Půjčka na směnku – ihned, od soukromé osoby

Půjčky na směnku patří k nejrychleji a nejsnadněji řešeným půjčkám. Jde o velice jednoduché, snadné a rychlé půjčky, které umožní prakticky každému získat až desetitisíce korun jenom proti jednomu kusu podepsaného papíru.

Získat půjčku na směnku je velice snadné. Tento typ půjčky se běžně poskytuje osobám bez kontrolování jejich bonity a příjmu. Směnka, aby byla platná, musí být ověřena u notáře, což něco stojí a může to proces poskytnutí půjčky prodražit.

Ano, přesně takovým papírem je směnka, kterou lze napsat i na ubrousek v hospodě. Nezáleží totiž na formě směnky, nýbrž na obsahu. Pokud směnka splní zákonné požadavky na obligatorní položky, jež musejí být na směnce uvedené, nic nebrání její právní platnosti. Je to opravdu cenný papír, který může mít jakoukoliv formu, pokud splňuje zákonné předpoklady.

Půjčka na směnku je oblíbenou formou půjčky. Zajištění půjčky směnkou je pro věřitele výhodné pro dobrou vymahatelnost a pro dlužníka jistotou výše půjčky bez dalších skrytých poplatků. Půjčka na směnku je jiná forma půjčky bez příjmu ihned nebo nebankovní půjčky bez registru či obdobné půjčky bez prokazování příjmu.

Co je směnka?

Směnka je něco jako obchodní dokument, konkrétně cenný papír, se kterým se může obchodovat nebo převádět na jiného majitele. Vystavitel směnky (dlužník) je tímto písemně zavázán, že věřiteli (majiteli směnky) zaplatí dlužnou částku uvedenou na směnce.

 • Bianco směnka (blanco směnka)

Bianco směnka je druh směnky, kde nejsou vyplněny všechny údaje, a to záměrně. Tato směnka je zpravidla vydávána k bankovnímu nebo nebankovnímu úvěru. Věřitel může chybějící údaje vyplnit v případě, že se dlužník dostane do prodlení se splácením, a následně mu směnku předloží k placení.

Pokud dlužník své závazky uhradí, musí věřitel směnku vrátit nebo skartovat. S bianco směnkami je nutno zacházet s velkou obezřetností a v případě zneužití se obrátit na soud.

 • Aval směnky

Aval (směnečné rukojemství) je způsob ručení, kterým je možné zajistit závazek přímého i regresního dlužníka, který vzniká písemným prohlášením a podpisem ručitele (avalisty) na směnce nebo na přívěsku. Pravidelně bude rukojmím osoba dosud směnečně nezavázaná, tedy tzv. třetí osoba.

Avalovaná blankosměnka je tedy směnka spolupodepsaná třetí osobou, která se stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil.

Půjčky na směnku – přijedeme

Ano, půjčky na směnku lze poskytnout tak, že věřitel přijede za klientem (dlužníkem). Půjčky na směnku – přijedeme jsou velice štědrým produktem, jehož součástí je také možnost osobního kontaktu a vyřízení dohodnutého úvěru na místě.

Blankosměnka – vzor

O blankosměnku se jedná pouze v případě následujících bodů:

 • obsahuje alespoň jeden podpis
 • v textu je obsaženo slovo „směnka“
 • není úplně vyplněna, což je záměrné
 • nabyvatel má „směnečné právo vyplňovací“ – uděluje ten, kdo směnku vystavil, tzn. právo doplnit chybějící údaje

Doplněním chybějících údajů se blankosměnka stane platnou, a to i v případě, že její majitel nedodrží ujednání o tom, jaké údaje mají být do směnky doplněny. Platnost směnky nastává k datu, kdy byla blankosměnka výstavcem podepsána.

Základní typy směnky

Směnky by se daly rozdělit na dva základní typy. První typ je směnka vlastní a druhým typem je směnka cizí.

 • Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.
 • Směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz; třetí stranou může být např. banka.

Existuje celá řada vzorů, jak vzory blankosměnky, tak vzory směnky cizí, tudíž se člověk nemusí zabývat tím, jak má taková směnka vypadat.

Směnka vlastní

Správně vyplněná směnka musí obsahovat údaj, kde byla směnka sepsaná a podepsaná. Datum podpisu je nutné napsat ve formátu den číslem, měsíc vždy slovy a rok číslem. Další povinný údaj je, kdy má být za směnku věřiteli zaplaceno.

Výše půjčky na směnku resp. částky k vrácení je taktéž nutné uvést. Částka se musí uvést vždy číslem i slovy. Směnka vlastní musí obsahovat údaj, kdy je směnka splatná. Údaj bez protestu se udává též. Směnka by měla být stručná, cokoliv navíc co je vyplněno, může znehodnotit její platnost.

Směnka by měla obsahovat tyto údaje:

 • místo a datum vystavení směnky
 • celkovou částku půjčky
 • splatnost splátek a jejich výši
 • úrokovou sazbu
 • komu je směnka vypsána
 • částka slovy
 • místo, kde má být placeno
 • údaje výstavce
 • podpis dlužníka
 • požadavky na zajištění
 • sankce za pozdní splácení
 • podmínky splácení a odložení

Do směnky se kromě těchto uvedených údajů nic jiného nepíše, nejen že se tím zneplatní daná směnka, nýbrž by se celá záležitost značně zkomplikovala a znepřehlednila.

Pokud jde o sjednání půjčky na směnku pro fyzickou osobu, musí se uvést jméno a příjmení. V případě sjednání půjčky na směnku pro firmu se uvádí název firmy. Směnka musí obsahovat rodné číslo (RČ) v případě sjednání půjčky na směnku pro fyzickou osobu a identifikační číslo (IČ) v případě sjednání půjčky na směnku pro firmu.

Další povinný údaj je adresa. Ta musí být uvedená kompletní, tzn. ulice, číslo popisné i orientační, PSČ a město.

Směnka cizí

Účastníky směnečného vztahu založeného vystavením směnky cizí jsou tři subjekty – výstavce směnky (dlužník, emitent), směnečník (trasát) a remitent (věřitel), kdy výstavce směnky dává příkaz směnečníkovi, aby zaplatil určitou směnečnou sumu remitentovi. Směnečník je povinen zaplatit za směnku až poté, co tento příkaz akceptuje.

Podle zákona směnečného a šekového jsou podstatnými náležitosti směnky vlastní tyto údaje:

 • označení, že jde o směnku
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jméno směnečníka
 • údaj splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Směnka cizí je neplatná, pokud postrádá některou z výše uvedených náležitostí s výjimkou údaje splatnosti, místa placení a místa vystavení.

Chybí-li ve směnce údaj splatnosti, jde o směnku splatnou na viděnou. Postrádá-li směnka místo vystavení, bere se, že směnka byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce. Není-li místo placení uvedené, platí, že platebním místem je směnečníkovo bydliště.

Směnku lze platit buď v sídle remitenta (věřitele), v sídle výstavce směnky, v sídle směnečníka nebo na jiné adrese. Směnečnou sumu lze rovněž zaplatit u peněžního ústavu složením příslušné částky na účet, v takovém případě je třeba uvést název a adresu peněžního ústavu a číslo účtu.

Příklad:
Místo placení – Směnka je splatná u ………….. banky, na adrese …………….. na účet číslo ………………….

Směnka – vzor 2024

Směnku lze napsat prakticky na jakýkoliv kus papíru nebo lze směnku napsat třeba na prkno. Důležité je, aby směnka splňovala všechny náležitosti. Půjčka na směnku se tedy dá uzavřít kdekoliv a směnku lze napsat na cokoliv.

Jak může směnka vypadat?

V Praze dne 1. ledna 2024
Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 1. dubna 2024 na řad Josefa Nováka, bytem Nová 11/11, Novákov, směnečnou sumu ve výši 100 000 Kč (stotisíckorunčeských).
Směnka je splatná v Novákově u Josefa Nováka, bytem Nová 11/11, Novákov
Josef Dlužník RČ: 350859 / 021 Dlužná 1258
123 45 Dluhov

Půjčka na směnku – pojmy

Výstavce směnky (dlužník) – je osoba, která směnku vystaví. Výstavce je subjektem vyskytujícím se u směnky vlastní i u směnky cizí.

Směnečník (trasát) – je osobou vystupující u směnečného vztahu vznikajícího na základě vystavení směnky cizí. Směnečník dostává příkaz od výstavce směnky, aby za směnku zaplatil remitentovi (věřitel). Směnečník je povinen zaplatit za směnku až poté, co tento příkaz akceptuje. 

Remitent (věřitel) – je osoba, v jejíž prospěch je směnka vystavena, které bude ze směnky plněno. 

Aval (avalista, směnečný rukojmí) – je ručitelem ze směnky. Remitent se může domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi jako ručiteli až poté, co není směnka výstavcem či směnečníkem proplacena.

Aval je na směnce identifikován jménem, příjmením, adresou a dobré je uvést i datum narození či rodné číslo. Aval je na směnce vyznačen doložkou „per aval“ nebo „jako rukojmí“ či jinou doložkou stejného významu.

Doložky na směnkách

Na směnce se kromě povinných náležitostí mohou vyskytnout i různé doložky. Doložky se uvádějí v určité formuli jako „bez protestu“, „per aval“, „nikoli na řad“.

„Per aval“ – tato doložka označuje avala neboli ručitele, píše se na lícní stranu směnky. 

„Bez protestu“ – touto doložkou dojde k vyloučení povinnosti protestovat směnku. U směnky s doložkou „bez protestu“ není nutné prokazovat, že směnka byla řádně předložena k placení a nebyla proplacena.

„Nikoli na řad“ – směnka se označuje jako rekta směnka – nelze ji převést rubopisem, což znamená vyznačením nového vlastníka směnky na její zadní straně (kde se může v průběhu času vytvořit sloupec postupných vlastníků směnky, od vlastníka původního po vlastníka aktuálního).

Směnku (rekta směnka) s doložkou „nikoli na řad“ lze převést ve formě a s účinky obyčejného postupu, tj. smlouvou o postoupení pohledávky.

Je půjčka na směnku legální?

V roce 2013 byla schválena novela zákona, která půjčky na směnku zakazuje. Nařizuje všem poskytovatelům nebankovních spotřebitelských úvěrů mít licenci od České národní banky. Seznam držitelů licence ČNB lze dohledat na webu ČNB, pokud v něm poskytovatel není, nabízí úvěr nelegálně.

Půjčka na směnku je však nelegální jen v případě, že se jedná o spotřebitelský úvěr. V podnikatelském segmentu nelze mluvit o spotřebitelských úvěrech. Podnikatelský úvěr na směnku je tedy legální. Poskytovatelé ho mohou bez postihu nabízet a lidé bez problémů zřizovat.

Nabídky typu okamžitá půjčka na směnku pro spotřebitele jsou tedy klamavé, případně se jedná o podvod nebo nezákonnou praktiku.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Půjčka na směnku od soukromé osoby je v podstatě bezúčelový úvěr poskytnutý soukromou osobou. Takovéto úvěry jsou často krátkodobé a mohou být použity k libovolnému účelu. Nejčastěji se půjčka na směnku používá k pokrytí náhlých nečekaných výdajů, jako jsou například opravy domu nebo dovolená.

Důležité je mít na paměti, že tento druh úvěru se neposkytuje prostřednictvím běžných finančních institucí nebo bank, nýbrž se zřizuje napřímo mezi věřitelem (soukromou osobou) a dlužníkem (člověkem, který půjčku potřebuje).

Půjčka na směnku od soukromé osoby však také nese některá rizika. Protože dochází k přímému obchodu mezi dlužníkem a věřitelem, může být obtížné prosadit práva v případě problémů s úhradou nebo nemusí být dodržena zákonná pravidla o poskytování úvěrů.

Hlavním bodem je pečlivé zvážení dostupných možností a rady s odborníky na finanční služby, aby se i v takovýchto smlouvách dodržely právní a finanční předpisy.

Půjčka na směnku od lichváře

Půjčka na směnku od lichváře je půjčka, kterou si berou zoufalí lidé, zpravidla kvůli chybějícím úsporám nebo neschopnosti splatit běžnou bankovní půjčku. Je to dohoda mezi věřitelem a dlužníkem, ve které věřitel bere na vědomí, že dlužník vrátí určitou částku peněz v určitém období. Lichváři často poskytují půjčky na směnku za vyšší úrok než je tomu u jiných půjček.

Půjčky od lichvářů nelze doporučit. Lichváři mohou s dlužníkem udělat dohodu, která je mimo obvyklé běžné požadavky banky. Pokud dlužník nemá dostatečné peníze na splacení půjčky, může být nucen souhlasit s ještě vyššími úroky a často i odpovědností za dluhy ostatních.

To může být pro dlužníka závažným finančním rizikem a měl by proto požadovat poradenskou službu před podepsáním směnky.

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou úvěry, které poskytuje jedna fyzická osoba druhé. Na rozdíl od bankovních úvěrů nevyžadují žádné schválení. V minulosti byly tyto půjčky populárním způsobem financování malých podniků a soukromých investic. Půjčku na směnku lze poskytnout nebo získat bez skutečného schválení.

Půjčky na směnku mohou být užitečné pro obě strany. Poskytovatel půjčky může získat vyšší úroky a žadatel o půjčku může získat úvěr bez nutnosti splňovat bankovní požadavky.

Osoba, která poskytuje půjčku, má potom právo nechat si vyhotovit směnku, která obsahuje informace o tom, kolik je pohledávka a její výše. Jakmile je půjčka zaplacena, notářská směnka slouží jako doklad splnění závazku.

Výhody půjčky na směnku

Zcela zásadní výhodou půjčky na směnku je její rychlost. Tento druh půjčky totiž se dá uskutečnit během pár minut. Stačí si ohlídat zákonné náležitosti, které jsou povinné, a během chviličky může být půjčka uzavřena.

Hlavní výhody půjčky na směnku:

 • rychlost
 • benevolentní podmínky
 • bez nahlížení do registru
 • bez doložení příjmů
 • srozumitelnost

Zájemce se tak vyhne složitým obchodním podmínkách, problematickým citacím v platebních podmínkách a případným nedorozuměním v pochopení jednotlivých pasáží smlouvy. Směnka je totiž vždy jasná a přehledná. Dává informaci, kdo, kdy, kde a jak má komu zaplatit. Všechny informace na jednom místě s jednou myšlenkou.

Nejvýznamnějším benefitem půjčky na směnku z vlastního zdroje je skutečnost, že může být získána během několika hodin po schválení. Půjčky na směnku jsou také obvykle snadno splatitelné. To znamená, že nevyžadují dlouhé pokuty v případě nesplacení nebo nesplacení a nevyžadují úvěrový profil pro schválení. Nejsou příliš nákladné a mohou poskytnout okamžité řešení finančních problémů.

Nevýhody půjčky na směnky

Nevýhodou půjček na směnku je to, že poskytovatelům takových půjček jde často primárně o svůj zisk. Klienti se tak ze své momentální finanční tísně nedostanou, nicméně propadají se do větších dluhů. Důležité je dát si pozor na podvodníky a lichváře, kteří se svým klientům mnohdy nesnaží pomáhat.

Jak již bylo řečeno, půjčky na směnku pro jsou v případě, že nejde o podnikatelskou půjčku, nelegální.

Jaké jsou další velké nevýhody půjčky na směnku?

 • ručení vlastním majetkem i za nižší částky
 • možnost prodání směnky
 • častá nutnost podepsání rozhodčí doložky
 • riziko okamžité exekuce při nesplácení

Velmi vysoké riziko představuje právě možnost prodání směnky. Směnku totiž její majitel může kdykoliv prodat a dlužníka o tom nemusí ani informovat. Dlužník poté půjčku musí splatit úplně jinému člověku, než se kterým se původně domluvil. Dlužník si nemůže být nikdy jistý, u koho se směnka nakonec ocitne.

Rozhodčí doložka je obsažena ve většině půjček na směnku. Podepsáním tohoto dokumentu dlužník schvaluje to, že druhá strana může zvolit tzv. rozhodce či arbitra. Ten bude figurovat v řešení všech problémů s půjčkou a bude stát vždy na straně věřitele. Tento člověk není nezávislý soudce.

Jednou z dalších nevýhod půjček na směnku by mohla být skutečnost, že věřitel riskuje ztrátu peněz, pokud dlužník půjčku nesplatí. Jsou také obvykle nabízeny s vyššími úrokovými sazbami než půjčky poskytnuté bankami. Dlužník nakonec zaplatí vyšší úroky, než bylo původně očekáváno.

Půjčka na směnku online

Půjčka na směnku patří mezi půjčky online ihned, které lze sjednat z pohodlí domova již za několik minut. Zájemce nemusí osobně navštěvovat pobočku, stačí mu pouze vyplnit online formulář na webu poskytovatele. Musí se však sejít s poskytovatelem a podepsat směnku.

Tato výhoda je sice velmi oblíbená a využívaná, nicméně možnost sjednání online již nabízí velká část poskytovatelů. Online si lze sjednat téměř všechny typy úvěrů od mikropůjček, malých půjček až po půjčky bez nahlížení do registru.

Okamžitá půjčka na směnku

Okamžité půjčky na směnku patří do nebankovních půjček. Pokud si tedy osoba potřebuje ihned půjčit, směnka je volbou vskutku rychlou. Stačí si sednout s dotyčným věřitelem a dojednat potřebné podmínky.

Pokud si žadatel řekne, věřitel přiveze směnku i k němu domů. Tyto okamžité půjčky na směnku jsou oblíbenou volbou lidí, kteří nedosáhnou na bankovní ani solidní nebankovní půjčku.

Půjčka na směnku ihned

Půjčka na směnku ihned by se dala nazvat rychlou půjčkou ihned na účet do hodiny bez poplatků. Splatnost půjčky může být více jak 30 dní. Bez ručitele a bez zástavy.

Peníze mohou být na účtu do 24 hodin. Není potřeba chodit na úřad ani shánět ručitele. Bezproblémová půjčka ihned na účet. Žádné skryté poplatky a sankce. Půjčka na směnku ihned je rychlé (bez)hotovostní řešení.

Účinnost půjčky na směnku

Obvykle jsou půjčky na směnku tvořeny profesionály, kteří vědí, co je potřeba do ní uvést. Pokud si však zájemce není jist, stačí si ze zákona vyjet všechny obligatorní náležitosti půjčky na směnku a ověřit, jestli vytvořená směnka tyto náležitosti splňuje.

Pokud ano, je automaticky účinná, stejně jako profesionálně vytvořený dokument. Každý může vytvořit směnku během pár minut a má pak v ruce jasný a hlavně vymahatelný prostředek, který je velice složité zpochybnit.

Půjčka na směnku – nabídka

Půjčka na směnku má jasně daná pravidla. Dlužník vypíše věřiteli směnku, nejpoužívanější je směnka vlastní, a tím je jasně dáno, kdy a kolik má dlužník věřiteli vrátit. Půjčka na směnku je průhledná forma půjčky bez poplatku a skrytých úroků.

Půjčka na směnku je využívaná v soukromém i obchodním styku. Při poskytování půjčky na směnku, investor poskytne půjčku oproti vystavení směnky. V obchodním styku slouží směnka převážně k zajištění pohledávek věřitele.

Dodavatel poskytne plnění a jeho splacení je zajištěno směnkou. V případě nezaplacení poskytnutého plnění dodavatel použije směnku k vymožení svých pohledávek.

Půjčky na směnku, které fungují

Půjčky na směnku, které fungují, jsou vhodnou volbou pro každého člověka, který se dostane do finanční tísně a potřebuje rychle peníze. Jedná se především o krátkodobou půjčku, kterou lze získat za několik minut po jejím schválení.

Bez jakýchkoli poplatků předem a bez kontroly registry dlužníků. Půjčky na směnku, které fungují, se stávají velmi žádanými mezi lidmi v situacích, kdy nevyhovuje klasická půjčka.

Tyto půjčky jsou obvykle vyřízeny během krátké doby, obvykle ve stejný den.

Půjčka na směnku na OP

Půjčka na směnku na občanský průkaz je zpravidla druhem krátkodobé nebankovní půjčky. Vyžaduje to, že žadatel poskytne na směnce veškeré požadované údaje, jako jsou jeho jméno, adresa, rodné číslo a číslo občanského průkazu.

Půjčky na směnku jsou nezákonné, proto je nelze získat v bankách ani solidních nebankovních společnostech.

Půjčka na směnku Praha

Půjčka na směnku Praha je nabízena především lidem, co žijí ve městě Praha. Je zde preferováno osobní jednání. O peníze si zájemce může požádat vyplněním jednoduché online žádosti, na základě které bude kontaktován, aby si domluvil osobní schůzku, na které se probere vše potřebné.

Půjčka na směnku Brno

Půjčka na směnku Brno je zase určená pro lidi, kteří žijí v Brně a okolí. Pokud zájemce hledá jednoduchý způsob získání peněz, kde nemusí prokazovat historii úvěrů ani finanční výdaje, možná se pro něj hodí právě půjčka na směnku Brno. Jedná se o jednoduchý úvěrový produkt, kde je dohoda potvrzena písemnou smlouvou.

Půjčka Brno je v tomto regionu dostupná u mnoha poskytovatelů finančních služeb. Není nutná žádná bonita, a to znamená, že se o ni mohou ucházet i občané s nízkými příjmy, nezaměstnaní, důchodci nebo lidé bez regulérního úvěrového zázemí.

V případě, že dlužník včas a pravidelně nesplácí, druhá strana má možnost následně vymáhat dlužnou částku jako pohledávku.

Půjčka na směnku ještě dnes

Půjčkou na směnku ještě dnes je ve skutečnosti velmi rychlý a jednoduchý způsob, jak získat okamžitě peníze. Největší výhodou půjčky na směnku je fakt, že není nutné plnit speciální požadavky. Požadovaná částka je obvykle okamžitě k dispozici.

Nic to však nemění na tom, že jde o nezákonnou formu půjčování peněz, pokud se nejedná o podnikatelskou půjčku.