Vyhození z bytu – podmínky, zkušenosti

Bydlení v nájmu je stále oblíbenější, a to zejména ve velkých městech. Může se však stát, že majitel bytu chce byt prodat, a tak se musí nájemce vystěhovat. Může dojít k případu, kdy si nájemník s majitelem bytu řeknou podmínky ústně a písemnou nájemní smlouvu neuzavřou. Co však dělat v případě, kdy majitel bytu trvá na tom, aby se nájemce do konce měsíce vystěhoval?

V tomto případě je možné se řídit ustanovením § 2237 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, který říká, že smlouva o nájmu bytu vyžaduje písemnou formu, pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

Z toho plyne, že i když nemá nájemce písemnou nájemní smlouvu, měl by pronajímatel postupovat v souladu se zákonnými podmínkami pro ukončení nájmu. Obecně je možné nájem ukončit výpovědí či dohodou. Výpověď z nájmu, koneckonců i dohoda o ukončení nájmu, musí být písemná, výpověď musí splňovat určitá zákonná kritéria, aby byla platná.

V případě podání výpovědi z nájmu skončí nájem po uplynutí tříměsíční výpovědní doby, která počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Pokud samozřejmě nedojde k ukončení nájmu dohodou, ve které si smluvní strany stanoví, kdy nájem skončí.

Za určitých okolností je možné nájem vypovědět bez výpovědní doby, například v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Nemůže jím být například problém se sousedy nebo manželské problémy.

Pokud by tedy pronajímatel trval na tom, že se nájemce má do konce měsíce z bytu vystěhovat, je třeba mu sdělit, že postupuje v rozporu se zákonem a trvat na zákonném postupu ukončení nájmu – podání výpovědi či uzavření dohody s dobou ukončení nájmu, která pro nájemce bude přijatelnější.

Nájemní smlouva – obecně 

Nájemní smlouva je právně závazná smlouva, která stanoví podmínky pronájmu nemovitosti. Slouží k ochraně pronajímatele i nájemce před případnými spory nebo nedorozuměními. Tento dokument by měl obsahovat všechny důležité údaje, jako je délka nájmu, výše měsíčního nájemného, výše kauce, případné opravy nebo úpravy nemovitosti a způsob, jakým může nájemce nemovitost užívat.

Při přípravě nájemní smlouvy je důležité zohlednit zájmy pronajímatele i nájemce. To zahrnuje výši nájemného, délku nájemní smlouvy, kdo je odpovědný za údržbu a opravy, výši kauce a případná další pravidla nebo omezení. Kromě toho by smlouva měla zahrnovat veškeré další náklady, jako jsou poplatky za služby a poplatky.

V zájmu ochrany obou stran by dohoda měla být písemná a podepsaná zúčastněnými stranami. Dále by ve smlouvě mělo být uvedeno, kdo je odpovědný za případné škody na nemovitosti a jak může nájemce nájemní smlouvu vypovědět.

Je důležité si uvědomit, že nájemní smlouvy jsou právně závazné a jakékoli porušení smlouvy může vést k soudnímu řízení. Kromě toho je důležité, aby pronajímatelé zajistili pravidelnou aktualizaci smlouvy, která bude odrážet veškeré změny v pronajímané nemovitosti, například zvýšení nájemného nebo změnu pravidel.

Díky jasné a komplexní nájemní smlouvě mohou pronajímatelé a nájemci uzavřít oboustranně výhodnou dohodu, která je právně závazná. To pomůže ochránit obě strany a zajistí, že si obě budou vědomy svých práv a povinností.