Špatná snacha – co dělat, zkušenosti

Péče o nesamostatné příbuzné může představovat velkou fyzickou i psychickou zátěž, zejména pokud osoba potřebující péči nespolupracuje. Pečující pak napadají různé myšlenky a pocit vlastní méněcennosti. Jak z toho ven?

Modelový příklad: Žena bydlí s manželem a tchánem v malém bytě. Tchán je ležák, do půl těla ochrnutý a péče o něj je velmi náročná, hlavně psychicky. Pořád kolem něj lítají, sotva jej přikryjí a vrátí se ke své práci, volá znovu, že chce naklepat polštář. Sotva to udělají, volá znovu, že chce bažanta.

Nedokáže skloubit své požadavky. Volá o pomoc desetkrát do hodiny. Minule o půlnoci volal a chtěl vědět, kolik je hodin, prý jen tak. Žena to psychicky nezvládá a má kvůli tomu výčitky svědomí. Myslí si, že je špatná snacha. Občas je protivná, někdy už tajně doufá, ať je konec.

Navíc se jí kvůli tomuto stresu nedaří otěhotnět a ani neví, jestli by to bylo v této situaci dobré. Tchánův stav nevypadá tak, že by umíral, jen už nikdy nebude chodit. Z představy, že jej budou mít doma dlouho, žena propadá depresi. Má dojem, že už jsou s manželem oba na pokraji sil. Připadá si bezcitná, zlá a neví, jak z toho ven.

Péče o osobu blízkou

Z popsané situace vyplývá, že tchán není empatický a nebere na příbuzné žádný ohled. Partneři sice pečují o nemocného člověka, ovšem mají i svůj život, proto nezbude nic jiného, než si stanovit pravidla, která je potřeba tchánovi opakovaně sdělovat a dbát na jejich dodržování. Vše samozřejmě s pomocí manžela.

Je nechodící, do půl těla ochrnutý, z čehož vyplývá, že rukou pohybovat umí a částečně i trupem a taky by to měl činit. Je-li tomu opravdu tak, dá se spousta drobností nastavit tak, aby se tchán obsloužil sám – hodiny, toaleta, rádio, ovladače, hygiena.

To, že je nechodící, ještě neznamená, že je nemohoucí a že mu veškerý volný čas musí vyplňovat příbuzní. Není vhodné mu ubírat dovednosti, které ještě má. Naopak je třeba je cvičit a posilňovat a nezneužívat péči o osobu blízkou.

Myšlenky, které ženu při soužití v malém bytě napadají, jsou lidské a vypovídají o tíži, kterou s sebou vážná nemoc nese. Mohlo by pomoci navázat kontakty s dalšími lidmi, kteří pečují o starší příbuzné (přes lékařku nebo pečovatelskou agenturu) a najít tak pro sebe podporu.

Příspěvek na péči

Co se týče praktických věcí, ošetřující mají nárok příspěvek na péči. Ten by mohl pomoci s placením pečovatelské nebo ošetřovatelské služby. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách má na příspěvek nárok osoba závislá na péči druhých. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat základní životní potřeby. A to ve stupních:

 • stupeň I (lehká závislost), neschopnost zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
 • stupeň II (středně těžká závislost), neschopnost zvládat pět nebo šest základních životních potřeb
 • stupeň III (těžká závislost), neschopnost zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb
 • stupeň IV (úplná závislost), neschopnost zvládat devět nebo deset základních životních potřeb

Zároveň vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • péče o domácnost

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
 • 12 800 Kč, stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)

Tchán má nárok požádat o osobní asistenci nebo pečovatelskou službu. Jedná se převážně o činnosti, jakými jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.