DUCHCOV: Rekonstrukce vodovodu

Více o stavbě:

Vodovod v ulici J. A. Komenského je tvořen potrubím z litiny LT DN 100, uvedeným do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý a poruchový. V ulici Porcalova se nachází vodovod z polyetylenu PE d110 z roku 1994, který se nachází ve vzdálenosti cca. 1 metr od kanalizace, proto je také součástí rekonstrukce. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 300. Potrubí je popraskané, zkorodované nad 50 %, s dírami ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v ulici J. A. Komenského i v ulici Porcalova. Potrubí obou vodovodů je napojeno na vodovodní řady v ulicích Osecká DN200 a Malinovského DN100.

Rekonstrukce vodovodního řadu je rozdělena na dvě části. První část, vodovodní řad V1 bude vymístěn z chodníku do komunikace, do souběhu s navrhovanou kanalizační stokou. Druhá část, vodovodní řad V2 bude rekonstruován ve stávající trase a niveletě. Rekonstrukce vodovodního řadu je navržena z litinových trub LTH DN100 s vnějším povlakem Zn/Al a vnitřní cementací v celkové délce 231,5 metrů (řad V1 184,0 metrů a řad V2 47,5 metrů).

V rámci rekonstrukce dojde k vymístění stávající kanalizační stoky mimo soukromé pozemky a z trasy plotových zídek do středu komunikace. Rekonstrukce kanalizace je v ulici J. A. Komenského navržena z kameninového potrubí DN300, tř. 160 v délce 157,0 m a DN250, tř. 160 v délce 62,5 m. Rekonstrukce kanalizace v ulici Porcalova je navržena z kameninového potrubí DN250 v délce 36 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Stavební práce začnou zkraje července. Dle harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.