Nájemní vztah na dobu určitou – jak správně ukončit

Pronajímání bytu s sebou nese mnoho administrativních náležitostí. Jak ze strany pronajímatele, tak nájemce. Jak postupovat v případě, že se blíží konec nájemní smlouvy a není v zájmu pronajímatele smlouvu prodloužit? Je nutná písemná výzva?

Modelový příklad: Nájemci končí nájemní smlouva k poslednímu dni roku. Pronajímatel chce, aby nájemce dále byt neužíval. Je nutné jej vyzvat i písemně, aby byt opustil? Co slouží jako důkaz, že si nájemce dopis převzal, stačí potvrzení z pošty? Jak správně ukončit nájem bytu? Jaké náležitosti musí výzva obsahovat?

Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Není zákonná povinnost podávat nájemci žádnou písemnou oficiální výzvu na opuštění bytu. Je však přesto vhodné nájemce informovat (např. SMS zprávou, e-mailem, osobně či nejlépe písemně) o tom, že dochází k ukončení smlouvy a že nedojde k jejímu prodloužení.

Toto oznámení je i pro nájemce důležité, aby věděl, že je třeba si hledat jiné bydlení. Jedná se pouze o upozornění, které nemá dané zákonem konkrétní náležitosti, aby bylo platné. Je vhodné, aby z oznámení bylo alespoň patrné, kdo a komu ho činí a co je obsahem oznámení.

Pokud ovšem nájemce bude užívat byt i po skončení nájemní smlouvy, pak je důležité jej upozornit na to, že k určitému dni nájemní smlouva skončila, že byt tedy nadále užívá neoprávněně a vyzvat jej k tomu, aby se do stanoveného data vystěhoval z nájemního bytu.

Toto upozornění je vhodné již podat písemnou formou a doručit doporučeně na adresu nájemce nebo doručit formou dodejky. Potvrzení pošty o zaslání dopisu (dodejka, která se odesílateli vrátí s podpisem o převzetí dopisu) by mělo být dostačujícím důkazem k tomu, že nájemce byl k vystěhování vyzván.

Vystěhování z bytu

V případě, že i přes výzvu majitele nemovitosti by nájemce byt neopustil v dané lhůtě, je možné tuto situaci řešit podáním žaloby na vyklizení k soudu.

Dle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu“.

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že je třeba vyzvat nájemce k opuštění bytu nejpozději do 3 měsíců, kdy měl nájem bytu skončit, samozřejmě je vždy vhodné situaci řešit co nejdříve.

Dále dle ustanovení § 2295 občanského zákoníku má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.

Pokud uzavřená nájemní smlouva nebyla uzavřena na dobu určitou, avšak nájemní smlouva skončí posledního dne roku proto, na základě dohody či proto, že na konci roku uplyne výpovědní doba po podání výpovědi z nájmu, pak i v těchto případech je možné postupovat dle výše uvedených informací.