Problém s otcem dítěte – co dělat, zkušenosti

Bohužel existují případy, kdy po oznámení těhotenství partner dá od budoucí matky ruce pryč a nechce s nimi mít nic společné. Dokonce nechce být uveden ani jako otec dítěte v rodném listě. Pokud se tak stane, bude mít matka nárok na dávky i v případě, že otec není zapsán v rodném listě dítěte?

Je třeba mít na paměti, že otec může kdykoliv v budoucnu změnit názor a určení otcovství se následně domáhat. S určením rodičovství (otcovství a mateřství) vznikají ze zákona určitá práva a povinnosti, které se s tímto pojí, například právo se s dítětem stýkat, podílet se jeho výchově, spolurozhodovat o jeho záležitostech, ale také plnit vyživovací povinnost.

Tím, že otec určen nebude, mu tato práva i povinnosti nevzniknou. Pro matku samoživitelku bývá v těchto situacích nejobtížnější nedostatek financí. Problém s neuvedením otce v rodném listě bez vážného důvodu pak nastává v případě, že se matka rozhodne v důsledku nedostatku příjmů požádat o dávky hmotné nouze (příspěvek na bydlení).

Osoba v hmotné nouzi je mimo jiné ta, která si nemůže z objektivních důvodů zvýšit svůj příjem, a to uplatněním nároků a pohledávek nebo prodejem a využitím majetku.

Taková situace může být proto posouzena tak, že pro Úřad práce nebude matka posuzována jako osoba v hmotné nouzi, protože neuplatňuje, respektive si odepřela možnost navýšit svůj příjem uplatněním pohledávek, a to nevymáháním výživného po otci dítěte, na které by dítě nárok mělo, pokud by ho mělo uvedeného v rodném listě.

Ovšem to již záleží na konkrétním posouzení situace Úřadem práce. Co se týče dávek státní sociální podpory jakou jsou porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, tak neuvedení otce do rodného listu dítěte by na jejich pobírání nemělo mít vliv.

Starost o dítě – obecně 

Žádný rodič by neměl mít pocit, že je na péči o své dítě sám. Bohužel se však stává, že se otec o své dítě starat nechce a břemeno zůstává na matce. To může být pro matku i dítě obtížná situace, ale existují kroky, které lze podniknout, aby bylo o dítě postaráno.

Nejprve je důležité, aby matka vyhledala právní radu, jak postupovat. V závislosti na situaci může mít otec stále zákonnou povinnost poskytovat dítěti finanční a citovou podporu. V takovém případě může matka podniknout právní kroky, aby zajistila, že otec ponese odpovědnost.

Kromě vyhledání právního poradenství by matka měla také požádat o podporu rodinu a přátele. Ať už se jedná o fyzickou nebo emocionální podporu, mít silný systém podpory může usnadnit snášení situace.

Pokud otec odmítá dítě vyživovat, měla by se matka rovněž zajímat o programy veřejné pomoci. Mnoho států nabízí programy, které poskytují finanční pomoc rodičům samoživitelům, což může pomoci pokrýt náklady na výchovu dítěte.

Když se otec nechce starat o dítě, může to být pro matku i dítě zničující. Matka se pak může cítit zmatená, zraněná a zdrcená. Může to mít také dlouhodobý dopad na blaho a vývoj dítěte. 

V této situaci by matka měla nejprve vyhledat emocionální a praktickou podporu. Ta může zahrnovat vyhledání poradny nebo rozhovor s blízkými přáteli či rodinou. Je důležité, aby se matka nejprve postarala o své vlastní potřeby, aby mohla být silná pro své dítě. 

Matka by také měla zvážit možnost získat právní poradenství, aby zajistila ochranu svých rodičovských práv. To zahrnuje i prozkoumání možnosti vymáhat výživné na dítě od otce, pokud je to možné. 

Matka by se také měla zajímat o získání potřebné finanční podpory pro dítě, a to buď prostřednictvím státních dávek, nebo soukromých grantů či charitativních organizací. Existuje celá řada možností, jak rodinám v této situaci pomoci, a matka by je měla všechny prozkoumat. 

V neposlední řadě by se matka měla snažit poskytnout dítěti veškerou lásku a podporu, kterou potřebuje, aby mu pomohla tuto obtížnou situaci zvládnout. To může zahrnovat společné trávení času, poskytování naslouchání a hledání kreativních způsobů, jak dítěti zajistit pocit bezpečí a lásky.

Bez ohledu na to, o jakou situaci se jedná, je důležité si uvědomit, že matka není sama. Se správnou podporou se matka i dítě mohou pozitivně posunout vpřed.