BÍLINA: Kasárna jsou prodaná, vznikne tam logistický areál

Zastupitelé města Bíliny odsouhlasili prodej areálu bývalých vojenských kasáren společnosti JTH Idea, a. s., za 3,65 milionů korun. Budova kasáren bude zbourána a na jejím místě vznikne logistický areál pro skladování zboží. “Předpokládáme investici ve výši 171 milionu korun.

Demolice budovy musí být podle smlouvy hotová do tří měsíců od doby, kdy pozemek přejde na naši společnost, první etapa výstavby by pak měla trvat zhruba tři roky,” uvedl stavební ředitel společnosti JTH Idea Martin Sklenička.

Někteří zastupitelé poukázali na možný nárůst kamionové dopravy v místě, kde již nyní projíždí velký počet aut, a ten ještě navýší napojení silnice z Kostomlat. To však stavební ředitel vyvrací. “Nepředpokládáme žádný dramatický nárůst dopravy, protože tento záměr kopíruje záměr, který máme v Teplicích, a tam je tento nárůst minimální. Počítáme zhruba s deseti až patnácti kamiony denně,” odůvodnil.

Se společností JTH Idea má město dobré zkušenosti z předchozích investic. “Například dokázala dostavět lávku přes silnici číslo 13, což jiné společnosti v té době nebyly schopné. Smlouva navíc stanoví, že pokud by firma nedostála svým závazkům, mění se tím i cena, za kterou areál koupila. To je také pádný argument k tomu, aby se dostálo všem plánům,” řekl při jednání starosta města Oldřich Bubeníček.

O areál měli zájem celkem dva potencionální zájemci, třetí pouze zaslal dopis, ve kterém požadoval prodloužení lhůty pro podání nabídky. To však nebylo možné, lhůta již byla schválená zastupitelstvem.

“Byly tedy posuzovány dvě nabídky, které musely splňovat zhruba osm kritérií schválených zastupitelstvem. Nabídka od společnosti Speciální stavby Most nesplňovala zásadní podmínku, kterou je soulad záměru s územním plánem města. Tato nabídka v první etapě chtěla řešit záchytné parkoviště pro průmyslovou zónu AGC, ale plocha dopravní infrastruktury není pro tuto plochu definovaná.

Úřad územního plánování tedy potvrdil, že tato nabídka nesplňuje toto kritérium, protože schválené využití v územním plánu je plochy smíšené-průmyslové, které vznik parkovacích ploch neumožňují,” vysvětlila místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Podle zastupitele Josefa Horáčka je v místě vybudování parkoviště důležité, ale mělo by vzniknout na jiném místě. “Nevidím logiku v tom, abychom plochu, která časem přinese mnoho pracovních míst, zastavěli parkovištěm. To by si mělo vzít na starosti město a ne soukromý investor a vybrat vhodný prostor v blízkosti, který bude pro parkování aut vhodnější,” řekl.

Zastupitel Jindřich Brunclík při jednání uvedl, že problém kasáren je dlouhodobý, není však pro chod města zásadní. S tím souhlasil zastupitel Petr Rosenkranz, který uvedl, že ani jeden z předložených projektů nepovažuje za takový, aby město přistoupilo k prodeji, a podal protinávrh, aby byl prodej kasáren stažen z programu zasedání.

Ten však zastupiteli nebyl přijat a následným hlasováním byla kasárna prodána společnosti JTH Idea a.s. Pro prodej hlasovalo sedmnáct zastupitelů, proti bylo sedm.