Partner je agresor – co dělat, zkušenosti

Domácí násilí donedávna platilo za nechvalné veřejné tajemství. Osoby potýkající se s domácím násilím často cítí, že svoji situaci nemohou nijak vyřešit. Cítí se bezmocné, vystrašené. Také se za to, co se jim děje, stydí. Mohou mít pocit, že jim stejně nikdo neuvěří. Jak se bránit proti domácímu násilí?

Modelový příklad: Žena má problém se svým přítelem, před dvěma lety dostal vyhazov z práce a začal hodně pít. Před rokem na ni poprvé vztáhl ruku. Nyní není týdne, kdy by nedošlo k nějakému konfliktu, který končí tím, že ženu zbije. Modřiny se ani nestíhají hojit. Před týdnem dal facku i dceři. Žena se bojí, že se to bude opakovat. Neví, kam se obrátit a jak situaci řešit. Bojí se od něj odejít.

Co je domácí násilí

Domácím násilím se označuje fyzické, psychické, sociální, ekonomické a sexuální násilí mezi blízkými lidmi, které se odehrává zpravidla v soukromí, je opakované a dlouhodobé, má stupňující se tendenci, intervaly mezi jednotlivými ataky se zkracují.

Domácí agrese začíná povětšinou psychickým terorem, k němuž se přidává napadání fyzické, ohrožující lidskou důstojnost, zdraví a posléze nezřídka i život. Role násilníka a oběti jsou jasně dány. Vždy se jedná o jednostranné útoky, role se nestřídají.

Domácí násilí by však nikdy nemělo být pouze soukromou záležitostí, nemělo by být podceňováno a nemělo by být s ním zacházeno jako s méně nebezpečným. Obrana proti domácímu násilí je zakotvena i v platné legislativě.

Vykázání násilné osoby ze společného bydlení

Dle zákona 135/2006 Sb. je Policie ČR oprávněna dočasně vykázat násilníka z domu, pokud je jednáním agresora vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost oběti. Policie může vyzvat násilníka, aby dočasně opustil společné obydlí, nevstupoval do jeho bezprostředního okolí a aby se zdržel setkávání s obětí a navazování kontaktů s ní.

Vykázat agresora z bytu je možné na 10 dní s tím, že si násilník může s sebou odnést výlučně věci sloužící jeho osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty. Klíče od domova musí odevzdat Policii. Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě a domě je trestným činem.

Trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti

Trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb. v § 199 specifikuje postihy proti původci domácího násilí. Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři roky. Odnětím svobody na dva roky až osm let bude pachatel potrestán:

  • bude-li týrat zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
  • způsobí-li týráním těžkou újmu na zdraví
  • spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách
  • páchá-li takový čin po delší dobu

Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li týráním těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo smrt.

Jak vyřešit domácí násilí

V případech domácího násilí je nejdůležitější ochota a odhodlání problémy s manželem či manželkou řešit. Oběti týrání často chtějí najít východisko ze začarovaného kruhu, ovšem současně mají obavy, jak to provést, a svírá je strach z násilníkovy pomsty, obavy z budoucnosti, kdo se postará o ně a o děti.

Ohrožené osoby, které našly odvahu nelehkou situaci vzít do vlastních rukou, se mohou domáhat ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu. Oběť domácího násilí je oprávněna podat návrh soudu k vydání předběžného opatření.

Toto opatření má platnost jeden měsíc a soud o jeho návrhu rozhoduje do 48 hodin. Jeho podstatou je výzva násilné osoby o dočasnému opuštění společné domácnosti a jejího bezprostředního okolí, stejně tak vyvarování se pokusů o kontakt s obětí a setkání. Tento návrh není závislý na vykázání násilníka, které provádí policie. Oběť může návrh podat bez předchozího vykázání i během jeho trvání.

Dojde-li během předběžného opatření k zahájení rozvodu, svěření dětí do péče a dohodě o stycích, vypořádání společného jmění manželů a práv k bydlení, může být toto opatření na návrh oběti soudně prodlouženo až na jeden rok.

Kam se mohou oběti domácího násilí obrátit

Profesionální pomoc mohou ohrožené osoby hledat v intervenčních centrech, kde pracují speciálně vyškolení pracovníci, namátkou Bílý kruh bezpečí, jemuž patří kromě přímé pomoci obětem velké díky za osvětu ve společnosti a upoutání pozornosti zákonodárců, kteří vydali nové právní úpravy.

Bílý kruh bezpečí vede nonstop telefonní linku DONA pro oběti domácího násilí, kde operátoři asistují volajícím v oblasti možností řešení, podávají rady, cenné informace a kontakty na další pomocné orgány.

Nejdůležitější je najít v sobě odvahu situaci řešit. Nepřímou pomoc představuje i všímavé okolí, sousedé, přátelé, příbuzní, kteří mohou upozornit policii, či oběti představit možnosti řešení a předat kontakty.