Rozvod a dluhy – zbaví se manželé hrozby exekuce rozvodem

Manželství není pouze romantické spojení dvou milujících se lidí, nýbrž také právní závazek, z něhož plynou práva a povinnosti. Z těch se mnohdy nelze vyvázat ani rozvodovým řízením. Jak je to s rozvodem a dluhy? Kdo za dluhy zodpovídá?

Modelový příklad: Manželé jsou spolu už několik let. Přišel jim dopis od exekutora, kde bylo uvedeno, že je nařízena exekuce prodejem movitých věcí. Manžel potvrdil, že před nějakou dobou si skutečně vzal několik půjček. Před třemi měsíci však přišel o práci a dosud se mu jinou nepodařilo najít.

O problému se splácením půjček manželce nic neřekl a začal si brát další půjčky, aby splatil ty předchozí. Manžel ani neví kolik dluží. Odmítá se svou ženou věc dále řešit. Říká, že když si dluhy nadělal, taky si je sám splatí. Žena má obavy, že již nebude schopen dluhy sám splatit, a že si bude pouze dál brát další půjčky. Manželka zvažuje rozvod. Zbaví ji rozvod dluhů?

Společné jmění manželů

Rozvod s manželem ženu dluhů zbavit nemusí. Závazky (dluhy), které vzniknou za dobu trvání manželství, jsou předmětem společného jmění manželů (SJM). Občanský zákoník 89/2012 Sb. definuje SJM v § 709 jako to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku

Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Dle § 710 jsou součástí společného jmění dluhy převzaté za trvání manželství. To znamená, že za dluhy zodpovídají oba, přestože je nashromáždil pouze manžel. Ledaže se dluhy manžela týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V praxi to znamená, že existují situace, do nichž dluhy vzniklé za dobu trvání manželství do SJM nespadají. Může jít například o situaci, kdy si manžel půjčil, aby mohl zaplatit za rekonstrukci bytu, který je výhradně jeho vlastnictvím. Je vždy nutné posuzovat individuálně případ od případu. Pokud žena neprokáže, že závazek do SJM nepatří, považuje se tento závazek za součást SJM.

Zúžení společného jmění manželů

Existuje možnost si již nyní zúžit společné jmění manželů. Toto zúžení však neochrání před dluhy, které již manžel udělal, ovšem ochrání ženu před případnými dluhy, které manžel může nadělat v budoucnu. Zúžením SJM lze omezit rozsah stávajícího majetku, včetně závazků, až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti.

Snoubenci a manželé si mohou ujednat smluvený majetkový režim odlišný od režimu zákonného. Upraví své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Pokud se žena s manželem dohodne, má možnost sepsat smlouvu o zúžení SJM formou notářského zápisu.

Pokud na dohodu manžel nepřistoupí, má žena možnost podat k soudu návrh na zúžení SJM. Výhodou  zúžení SJM soudní cestou je to, že chrání i před těmi věřiteli, kteří vůbec o zúžení SJM nevěděli.

Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží. Závažným důvodem je skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu větším, než je hodnota toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že lze manžela pokládat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.

Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat a mohou hrozit dluhy z podnikání, nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.