Společné jmění manželů – jak vypořádat

Za dobu trvání manželství muž a žena střádají společný majetek. Říká se mu společné jmění manželů, kdy vše, co během svazku nabydou, náleží oběma stejně. Dojde-li k rozvodu, je nutné jmění rozdělit. Jak vypořádat vlastnictví bytu, pokud spolu bývalí manželé nekomunikují?

Modelový příklad: Manželé jsou rozvedeni. Za manželství koupili byt, který byl součástí společného jmění manželů. Šlo o komplikovaný rozvod, dosud nedošlo k vypořádání majetku. S manželem nekomunikují. Lze nyní vypořádat vlastnická práva k bytu?

Vypořádání společného jmění manželů dle legislativy

Obecně lze říci, že společné jmění manželů lze vypořádat buď dohodou muže a ženy či soudním rozhodnutím. Pokud do 3 let od rozvodu nedojde k vypořádání společného jmění, nastává vypořádání přímo ze zákona dle Občanského zákoníku.

Vztahy jsou následně uspořádány tak, že po této lhůtě jsou:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné

Byt by měl být v podílovém spoluvlastnictví, dle toho je třeba upravit zápis v katastru nemovitostí a zapsat nemovitost v souladu se skutečností. Byt tak katastrálně přestane být veden jako součást společného jmění.

Nový zápis v katastru nemovitostí

Nejjednodušším řešením je s bývalým manželem sepsat souhlasné prohlášení, v němž bude specifikována nemovitost, které se prohlášení týká, a dále uvedeno, že bylo manželství pravomocně rozvedeno.

Současně oba prohlásí, že k vypořádání společného jmění nedošlo dohodou a ani v průběhu tří let ode dne zániku manželství nebyl podán návrh na vypořádání společného jmění soudem, což se dokládá potvrzením soudu. V prohlášení bude dále konstatováno, že nyní jsou oba dle zákona spoluvlastníky nemovitosti, přičemž tyto spoluvlastnické podíly na nemovitosti jsou stejné.

Prohlášení s úředně ověřenými podpisy je třeba přiložit k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí společně s ověřenou kopií rozsudku soudu o rozvodu. Pokud to vztahy s bývalým manželem neumožňují, mělo by být dostatečné jednostranné prohlášení, které bude obdobného znění. Tyto dokumenty stačí předložit k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, který provede změnu.