Cesta změny (CZ) nabízí komplexní program pro podporu zaměstnanosti

Cesta změny (CZ) nabízí komplexní program pro podporu zaměstnanosti zejména v podobě tvorby nových pracovních míst, snížení nákladů na pracovní místa a tzv. duálního systému, který příjemci sociálních dávek – podle rodinného stavu – umožní ponechat si větší část dodatečného výdělku vedle pobírání sociálních dávek. Program pro podporu zaměstnanosti formuluje CZ v deseti bodech.

Pokud má Česká republika uskutečnit stanovené cíle v oblasti zaměstnanosti bude potřebovat jednak stálý ekonomický růst a zároveň mnohem intenzivnější model růstu zaměstnanosti. Trh sám o sobě nemůže vyřešit problém nezaměstnanosti. Krátkodobé zájmy musí být vyváženy dlouhodobými požadavky. Sociální programy negativně ovlivňují zaměstnanost.

TIP: Jak funguje podnikatelský úvěr, státní půjčka na bydlení nebo nebankovní půjčka na ruku?

Reforma trhu práce

Zázračný lék samozřejmě neexistuje, ale je zapotřebí důkladná reforma trhu práce, která by umožnila zavedení Soustředit se na způsob organizace práce. Přizpůsobit výši platů výsledkům a produktivitě. Větší počet pracovních míst pro mladé lidi. Pro-aktivní politika zaměstnanosti. Rozlišovat objem práce od množství zaměstnanců. Ekonomické a sociální náklady jsou enormně vysoké.

Hledání politických řešení a dohody mezi sociálními partnery

Bylo prokázáno, že může existovat rozpor mezi výkonností a náklady na mzdu v oblasti nekvalifikovaných zaměstnání na trhu práce. Existující kolektivní vyjednávání a s ním související daňové zatížení a dohody o mzdách jsou příčinou toho, že zisky z ekonomického růstu jsou pohlcovány výdaji na již zaměstnané pracovníky, spíše než výdaji na tvorbu nových pracovních míst. Proto je nutné vyjednávání mezi sociálními partnery.

Odstranit překážky systému práce a pracovní doby

Za druhé bychom měli usilovat o odstranění překážek měnícím se trendům, preferencím a požadavkům zaměstnanců a zaměstnavatelů, které se týkají systému práce a pracovní doby a které povedou ke zvýšení počtu pracovních míst pro danou hodnotu výkonu. Takový přístup nelze vynutit příkazy shora – snahou o uzákonění kratšího pracovního týdne. Spíše by mělo jít o řadu vhodných opatření.

Odstranit překážky v zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků

Měli bychom se zaměřit na aktuální překážky v zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků a navrhnout možné způsoby řešení.

Maximálně využít možnosti malých a středních podniků

Měli bychom se zaměřit na existující bariéry tak, aby byly maximálně využity možnosti malých a středních podniků ve vytváření nových pracovních míst, potenciál oblastí, v nichž zaměstnanost nově stoupá zaměstnanosti a využít řady prostředků zaměřených na anticipaci a urychlování rozvoje malých a středních podniků a růstu nových pracovních příležitostí.

Nedostatečnost současných vzdělávacích systémů

Nedostatečnost současných vzdělávacích systémů, které nemohou dlouhodobě obstát v konkurenčním boji, by měla být řešena vytvořením souboru rámcových opatření na úrovni celostátních struktur.

Nebezpečí dvojího trhu práce ale také dvojí společnosti

Nakonec musíme zajistit, aby dodatečně vytvořená pracovní místa byla co možná nejdostupnější pro uchazeče s nevýhodným postavením na trhu práce. Toho nebylo dosaženo a proto dnes čelíme nejen nebezpečí dvojího trhu práce ale také dvojí společnosti.

TIP: Pomoci najít zaměstnání a bojovat s nezaměstnaností může i informační technologie. Na trhu se blyští výkonný Apple MacBook Pro 13, s nímž je brouzdání po internetu jednodušší, rychlejší a příjemnější.

Abychom se vyhnuli ohrožení sociální soudržnosti, musíme nejprve zvážit reintegrační potenciál výše zmíněných návrhů pokud jde o vytvoření pracovních míst změnami ve mzdových nákladech, flexibilitou a daňovým zvýhodněním. Zároveň bychom se měli pokusit zkvalitnit konkrétní integrační a reintegrační opatření.

Financovat práci místo nezaměstnanosti – pro lepší integraci

Směřovat politické úsilí ke zvyšování úrovně zaměstnanosti a nejen ke snižování počtu nezaměstnaných. Soustředit se nejen na úzce definované fungování trhu práce, ale na širší zaměstnanecké prostředí se zvláštním zřetelem na opatření v daňovém a rozpočtovém systému, který ve svých důsledcích brzdí vytváření nových pracovních míst. Zvýšení státních investic do lidských zdrojů, na nichž maximálně závisí dlouhodobá konkurenceschopnost.

Každý, kdo pracuje, by měl mít možnost vydělávat více, než když nepracuje, neboli tzv. duální systém

Zajistíme, aby příjem z práce zůstal nad existenčním minimem zaručeným sociální podporou. Doplňková sociální podpora vedle nízkého pracovního příjmu – to je v případě potřeby již dnes možné. Ale podněty k přijetí práce musejí být dále zesíleny. Chceme proto vyvinout model, který příjemci sociálních dávek – podle rodinného stavu – umožní ponechat si větší část dodatečného výdělku vedle pobírání sociálních dávek. Každý, kdo pracuje, by měl mít možnost vydělávat více, než když nepracuje.

TIP: Inspirace na cestování: italské město Bari nabízí historické památky, velký přístav a uhrančivou okolní krajinu.