Nájemník dělá nepořádek – zkušenosti, co dělat

Najít dobrého nájemníka do bytu je vždy sázkou do loterie. Co je nájemce zač se většinou projeví až za čas. Jak řešit případy, kdy nájemník dělá nepořádek a obtěžuje svým chováním ostatní obyvatele domu? Jaká má pronajímatel v tomto směru práva?

Modelový příklad: Pronajímatel má s nájemcem uzavřenou nájemní smlouvu do konce roku. Bohužel jsou s ním problémy – stěžují si na něj i sousedé, v noci dělá hluk, neuklízí společné prostory, je vulgární. Několikrát jej pronajímatel vyzýval k nápravě, ovšem marně.

Chtěl se s ním dohodnout na co nejrychlejším ukončení smlouvy, avšak nájemník to odmítá. Nezbude, než mu dát výpověď. Pronajímatel si není jist délkou výpovědní doby. V nájemní smlouvě si domluvili měsíční výpovědní dobu. Může tedy nyní po nájemníkovi požadovat, aby se do měsíce vystěhoval?

Ukončení nájemní smlouvy

Pokud se s nájemcem na ukončení nájemní smlouvy k určitému datu pronajímatel nedohodne a chce nájem ukončit před uplynutím lhůty, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena, je nutné dát nájemci výpověď. Bohužel výpověď z nájmu bytu není tak jednoduchý úkon, jak si pronajímatelé často myslí.

K tomu, aby výpověď z nájmu bytu splňovala veškeré náležitosti, které jsou nezbytné pro její platnost, je nutné dodržet jak obsahové náležitosti zasílané výpovědi, tak výpovědní důvody, které jsou taxativně v zákoně vymezeny.

Pokud již pronajímatel nájemce písemně a prokazatelně vyzval k nápravě jeho chování a mohl být tedy naplněn výpovědní důvod k ukončení nájemní smlouvy dle § 2288 Občanského zákoníku, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují přes písemnou výstrahu dobré mravy v domě.

Výpovědní důvody

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud:

  • poruší nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
  • je nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
  • má být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
  • existuje jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

Dle § 2256 Občanského zákoníku má nájemce povinnost dodržovat po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.

Výpovědní lhůta

V nájemní smlouvě si obě strany dohodly výpovědní lhůtu v délce jednoho měsíce. Ustanovení o délce výpovědní lhůty je dle Občanského zákoníku kogentní, což znamená, že nemůže být dohodou účastníků změněno. Dle tohoto ustanovení nesmí být výpovědní lhůta kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.

I když se tedy s nájemcem smluvně dohodli, že výpovědní lhůta je jeden měsíc, není toto ustanovení ve smlouvě platné. Pokud se s nájemcem pronajímatel nedohodne na jeho vystěhování k dřívějšímu datu, je povinen dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu a nemůže nájemce nutit k tomu, aby z bytu odešel před jejím uplynutím.

Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

Výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty

Občanský zákoník v § 2291 říká, že poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.