Nárok na průkaz ZTP

Manžel měl úraz, při kterém přišel o část nohy. Se situací se těžce rodina vyrovnává po psychické i finanční stránce. Známí je upozornili, že by manžel mohl mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižení, která skýtá nějaké výhody. Nemají s tím však žádnou zkušenost. Jak má výhody průkaz osoby se zdravotním postižením a jak ho získat?

Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým či duševním postižením, které odpovídá dlouhodobě nepříznivému stavu, který trvá déle než jeden rok, a podstatně omezuje jeho pohyblivost nebo orientaci, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkaz osoby se zdravotním postižením je vydáván ve třech stupních, a to TP, ZTP a ZTP/P. Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Sem patří například ztráta prstů nebo nohy v nártu.

Průkaz ZTP může získat  osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace a na průkaz ZTP/P má nárok osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce. Pro posouzení není rozhodující diagnóza zdravotního postižení, ale jeho nepříznivé důsledky na funkční schopnosti. Tato skutečnost se dokládá lékařskými nálezy a zprávami.

O vydání průkazu osoby se zdravotním postižením lze požádat na předepsaném formuláři MPSV na místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, ten pak o vydání průkazu nebo zamítnutí rozhodne.

V případě, že nebyl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo průkazu podat odvolání. S dalšími konkrétními dotazy je dobré se obrátit přímo na pobočku Úřadu práce, odbor dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Výhody

Držitel průkazu může čerpat některé z výhod, podle typu průkazu. Jde například o vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob, slevy na jízdném či sleva na některé kulturní a sportovní akce. Průkaz může také umožnit přístup k dalším službám, jako je domácí péče nebo finanční podpora na zdravotní pomůcky.

Pro osoby se zdravotním postižením může být průkaz osoby se zdravotním postižením záchranným lanem, které jim zajistí přístup ke službám a podpoře, jež potřebují k důstojnému a nezávislému životu. Je známkou toho, že lidé se zdravotním postižením jsou uznáváni a oceňováni a že se společnost snaží zajistit naplnění jejich potřeb.

Průkaz osoby se zdravotním postižením je pro osoby se zdravotním postižením neocenitelným zdrojem, který by neměl být považován za samozřejmost. Je to výsada a projev úcty, se kterým by se mělo zacházet s maximální péčí a respektem.