souhlasili s nimi.

Je také důležité si uvědomit, že darovací smlouvy nejsou závazné, dokud je dárce i příjemce nepřijmou. Jakmile je smlouva přijata, měly by ji obě strany podepsat a její kopii by si měly obě strany ponechat pro své záznamy.

Darovací smlouvy jsou důležitou součástí vytvoření právní dohody mezi dárcem a příjemcem a mohou pomoci ochránit obě strany před případným zneužitím daru. Podniknutím nezbytných kroků k vytvoření závazné darovací smlouvy mohou dárce i příjemce zajistit, že dar bude použit k zamýšlenému účelu.