Město přiděluje majetky – další ubytovna na obzoru?

V průběhu měsíce června a července nastal čilý pohyb městského nemovitého majetku. Nejprve byla zapůjčena bleskurychle Malínská sokolovna, poté zakoupen pozemek za zchátralým cukrovarem za částku blížící se dvanácti milionům korun a současně se připravuje nájemní smlouva na nezvykle dlouhou dobu určitou pěti let pro ubytovnu na náměstí Národního odboje.

Kromě toho je na spadnutí prodej ubytovny VHS na horním Žižkově. Právě v řešení prodeje a nájmu ubytoven našlo vedení města zajímavého partnera – společnost OKZ Chomutov, a.s., za níž jedná podnikatel Radovan Štícha.

TIP: Pro úhradu nemovitostí lze použít virtuální platební kartu.

Kdo měl pronajatou ubytovnu doposud a jaká byla výše nájemného? Ubytovnu měla v pronájmu tělovýchovná jednota – TJ TURISTA KUTNÁ HORA a používala ji jako turistickou ubytovnu. Výše nájmu byla 120.230,- Kč/rok. Nájem byl ukončen k 30.9.2009. Vzhledem k charakteru ubytovny tam žádný nájemník nezůstal, tedy prostory byly prázdné.

OKZ Chomutov

Od kdy bude sloužit ubytovna firmě OKZ Chomutov? Přesný termín pronájmu není zatím stanoven. Odbor správy majetku dostal za úkol od rady města připravit návrh smlouvy. Po dodání podkladů bude návrh smlouvy předložen na jednání rady města a ta ho buď schválí bez připomínek anebo k němu bude mít nějaká doplnění.

Firma OKZ Chomutov a.s. nabídla roční pronájem 125.005,- Kč/rok s tím, že investice, které vloží do budovy budou do výše 600.000,- Kč umořena nájmem. Tedy čistý zisk za dobu 5 let trvání nájemní smlouvy by byl přibližně 100.000,- Kč.

Za firmu OKZ Chomutov s městem jednal pan Radovan Štícha, který však na výpisu z obchodního rejstříku ve firmě nefiguruje. Navíc pan Štícha figuroval i v pronájmu ubytovny VHS a vím jaké tam byly problémy soužití ubytovaných a místních občanů. Stav je dost tristní. Oficiální písemná nabídka je však podepsána statutárním zástupcem společnosti OKZ Chomutov a.s.

Rada města

V současné době rada města uložila odboru správy majetku připravit návrh nájemní smlouvy a ten bude předložen radě města. Tedy zatím nebylo konečné hlasování o pronájmu. Předpokládá se, že si rada města ve spolupráci s právníkem dostatečně dobře ve smlouvě ohlídá sankce za nesplnění investic do objektu, termín provedení investic, rozsah investice, kdo tam bude ubytován atd.

Smlouva bude na 5 let s tím, že vložené investice budou započteny do výše 600.000,- Kč za dobu trvání smlouvy. V nájemní smlouvě bude vymezen účel pronájmu jako turistická ubytovna bez možnosti dlouhodobého ubytování. Žádný kvalitní písemný záměr městu předložen nebyl. Na radě města předložil pan Štícha pouze pár ilustračních fotografií stažených z internetu.

Výběrové řízení

Dne 8.2.2010 zaslal společnost OKZ Chomutov žádost o pronájem. Rada města dne 12.2.2010 vyhlásila výběrové řízení na pronájem turistické ubytovny s tím, že doba pronájmu bude stanovena jako neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou a výše nájmu bude minimálně 120.230,- Kč/ rok bez možnosti odpočtu investic.

Do tohoto výběrového řízení se dne 17.3.2010 přihlásila jediná společnost, a to OKZ Chomutov a.s. Rada města dne 23.3.2010 rozpečetila obálku s nabídkou a konstatovala, že uchazeč nepředložil požadovanou studii vybavitelnosti a konkrétní výši investic. Rada žádala o doložení a pozvala žadatele na jednání další rady města.

Dne 11.5.2010 se na jednání rady města dostavil pan Radovan Štícha a radním okomentoval představu společnosti OKZ. Především požadoval smlouvu na dobu určitou pěti let a možnost odpočtu vložených investic od nájemného.

Tento požadavek byl v rozporu s vyhlášeným výběrovým řízením, a proto rada přijala usnesení 373/10 ve kterém ukončila VŘ s tím, že nevybrala vítěze a vyhlásila záměr na pronájem dle požadavků pana Štíchy společnosti OKZ Dne 31.5.2010 byl vyvěšen záměr na úřední desce s tím, že občané mohou své připomínky zasílat do 15.6.2010.

V době vyvěšení záměru nebyla městu doručena žádná připomínka občanů Dne 22.6.2010 byla doručena žádost pana Ing. Vladislava Latislava a MUDr. Jiřího Balýho o pronájem výše uvedených prostor za účelem přemístění muzea kočárku ze Sankturinovského domu. Dne 22.6.2010 rada města svým usnesením 550/10 uložila Odboru správy majetku připravit smlouvu o nájmu.

Dne 30.6.2010 byla společnost vyzvána k předložení potřebných podkladů k sepsání smlouvy – dosud město nic neobdrželo.