Dluhy manžela, i když spolu už manželé nežijí – musí se platit, rizika

Dluhy manželů jsou jedno z možných úskalí manželství. Zákony umožňují, aby v případě neplacení svých závazků za dlužníka platil druhý manžel. Jak je tomu v případě, kdy manželství stále trvá, ale manželé spolu již nejsou a nebydlí ve společné domácnosti?

Je třeba říci, že ve většině případů dluhy, které vzniknou oběma manželům nebo jen jednomu z nich za dobu trvání manželství, spadají do společného jmění manželů. To znamená, že do určité míry za dluhy třeba jen jednoho z manželů odpovídají oba manželé.

Na toto nemá vliv skutečnost, že manželé delší dobu spolu nežijí. Podstatné je, že manželství trvá, nedošlo k rozvodu a žena je stále manželkou dlužníka. Podle ustanovení § 262a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád je stanoveno, že pokud se vymáhá dluh, který patří do společného jmění manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci) přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného

To znamená, že zde skutečně je riziko, že pokud manželovi bude nařízena exekuce, mohlo by dojít k postižení účtu manželky. Exekutor by ho mohl zablokovat a použít peníze z něj na úhradu dluhu manžela. Do nedávné doby bylo rovněž možné pro vymáhání dluhu, který patří do společného jmění manželů, nařídit i srážky ze mzdy manžela povinného.

Tato možnost však byla vyloučena novelizací občanského soudního řádu od 1. 7. 2015. V současné době tak není možné nařídit pro dluhy jednoho z manželů srážky ze mzdy druhého manžela. Co vše může vzít exekutor manželce dlužníka?

Dluhy jednoho z manželů – obecně

Většina manželských párů se snaží rozdělit si své finanční povinnosti rovnoměrně, ale co se stane, když jeden z manželů nashromáždí značné množství dluhů? Může být obtížné zjistit, kdo je za dluh odpovědný a jak by měl být splacen. Znalost práv a povinností je zásadní pro ochranu před finančními potížemi. 

Když jeden z manželů nadělá velký dluh, může mít druhý z manželů omezenou odpovědnost za dluh v závislosti na typu dluhu a zákonech daného státu. Obecně platí, že manžel, kterému dluh vznikl, je odpovědný za celou částku. 

Pokud však dluh vznikl během manželství, může být považován za manželský dluh, což znamená, že za dluh jsou odpovědní oba manželé. I v případě, že je na dluhu uveden pouze jeden z manželů, může být podle státních zákonů za splacení dluhu odpovědný druhý z manželů. To platí zejména v případě, že dluh byl použit ve prospěch obou manželů, například při splácení společné hypotéky nebo úvěru na auto. 

Pokud dluh vznikl před uzavřením manželství, považuje se za oddělený dluh, což znamená, že za jeho splacení je odpovědný pouze ten z manželů, který dluh způsobil. Některé státy však mohou uznat dluh jako společný, pokud byl použit ve prospěch manželství, například na zaplacení svatby nebo líbánek. 

V některých státech může být manžel zodpovědný za dluh svého partnera, pokud tento dluh vznikl za nezbytné věci, jako je jídlo, oblečení nebo přístřeší. Toto právo je známé jako právo nezbytných potřeb a může být použito k tomu, aby manžel odpovídal za dluh svého partnera, pokud byl použit ve prospěch manželství. 

Ochrana před dluhy manžela nebo manželky 

Jedním z nejjednodušších způsobů ochrany je oddělit své finance. To znamená, že všechny účty, dluhy a majetek by měly být vedeny pouze na jména a neměly by být vedeny společně. To pomůže zajistit, že nebude druhý manžel ručit za dluhy svého manžela či manželky. 

Je také důležité znát svá práva a povinnosti podle státního práva. Pokud manželovi vznikl velký dluh, je důležité poradit se s kvalifikovaným právníkem, který pomůže pochopit práva a povinnosti. 

V neposlední řadě je důležité vytvořit plán splácení dluhu. Pokud manželovi vznikl velký dluh, je důležité vytvořit plán na co nejrychlejší splacení dluhu. K jednomu z nejčastějších patří takzvaný splátkový kalendář.

Dluhy jednoho z manželů mohou mít na manželství značný dopad. Pochopení práv a povinností může pomoci ochránit oba manžele před finančními potížemi. Pokud manželovi vznikl velký dluh, je důležité pochopit svá práva a povinnosti, oddělit své finance například předmanželskou smlouvou a vytvořit plán na splacení dluhu.