Město přiděluje majetky – další ubytovna na obzoru?

V průběhu měsíce června a července nastal čilý pohyb městského nemovitého majetku. Nejprve byla zapůjčena bleskurychle Malínská sokolovna, poté zakoupen pozemek za zchátralým cukrovarem za částku blížící se dvanácti milionům korun a současně se připravuje nájemní smlouva na nezvykle dlouhou dobu určitou pěti let pro ubytovnu na náměstí Národního odboje.

Kromě toho je na spadnutí (před podpisem?) prodej ubytovny VHS na horním Žižkově. Právě v řešení prodeje a nájmu ubytoven našlo vedení města zajímavého partnera – společnost OKZ Chomutov, a.s., za níž jedná podnikatel Radovan Štícha. V minulých vydáních se Vdenik.cz podrobně věnoval otázkám kolem prodeje ubytovny VHS ( kupující OKZ Chomutov, a.s.) v dnešním vydání se dozvíte zajímavé informace o pronájmu domu čp. 56 ( nájemce OKZ Chomutov, a.s.) – historické budovy bývalé ubytovny TJ. Turista, sousedícící s čerstvě zrekonstruovanou budovou Okresního soudu. Na otázky Vdenik.cz odpovídá místostarosta Václav Zimmerman  

Kdo měl pronajatou ubytovnu doposud a jaká byla výše nájemného? „Ubytovnu měla v pronájmu  tělovýchovná jednota – TJ TURISTA KUTNÁ HORA a používala ji jako turistickou ubytovnu. Výše nájmu byla 120.230,- Kč/rok Nájem byl ukončen k 30.9.2009. Vzhledem k charakteru ubytovny tam žádný nájemník nezůstal, tedy prostory byly prázdné.“ Od kdy bude sloužit ubytovna firmě OKZ Chomutov? „Přesný termín pronájmu není zatím stanoven. Odbor správy majetku dostal za úkol od rady města připravit návrh smlouvy. Pokud vím, tak OSM zatím neobdržel od společnosti OKZ Chomutov a.s. potřebné podklady pro přípravu smlouvy. Požadované podklady jsou zejména přesný popis realizovaných úprav včetně položkového rozpočtu. Po dodání podkladů bude návrh smlouvy předložen na jednání rady města a ta ho buď schválí bez připomínek a nebo k němu bude mít nějaká doplnění. Firma OKZ Chomutov a.s. nabídla roční pronájem 125.005,- Kč/rok s tím, že investice které vloží do budovy budou do výše 600.000,- Kč umořena nájmem. Tedy čistý zisk za dobu 5 let trvání nájemní smlouvy by byl přibližně 100.000,- Kč. Nevím jaké zhodnocení budovy bude nabídnuto a tak není ani známo zda zhodnocení po pěti letech bude ještě zhodnocení.“ S kým z firmy OKZ Chomutov radní jednali? „Za firmu OKZ Chomutov s městem jednal pan Radovan Štícha, který však na výpisu z obchodního rejstříku ve firmě nefiguruje. Žádné jeho zmocnění či plnou moc jsem nikdy neviděl. Bylo velmi zajímavé, když se na jednání rady města zeptal radní Vladimír Košárek pana Štíchy,  zda by mohl říci něco podrobnějšího o firmě OKZ Chomutov a.s. (například reference z obdobného podnikání) a on toto odmítl se slovy “ to vám nebudu rozkrývat a k tomu vám nic neřeknu“.  Toto vyjádření bylo pro mne osobně jasným signálem, že něco není v pořádku. Proč by seriózní firma neuvedla jaké má činnosti, co dělá, jaký má obrat a podobně. Toto je přinejmenším slušnost. Navíc vím, že pan Štícha figuroval i v pronájmu ubytovny VHS a vím jaké tam byly problémy soužití ubytovaných a místních občanů. Stav je dost tristní. Oficielní písemná nabídka je však podepsána statutárním zástupcem společnosti OKZ Chomutov a.s.“ Pokud nefiguruje pan Štícha na výpisu z OR, tak jaké má vazby na OKZ Chomutov, a.s.? „Zda je pan Štícha spolumajitel či majitel firmy nevím. Toto nám také pan Štícha nesdělil. Jen pan starosta na radě města dne 22.6.2010 sdělil, že pan Štícha nemá nic společného s panem Milanem Kolářem ale naopak. Byl tím míněn pan Kolář, který figuroval jak v pronájmu nebytových prostor na Palackého náměstí (bývalé potraviny) tak ve společnosti HC Kutná Hora a.s. (společnost měla v pronájmu zimní stadion). Ani jeden pronájem neskončil pro město moc dobře.“ V TEPU č. 31 uvedl váš kolega, první místostarosta Václav Vančura v rozhovoru na téma ubytovna VHS, že celá záležitost s ubytovnou na náměstí Národního odboje je již hotová  a že se připravují nájemní smlouvy – je tomu tak? „Jak je uvedeno výše, v součastné době rada města uložila odboru správy majetku připravit návrh nájemní smlouvy a ten bude předložen radě města. Tedy zatím nebylo konečné hlasování o pronájmu. Předpokládám, že si rada města ve spolupráci s právníkem dostatečně dobře ve smlouvě ohlídá sankce za nesplnění investic do objektu, termín provedení investic, rozsah investice, kdo tam bude ubytován (pouze turisté) atd. Smlouva bude na 5 let s tím, že vložené investice budou započteny do výše 600.000,- Kč za dobu trvání smlouvy.“ Je v nájemní smlouvě vymezen účel, k němuž bude ubytovna s novým provozovatelem sloužit? Předložil pan Štícha písemný záměr, projekt……… „V nájemní smlouvě bude vymezen účel pronájmu jako turistická ubytovna bez možnosti dlouhodobého ubytování. Žádný kvalitní písemný záměr městu předložen nebyl. Na radě města předložil pan Štícha pouze pár ilustračních fotografií stažených z internetu. O projekt rekonstrukce byl požádán právě odborem správy majetku, aby mohl být přílohou smlouvy. Ten však dosud nedodal.“ Je známo, proč byly potlačeny  úvahy o prodeji předmětné nemovitosti například na hotel apod? Město to kdysi odmítlo, pokud si dobře pamatuji. „V součastné době nevím o žádných jednáních vedoucích k výběrovému řízení na prodej objektu třeba na hotel. Toto sice zastupitelstvo v minulosti projednávalo ale bez konkrétního výsledku. V objektu je ještě několik nájemníků, kteří bydlí v prvním patře domu.“ Jaký je dosavadní časový scénář jednání o pronájmu? „Dne 8.2.2010 zaslal společnost OKZ Chomutov žádost o pronájem. Rada města dne 12.2.2010 vyhlásila výběrové řízení na pronájem turistické ubytovny s tím, že doba pronájmu bude stanovena jako neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou a výše nájmu bude minimálně  120.230,. Kč/ rok bez možnosti odpočtu investic. Do tohoto výběrového řízení se dne 17.3.2010 přihlásila jediná společnost a to OKZ Chomutov a.s. Rada města dne 23.3.2010 rozpečetila obálku s nabídkou a konstatovala, že uchazeč nepředložil požadovanou studii vybavitelnosti a konkrétní výši investic. Rada žádala o doložení a pozvala žadatele na jednání další rady města. Dne 11.5.2010 se na jednání rady města dostavil pan Radovan Štícha a radním okomentoval představu společnosti OKZ. Především požadoval smlouvu na dobu určitou pěti let a možnost odpočtu vložených investic od nájemného. Tento požadavek byl v rozporu s vyhlášeným výběrovým řízením a proto rada přijala usnesení 373/10 ve kterém ukončila VŘ s tím, že nevybrala vítěze a vyhlásila záměr na pronájem dle požadavků pana Štíchy společnosti OKZ Dne 31.5.2010 byl vyvěšen záměr na úřední desce s tím, že občané mohou své připomínky zasílat do 15.6.2010. V době vyvěšení záměru nebyla městu doručena žádná připomínka občanů Dne 22.6.2010 byla doručena žádost pana Ing. Vladislava Latislava a MUDr. Jiřího Balýho o pronájem výše uvedených prostor za účelem přemístění muzea kočárku ze Sankturinovského domu. Dne 22.6.2010 rada města svým usnesením 550/10 uložila Odboru správy majetku připravit smlouvu o nájmu. Na radě města proběhlo hlasování tak, že pro přijetí usnesení byly jen tři hlasy z potřebných pěti. Poté pan starosta prohlásil, že se rada nechová, jak má: radní napomenul, že si radní požadavky vznesené na jednání rady měli zjistit dříve a upozornil, že spolupráce Štícha – Kolář zde není, ale naopak. Poté proběhlo nové hlasování, ve kterém jsem se jako jediný zdržel. Rada města na stejném jednání konstatovala, že nabídka pánů Latislava a Balýho byla podána po termínu. Dne 30.6.2010 byla společnost vyzvána k předložení potřebných podkladů k sepsání smlouvy – dosud město nic neobdrželo.“