Může zaměstnavatel poslat na zdravotní prohlídku

Zaměstnanci musí pravidelně chodit na zdravotní prohlídky k takzvanému závodnímu lékaři, kterého zajišťuje zaměstnavatel. Je možné, aby zaměstnavatel poslal svého zaměstnance na prohlídku dříve než obvykle?

Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost odpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Právě za účelem posouzení zdravotní způsobilosti se provádějí pracovnělékařské prohlídky, pro které se často používá termín prohlídka u závodního lékaře.

Mezi pracovnělékařské prohlídky patří mimo jiné prohlídka periodická (pravidelně se opakující) a prohlídka mimořádná.

Periodická prohlídka se provádí v intervalech podle kategorie práce. Práce jsou zařazovány do čtyř kategorií podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a podle jejich rizikovosti pro zdraví.

Záleží, do jaké kategorie rizikovosti je zařazena práce a kdy tedy uplyne doba k další periodické prohlídce. Například u prací zařazených do 3. kategorie absolvuje zaměstnanec periodickou prohlídku co dva roky

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně jeho zdravotní způsobilosti k práci. 

Mimořádná prohlídka se mimo jiné provádí i na základě žádosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel může mít za to, že v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti se snížila zdravotní způsobilost, a proto zaměstnance vyslal na tuto prohlídku.

Odmítnutí prohlídky by mohlo mít za následek to, že by zaměstnanec mohl být automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, což může být důvodem rozvázání pracovního poměru stejně jako při zbavení svéprávnosti.

Poté by musel zaměstnanec prokazovat, že zaměstnavatel nemohl mít důvod předpokládat, že u něj došlo ke změně zdravotní způsobilosti a nebylo tak třeba ho na prohlídku vysílat, a jednalo se pouze o šikanu ze strany nadřízeného. Toto dokazování je však problematické. Proto je třeba připustit, že je vhodné se zaměstnavatelově žádosti podrobit a prohlídku absolvovat.

Zdravotní prohlídky – obecně 

Zdravotní prohlídky na pracovišti jsou důležitou součástí udržování dobrého zdravotního stavu zaměstnanců. Zdravotní prohlídky zahrnují řadu testů a hodnocení, které zaměstnavatelům pomáhají identifikovat případná zdravotní rizika a zajistit, aby zaměstnanci podávali co nejlepší výkon. Zdravotní prohlídky mohou zaměstnavatelům také pomoci plánovat případné zdravotní problémy a zajistit preventivní opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Zdravotní prohlídky se v jednotlivých podnicích liší, ale obvykle zahrnují lékařské prohlídky, krevní testy a hodnocení životního stylu. Fyzické prohlídky zahrnují celkové posouzení celkového fyzického zdraví zaměstnance, včetně výšky, hmotnosti, krevního tlaku a teploty. Krevní testy slouží ke kontrole případných zdravotních problémů a poskytují základní údaje pro budoucí hodnocení. Hodnocení životního stylu měří současný životní styl a stravovací návyky zaměstnance a případné rizikové faktory s ním spojené.

Zdravotní prohlídky jsou přínosné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Umožňují zaměstnavatelům identifikovat případná zdravotní rizika dříve, než se stanou závažným problémem, a poskytují preventivní opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Zaměstnancům mohou zdravotní prohlídky pomoci přijmout nezbytná opatření k udržení jejich fyzické a duševní pohody.

Celkově jsou zdravotní prohlídky na pracovišti důležitou součástí udržování pohody zaměstnanců. Poskytují zaměstnavatelům způsob, jak sledovat zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, a zaměstnancům možnost podniknout potřebné kroky k udržení jejich fyzické a duševní pohody.