Rodič se zadlužuje – je možné jej zbavit svéprávnosti, podmínky

Mojí mamince je přes osmdesát let. Fyzicky je docela zdravá, vše si kolem sebe ještě obstará sama, ale nejsem si jistá, zda je v pořádku i psychicky. Jde o to, že se zadlužuje, podepisuje kdejaké smlouvy. Je důvěřivá a kolikrát ostatním naletí a pak je třeba řešit problémy. Už jsem jí několikrát vysvětlovala, že by neměla každému všechno podepisovat, že by se měla s někým poradit a nechat si věc vysvětlit. Vždy mi přikývne, ale situace se opakuje. Uvažuji, že by bylo vhodné maminku zbavit svéprávnosti. Nevím, jak v této věci můžu postupovat.

Píšete, že nevíte, jak postupovat ve věci zbavení svéprávnosti vaší maminky. V prvé řadě je třeba říci, že s účinností nového občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014, není možné osobu svéprávnosti zcela zbavit, ale je možné pouze omezení svéprávnosti, a to jen na určitou dobu.

Podle občanského zákoníku je možné k omezení přistoupit pouze v zájmu člověka, za předpokladu, že daná osoba trpí duševní poruchou, která není přechodného charakteru, pro kterou není schopna právně jednat a v tomto důsledku jí hrozí závažná újma a nepostačují mírnější a méně omezující opatření.

O omezení svéprávnosti rozhoduje vždy soud. Řízení může být zahájeno i na návrh, který může soudu podat víceméně kdokoli. Z návrhu musí vyplývat, z jakých důvodů ho považujete za důvodný, proč tedy máte za to, že je třeba maminku ve svéprávnosti omezit. K návrhu je vhodné doložit lékařskou zprávu o duševním stavu maminky, pokud tato zpráva není přiložena, může soud uložit, aby doložena byla.

V průběhu řízení by měl soud vždy osobu, o jejíž svéprávnosti se jedná, vyslechnout, nebo alespoň zhlédnout. Pro posouzení zdravotního stavu jsou prováděny znalecké posudky. V případě, že soud shledá důvody pro omezení svéprávnosti, rozhodne zároveň o tom, kdo bude opatrovníkem vaší maminky.

V návrhu na omezení svéprávnosti je tak vhodné uvést i to, zda je v okolí maminky někdo, kdo je vhodný a zároveň ochotný být opatrovníkem. Uvádíte, že zvažujete omezení svéprávnosti maminky z důvodu, že se maminka zadlužuje.

Je otázkou, zda to, co uvádíte, bude splňovat podmínky zákona pro omezení maminky ve svéprávnosti. V případě zájmu máme v Občanské poradně k dispozici vzor návrhu na omezení svéprávnosti.

Zbavení rodiče způsobilosti k právním úkonům – důsledky pro rodiny s dětmi

Když je rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům, může to mít trvalý a negativní dopad na celou rodinu. Tento typ právního jednání může v dětech zanechat pocit bezmoci, zmatku a strachu a může obzvláště poškodit jejich vztah s rodičem. Kromě toho může mít finanční a emocionální zátěž spojená se soudním řízením dlouhodobý dopad na celou rodinu.

Zbavení rodiče způsobilosti k právním úkonům je závažnou záležitostí a obvykle se provádí za účelem ochrany zájmů nezletilé nebo zdravotně postižené osoby. K tomuto opatření lze přistoupit, pokud je rodič považován za neschopného rozhodovat jménem svého dítěte nebo pokud v minulosti zanedbával nebo zneužíval své dítě. Je-li rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům, znamená to, že již nemůže rozhodovat jménem svého dítěte, včetně rozhodování o jeho vzdělání, zdraví a dalších důležitých záležitostech včetně toho, že se dítě nestane zadlužené.

Proces zbavení rodiče způsobilosti k právním úkonům může být zdlouhavý a emocionálně vyčerpávající, zejména pro dotčené děti. Rodiče mohou při pomyšlení na ztrátu svých práv a schopností rozhodovat za své děti pociťovat vinu a stud. To může vést k napětí mezi rodičem a dítětem, jakož i k pocitu nedůvěry a zášti. Kromě toho může být finanční zátěž spojená se soudním řízením pro rodinu velkou zátěží, což vede k dalšímu stresu a konfliktům.

Je důležité poznamenat, že zbavení rodiče způsobilosti k právním úkonům neznamená, že rodič již není součástí života dítěte. V mnoha případech mohou rodiče stále poskytovat citovou a finanční podporu a mohou se do života dítěte zapojit i jinými způsoby. Ztráta způsobilosti k právním úkonům však může být pro všechny zúčastněné emocionálně náročným procesem a je důležité poskytnout jim v tomto období podporu a pochopení.

Zbavení rodiče způsobilosti k právním úkonům je závažná záležitost a nemělo by se brát na lehkou váhu. Dopady na celou rodinu mohou být dlouhodobé a mohou mít hluboký dopad na vztah mezi rodičem a dítětem. Je důležité zajistit, aby byl proces veden s péčí a citlivostí a aby veškerá přijatá rozhodnutí byla v nejlepším zájmu dítěte.