Dluhy po zemřelém – za jakých podmínek se musí platit

Může se stát, že rodiče dětí mají větší výdaje než příjmy. Často si tak půjčují u bankovních a nebankovních společností. Pokud jsou rodiče již starší, pravděpodobně nebudou moci své dluhy splatit. Za jakých podmínek se musí platit dluhy po zemřelém? 

V rámci dědického řízení se po zemřelém řeší jeho pozůstalost, do které patří zjednodušeně řečeno jak majetek zůstavitele (zemřelého), tak i jeho dluhy. Pokud by například tatínek nezanechal závěť, ve které by ustanovil jiného dědice, pak by podle zákona po tatínkovi dědily děti stejným dílem.

Dědicové, kteří dědictví přijmou, odpovídají i za dluhy zemřelého, a to buď v určité, nebo i v plné výši. Jestliže je tatínek zadlužen natolik, že v případě jeho smrti by se jednalo o předlužené dědictví, je v rámci občanského zákoníku několik možností, jak situaci řešit, aby nebylo tisíce zadlužených dětí.

Jednou z možností je zřeknutí se dědického práva za předpokladu svéprávnosti osoby. To se děje na základě smlouvy mezi dědicem a zůstavitelem. Smlouva je uzavírána ještě za života zůstavitele. Smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu

Další možností je odmítnutí dědictví. To se děje až po smrti zůstavitele, kdy byl povolán dědic, ale dědit by nechtěl, a to nejen kvůli rodinným problémům. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, respektive vůči notáři, který dědické řízení vede.

Je třeba si uvědomit, že v rámci zřeknutí se dědického práva či odmítnutí dědictví se člověk zříká nejen dluhů, ale i majetku, který by po tatínkovi zůstal. Před samotným rozhodnutím o zřeknutí se či odmítnutí dědictví je tak třeba zvážit, jak vysoké jsou dluhy a jakou hodnotu má další majetek.

Obecně lze však říci, že instituty odmítnutí dědictví i zřeknutí se dědického práva jsou zákonné možnosti, jak se vyhnout tomu, že nebude člověk muset plnit za zemřelého dluhy, které on sám uhradit nestihl. Jedná se však o vážné rozhodnutí, které je vhodné řádně promyslet.

Dluhy po zemřelém – obecně

S dluhy se potýká mnoho lidí, ale když někdo zemře, může být situace ještě složitější. Pokud po sobě zesnulý zanechal nesplacené dluhy, může být obtížné si poradit. Prvním krokem je identifikovat všechny dluhy, které dotyčnému vznikly. Může jít o kreditní karty, půjčky, hypotéky a další dluhy.

Po zjištění všech dluhů je důležité kontaktovat věřitele a informovat je o úmrtí dlužníka. Někteří věřitelé mohou požadovat důkaz o úmrtí, například úmrtní list, než začnou jednat. Je důležité si uvědomit, že většina věřitelů nepřijme platbu z pozůstalosti zemřelého, takže veškeré platby musí provést exekutor.

Pokud jde o splácení dluhů zemřelého, je vykonavatel pozůstalosti odpovědný za splácení všech platných dluhů, které po sobě zemřelý zanechal. V závislosti na velikosti pozůstalosti to může zahrnovat prodej majetku nebo likvidaci finančních prostředků za účelem splacení dluhů. Je důležité si uvědomit, že exekutor musí upřednostnit splácení dluhů, přičemž zajištěné dluhy, jako jsou hypotéky a úvěry na auto, mají přednost před nezajištěnými dluhy, jako jsou kreditní karty.

V závislosti na velikosti pozůstalosti nemusí být možné splatit všechny dluhy. V takovém případě by měl exekutor kontaktovat věřitele a vysvětlit jim situaci. Někteří věřitelé mohou být ochotni akceptovat nižší částku nebo mohou být ochotni vyjednat splátkový kalendář. V některých případech se věřitelé mohou rozhodnout dluh odepsat. To však není zaručeno a rozhodnutí je na uvážení věřitele.

Závěrem lze říci, že za úhradu dluhů zesnulé osoby je odpovědný vykonavatel pozůstalosti. Je důležité identifikovat všechny dluhy a kontaktovat věřitele a informovat je o úmrtí. Pokud pozůstalost není schopna splatit dluhy v plné výši, měl by vykonavatel kontaktovat věřitele a vysvětlit jim situaci.