Občanům České republiky větší podíl na osudu této země

Cesta změny nabízí občanům České republiky větší podíl na osudu této země. Proto, abychom se vyrovnali zemím Evropské unie, uskutečníme reformu státu, založenou na decentralizaci, jasné odpovědnosti na každé úrovni rozhodování; odbouráme byrokracii a otevřeme životní prostředí lidem, kteří mají zájem na jeho kultivaci.

Chceme snížit podíl státu do roku 2012 na 35% HDP a privatizovat poštu, dráhy, a řízení letového provozu. Pro budoucnost České republiky sestavila Cesta změny 10 programových bodů regionální reformy budoucnosti v Evropě, která vám předkládáme k posouzení. Cesta změny věří lidem, nikoliv aparátům!

TIP: Jak funguje půjčka na účet?

Města, obce a životní prostředí jsou prioritami – pro občany

Většina mužů a žen v naší společnosti žije ve městech a obcích. – Zájem o města nelze oddělit od zájmu o životní prostředí.

Požadavek větší demokratické účasti – pro svobodu

Demokratizace je skutečný a stále pokračující proces budování demokracie.

Demokracie se zdokonaluje tím, že prohlubuje vytváření nových možností pro účast občanů na procesu dekoncentrace a decentralizace státního aparátu.

Účast na životě občanské společnosti – pro dekoncentraci moci.

Demokracie se musí zdokonalovat.

V hlubším smyslu jde o účast na místní úrovni, tj. na úrovni obce, města.

Je rozumné probrat množství vznikajících nevládních organizací.

Zajistíme vysoký stupeň transparence státní správy a nejdůležitějších společenských orgánů, právo na informace a pluralitu v médiích.

Zvýšená účast občanů – pro odpovědnost na úrovni evropské či světové

Zvýšená účast občanů na demokracii musí být patrná nejen na místní úrovni, ale také na úrovni evropské či světové.

Decentralizace – pro větší přizpůsobivost

Sázíme na odbyrokratizování, na vlastní odpovědnost, konkurenci a regionalizaci.

Snížit státní výdaje – pro více soukromé iniciativy.

Náš cíl je snížit podíl státu do roku 2012 na 35% HDP.

Dosáhnout transparentnosti záměrů vlády.

Chceme systematicky snížit množství personálu státu.

Reformovat stát – jasná odpovědnost pro každou úroveň

Naše státní uspořádání se neosvědčilo.

V ústavě nejsou daňové příjmy jasně rozděleny mezi stát a kraji.

Kraje musí mít motivaci a možnost postarat se samostatně o vlastní daňové příjmy.

Odbourat byrokracii – pro štíhlý stát

Chceme privatizovat poštu, dráhy, a řízení letového provozu.

Stát blízký občanovi si nelze představit bez funkční veřejné služby.

Internet rovněž dokáže přiblížit veřejnou správu občanům i podnikatelům.

Kdo chce méně zákonných úprav, musí dát místní správě více volnosti.

TIP: Co je to panická ataka a jaký má prokrastinace význam?

Životaschopné prostory – pro budoucnost našeho zemědělství

Otevřený svět potřebuje regionální identitu.

Šance pro decentralizovaný ekonomický vývoj rostou.

Střední podniky, řemeslo a maloobchod na venkově si zaslouží zvláštní zřetel.

Zemědělství a venkov patří k sobě.

Zemědělci musí být schopni zajistit sobě a svým rodinám dostatečný příjem.

Je potřeba zaútočit na výši nákladů a jistotu lokalit.

Naše zemědělské podniky potřebují spolehlivé rámcové podmínky.

Bez zemědělství není naše kulturní krajina dále udržitelná.

Regionální politika a politika pro venkov – „zdola nahoru“

Nutnost společného řízení politiky oborové restrukturalizace a regionální přestavby.

Nutnost integrovaného přístupu regionální politiky a doprovodné sociální politiky.

Nutnost provádět rozmanitou a výběrovou rozvojovou politiku.

Nutnost rovnováhy mezi rozvojem vnitřních endogenních potenciálů a cizí přínosy.

Nutnost mít nový institucionální rámec.

Nutnost mít organizační kapacitu shodnou s novým institucionálním rámcem tržní ekonomiky.

Regionální hospodářská politika – pro trvalý ekologický vývoj regionů

Trvalé hospodaření.

Trvalá kooperace.