Bydlení se zadluženým – jak se chránit

V případě, že si některé z dětí nadělalo dluhy, chtějí rodiče pomoci. Nejčastějším způsobem je nastěhovat si dlužníka k sobě domů, aby mohl použít finanční prostředky na splacení dluhu místo na nájem. Jak se chránit před tím, aby exekutor nesebral majetek rodičů v případě, pokud k tomu nemají všechny patřičné účtenky?

Rodiče chtějí pomoci synovi se splácením závazků tím, že by bydlel spolu s nimi, a tím ušetřil nájemné, které nyní musí hradit. Rodiče se však obávají, že by exekutor mohl zabavit i jejich majetek, kdyby přišel. Již nemají od všeho doklady.

Vzhledem k tomu, co je uvedeno, má se za to, že jsou již dluhy syna řešeny či alespoň některé z nich v exekučním řízení. Proto vznikla obava ze ztráty vlastního majetku tím, že syn změnil bydliště, ve kterém je mnoho cenností.

Podstata exekuce prodejem movitých věcí spočívá v tom, že dlužníkovi jsou zabaveny jeho movité věci jako jsou například televizor, videopřehrávač, počítač, a výtěžek jejich prodeje následně slouží k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného neboli věřitele. Jedná se o takzvanou mobiliární exekuci.

Nejdříve je třeba říci, že exekutor má právo zabavit pouze ten majetek, který patří pouze dlužníkovi. Obecně by se tak nemělo stát, že by byly zabaveny i věci rodičů. Bohužel u movitých věcí však není na první pohled patrné, které věci v bytě, který obývá jak dlužník, tak i jiné osoby, jsou dlužníka a které nikoliv. To je nutné v případě návštěvy exekutora prokázat.

Pokud toto nebude prokázáno, skutečně může dojít k zabavení i jiných věcí, a to z důvodu, že se exekutor může domnívat, že věc patří dlužníkovi. Skutečný vlastník zabavených věcí se následně může bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu a poté případně žalobou na vyloučení dotyčných věcí z exekuce, přičemž je na něm, aby prokázal své vlastnické právo k těmto věcem.

Co se týče prevence, aby nebyly zabaveny i věci patřící rodičům, pokud by exekutor dům či byt navštívil, je vhodné, aby si rodiče před nastěhováním dlužníka vytvořili soupis jejich majetku a k tomu majetku přiložili doklady o tom, že jsou opravdu jejich, tedy zejména doklady o koupi věci.

Nejlépe to lze prokázat doklady, které jsou na jejich jméno, dále například svědeckou výpovědí, že věc patří rodičům, fotografiemi, které mohou vlastnictví doložit, darovacími smlouvami či prohlášením dárců, že jim příslušnou věc darovali či rozhodnutím o dědickém řízení, ze kterého bude vyplývat, že danou věc zdědili. 

Je však třeba říci, že i provedení výše uvedeného soupisu majetku nemusí vést ke 100 % ochraně před zabavením takových věcí. To, zda se budou zdát předložené důkazy exekutorovi dostatečné, nelze nyní říci. Lze však tímto riziko snížit a navíc si tímto shromažďují důkazy pro další obranu, pokud by byly věci zabaveny. Jak získat zpět zabavené věci od exekutora?

Život s dluhy

Život s dluhy může být stresující. Může být těžké udržet se finančně nad vodou, když člověk každý měsíc splácet dluhy. I když je důležité tvrdě pracovat na splácení dluhů, je také důležité naučit se, jak dluhy zvládat a žít při tom finančně stabilním životním stylem.

Prvním krokem k životu s dluhy je vytvoření rozpočtu. Rozpočet slouží jako plán, jak se bude každý měsíc nakládat s penězi, a může to pomoci udržet se na správné cestě při splácení dluhů. Rozpočet by měl zahrnovat všechny výdaje, jako je nájem, potraviny a splátky dluhů.

Jakmile je rozpočet sestavený, je důležité se ho držet. Možná bude muset člověk něco obětovat, aby se splnily finanční závazky. To může znamenat, že se bude méně často jíst venku, jezdit na méně dovolených nebo omezit výdaje na zábavu. Je důležité zůstat disciplinovaný a nepřehánět výdaje.

Dalším důležitým krokem je vytvoření plánu na splácení dluhů. To by mělo začít tím, že se vytvoří seznam všech dluhů a úrokových sazeb, které jsou s nimi spojeny. Poté je nutné si stanovit priority, které dluhy se musí splatit nejdříve.

Důležité je také hledat způsoby, jak dluhy snížit. Sloučením dluhů lze získat lepší úrokovou sazbu. Je možné také hledat způsoby, jak zvýšit příjem, například přijmout vedlejší práci nebo najít způsoby, jak ušetřit peníze.

Život s dluhy může být obtížný, ale je možné ho zvládnout. Vytvořením rozpočtu a plánu splácení dluhů je možné zůstat nad svými financemi a nakonec dosáhnout finanční svobody.