Co je to bonita klienta a scoring klienta

Úvěruschopnost je pojem, který se ve finančním světě často skloňuje. Hraje klíčovou roli v mnoha finančních rozhodnutích. Věřitelé totiž posuzují úvěruschopnost, tedy to, jak je kdo hoden získat nový úvěr, když žádá o dluhový závazek, jako je osobní půjčka, kreditní karta nebo hypotéka. Co je to bonita? A jak zjistit, jestli dostanu půjčku?

Věřitelé obvykle poskytují úvěr pouze těm, které považují za bonitní dlužníky. Úvěruschopný dlužník je ten, kdo je schopen a dostatečně zodpovědný, aby své dluhy včas splatil. Dluhy a exekuce jsou obrovskou překážkou, jak může člověk získat solidní úvěr. Pokud se věřitel domnívá, že je člověk rizikový dlužník, je nepravděpodobné, že bude mít nárok na nový úvěr. Co je bonita?

Bonita

Úvěruschopnost nebo-li bonita klienta je způsob, jakým věřitel určuje, jestli bude člověk splácet své dluhy, nebo jak je hoden získat nový úvěr. Na úvěruschopnost se věřitelé dívají, než komukoliv schválí jakýkoli nový úvěr. Úvěruschopnost se určuje podle několika faktorů, včetně historie splácení a úvěrového skóre.

Některé úvěrové instituce při určování pravděpodobnosti nesplácení úvěrů berou v úvahu také dostupná aktiva a počet závazků. Pokud má člověk takzvaně „čistý štít“, znamená to dobrou bonitu, odpovídající příjem peněz a žádné záznamy v registrech dlužníků, tak prakticky nic nebrání v cestě, aby si člověk zažádal o určitý obnos.

Čerpání úvěru je poté podle smlouvy buď úplné, jednorázové nebo si ho může člověk rozdělit podle potřeby. To se většinou týká hypotéčních úvěrů, kdy využívají lidé zápůjčku například na rekonstrukci nemovitosti nebo její opravy. Jak probíhá čerpání?

  • Začíná žádostí a prověřováním. Pokud člověk projde schvalovacím procesem, tak má úvěr schválený.
  • Je nutné uzavřít smlouvu a podmínky. Ty je dobré si pozorně přečíst a nepodepisovat dříve, než je všechno řádně jasné. Pokud se bude úvěr čerpat postupně, tak je třeba i ve smlouvě mít zaznamenané předběžné termíny a také konečný pro dočerpání.
  • Pak se jen může člověk těšit, až mu na účet přijdou peníze, které bude mít k dispozici.

Půjčka je obvykle vyplacena přímo na běžný nebo spořicí účet žadatele. Ten pak může finanční prostředky použít na zamýšlený účel.

Co je to bonita?

Úvěruschopnost je určení pravděpodobnosti, že dlužník bude splácet úvěr a plnit podmínky úvěrové smlouvy. Úvěruschopnost se určuje na základě úvěrového skóre dlužníka a dalších faktorů, jako je příjem, poměr dluhu k příjmu a historie zaměstnání. Věřitelé používají úvěruschopnost k posouzení rizika poskytnutí úvěru a ke stanovení podmínek a úrokové sazby úvěru.

Bonita klienta je měřítkem úvěrového rizika jednotlivce a jeho schopnosti získat úvěr. Věřitelé používají úvěruschopnost k určení způsobilosti osoby k získání půjčky, hypotéky nebo kreditní karty. Osoby s vysokou úvěruschopností mají větší pravděpodobnost, že budou mít nárok na půjčku nebo přístup k výhodným úrokovým sazbám a vyšším úvěrovým limitům.

Bonita klienta

Úvěruschopnost klienta se posuzuje na základě analýzy jeho příjmů a výdajů a dalších dokumentů, které vypovídají o jeho finanční situaci a schopnosti splácet úvěr. Je to takzvaný scoring klienta. Věřitelé přezkoumají klientovo úvěrové skóre, poměr dluhu k příjmům a další finanční ukazatele, aby určili jeho úvěruschopnost.

Ne všichni klienti jsou úvěruschopní a věřitelé nemusí nabízet půjčky klientům se špatným úvěrovým skóre nebo zatíženým vysokým dluhem. Někdo, kdo je úvěruschopný, má dostatek peněz nebo majetku, aby mu banky a jiné organizace byly ochotny půjčit peníze.

Člověk musí však také prokázat, že umí zodpovědně zacházet se svými penězi, majetkem a případnými dluhy, které na sebe bere. To, co přispívá k bonitě klienta, se může lišit v závislosti na typu úvěru, o který člověk žádá. Poskytovatelé hypotečních úvěrů mají obvykle vyšší nároky na úvěruschopnost než vydavatelé kreditních karet.

Bonita klienta – kalkulačka

Kalkulačka bonity klienta je nástroj, který se používá k posouzení bonity klienta. Obvykle využívá kombinaci údajů, jako je příjem a stávající dluhy, k určení schopnosti klienta splácet úvěr. Je důležitá pro věřitele, aby mohli přesně posoudit předběžná rizika spojená s půjčováním peněz dlužníkovi.

Kalkulačka bonity klienta také může zákazníkům pomoci pochopit jejich současnou úroveň finanční odpovědnosti a to, zda je třeba podniknout kroky ke zlepšení jejich úvěrového skóre. Největší vliv na bonitu klienta má to, jak často a včas platí své účty.

Pozdní platby a jiné delikvence mohou snížit úvěruschopnost. Mohou ztížit schválení nových kreditních karet a půjček. Bonita klienta ovlivňuje také výše dluhu, který člověk má. Vysoké zůstatky na kreditních kartách mohou ztížit schvalování žádostí o úvěr.

Scoring klienta

Klientský scoring v oblasti úvěruschopnosti je proces, který věřitelé používají k posouzení úvěruschopnosti potenciálního dlužníka. Zahrnuje analýzu řady informací, jako je úvěrová historie dlužníka a další finanční údaje, s cílem zařadit jej buď mezi „vysoce rizikové“ dlužníky nebo mezi „nízkorizikové“ dlužníky.

Na základě scoringu klienta se tedy z člověka stane buď osoba s větší pravděpodobností nesplácení úvěru nebo osoba s dobrými výsledky v úspěšném zvládání dluhů. Pomocí tohoto systému hodnocení dlužníků mohou věřitelé lépe určit, kterým z nich úvěr poskytnout, které odmítnout a kterým nabídnout alternativní půjčky nebo produkty, které mohou být pro finanční situaci dlužníka vhodnější.

Jak zjistit jestli dostanu půjčku

V případě, že člověk neví, jak zjistit, jestli dostane půjčku, měl by se obrátit na věřitele a o půjčku požádat. Věřitel se podívá na úvěrové skóre a finanční informace klienta, aby zjistil, zda má nárok na půjčku. Možná bude moci člověk získat předběžnou kvalifikaci pro půjčku tak, že podá žádost a poskytne věřiteli základní informace, jako je příjem a majetek.

Někteří věřitelé mohou navíc nabídnout předběžné schválení, což je odhad, kolik si bude moci člověk půjčit. Jak zjistit, jestli dostanu půjčku? Jednoduše si člověk musí o ní zažádat a čekat, zda mu bude půjčka poskytnuta či nikoliv. Kolik dostanu hypotéku?

Předschválená hypotéka

Předschválená hypotéka je typ hypotéky, u které věřitel před schválením úvěru předem posoudí úvěruschopnost a finanční způsobilost budoucího majitele domu či bytu. Předběžné předschválení hypotéky zahrnuje důkladnější přezkoumání než předběžná kvalifikace, což je zběžné přezkoumání schopnosti osoby získat úvěr.

Věřitel se podívá na finanční údaje osoby, aby zjistil, zda splňuje předkvalifikační požadavky potřebné pro pokračování v úvěrovém procesu. Věřitel přezkoumá výši platu, dluhy a další finanční informace a poté rozhodne, zda je dlužník způsobilý získat půjčku. Jak získat předschválenou hypotéku?

  1. Shromáždění finančních dokumentů. Ty bude muset totiž člověk předložit při žádosti o půjčku. Jde o dokumenty prokazující příjmy, dluhy a majetek. Mezi typické dokumenty patří daňová přiznání, výpisy z bankovních a investičních účtů a výplatní pásky.
  2. Žadatel se obrátí na poskytovatele hypotečních úvěrů. Je dobré kontaktovat více věřitelů, protože každý může nabízet jiné sazby a podmínky.
  3. Popis úvěrového statusu. Člověk musí být připraven sdělit své kreditní skóre a poskytnout informace o všech minulých nebo současných finančních problémech, které mohou mít vliv na jeho schopnost získat úvěr.
  4. Je důležité ptát se na správné otázky. Člověk by se měl ptát věřitele na předběžné schválení, záruky úrokových sazeb a další podrobnosti, které mu pomohou učinit informované rozhodnutí.
  5. Podání žádosti o předběžné schválení. Věřitel žádost posoudí a rozhodne, zda splňuje člověk jeho kritéria pro předběžné schválení.

Jak je vidět předběžné schválení hypotéky je proces, který má několik kroků. Po předběžném schválení může člověk přistoupit k dalšímu kroku, kterým je vyhledání bydlení a podání formální žádosti o úvěr.

Předschválená hypotéka – diskuze

Předschválené hypotéky jsou hypotéky, které věřitel schválil před koupí domu či bytu. Jedná se o úvěr, který je zajištěn nemovitostí, kterou věřitel již vyhodnotil a schválil ještě předtím, než dlužník začne hledat nové bydlení. Věřitel často vystaví potvrzení o předem schválené hypotéce, které lze použít při jednání o koupi domu či bytu.

Získáním předem schválené hypotéky mohou zájemci o bydlení zúžit své hledání nového bydlení tím, že hledají pouze v rámci schváleného cenového rozpětí. Tímto způsobem je méně pravděpodobné, že budou při hledání bydlení zklamáni, protože znají přesnou částku, kterou si mohou půjčit. Předem schválená částka je také užitečná při vyjednávání o kupní ceně domu.

Kupující mohou předem schválenou částku předložit prodávajícímu jako důkaz své schopnosti zajistit si finanční prostředky. Tím se dostanou do lepší pozice při vyjednávání o nižší kupní ceně. Při zvažování předschválené hypotéky je důležité, aby kupující pochopili, co přesně je předschváleno. Měli by si prostudovat všechny podmínky úvěru a ujistit se, že si přečetli drobné písmo.

Je také výhodné se poohlédnout po nejvýhodnější sazbě a podmínkách. V neposlední řadě je důležité mít na paměti, že předem schválené hypotéky mohou být vždy upraveny nebo zamítnuty podle uvážení věřitele. Na internetu lze najít diskuze o předschválených hypotékách, ve kterých lidé popisují svoje zkušenosti s předschválenými hypotékami.

Bonita klienta je

Bonita klienta je posouzení schopnosti jednotlivce nebo subjektu splatit včas a v plné výši půjčku nebo závazek související s dluhem. Obecně se určuje na základě analýzy úvěrové historie dlužníka, jeho příjmů, finančních strategií, úvěrového skóre, způsobu splácení úvěrů v minulosti, zajištění a dalších faktorů souvisejících s dluhem. Vyšší úvěruschopnost obvykle vede k nižším úrokovým sazbám.

Sledovat svou úvěruschopnost je důležité, i když v blízké budoucnosti člověk neplánuje žádat o kreditní kartu nebo půjčku. Bonita klienta je posuzována i mnoha dalšími firmami, například mobilními operátoři a poskytovateli kabelových služeb. Udržování úvěruschopnosti v co nejlepší kondici znamená, že se nikdy nebude muset člověk obávat, když bude chtít nějaký podnik prověřit jeho bonitu.