Splácení exekucí a dluh se nesnižuje

Je snadné se dostat do finančních potíží v dnešní době. Pokud je na člověka uvalena exekuce na plat v určité částce, musí ji řádně splácet, a to včas. Je možné, aby z celkové částky stále běžely úroky?

Je možné, že v rozhodnutí soudu je stanovenou částku, kterou je dlužník povinen uhradit a zároveň byla stanovena povinnost uhradit i úroky z prodlení až do zaplacení. V rámci exekuce je vymáhána většinou dlužná částka (jistina) i s příslušenstvím (úroky, náklady řízení) a náklady exekuce (odměna, náhrada hotových výdajů, náklady oprávněného).

Exekutor ze zákona nemá stanoveno, co by měl z plnění nejprve uspokojovat. Je tedy plně na exekutorovi, zda celé plnění použije na úhradu určité části dluhu například jistiny, nákladů exekuce, úroků či bude uspokojovat poměrně všechny části dluhu. Je možné, že sražené částky se nezapočítávají (částečně započítávají) na jistinu, a proto se nedaří dluh splácet, a stále nabíhají úroky z prodlení.

Aby došlo ke snížení dlužné částky například z podnikání a tedy i úroků, je nutné, aby exekutor nejprve uspokojoval samotnou jistinu. Protože exekutor ze zákona není povinen nejprve plnění započíst na jistinu, je na místě jej požádat, aby sražené částky nejprve započítával na jistinu. Žádosti exekutor není povinen vyhovět. Exekuční řízení končí až vymožením celé dlužné částky včetně příslušenství.

Exekuce – obecně 

Exekuce je právní proces, kdy věřitel získá zpět nemovitost od dlužníka, který nesplácí své závazky. K tomu dochází, když majitel domu nesplácí svůj hypoteční úvěr a věřitel je nucen převzít dům, aby získal zpět své ztráty. Zabavení nemovitosti může mít zničující dopad na majitele domu, což ztěžuje koupi dalšího domu a zajištění financování v budoucnu.

Když majitel domu nesplácí své splátky, věřitel obvykle zašle dlužníkovi oznámení o nesplácení a poskytne mu určitou dobu na uhrazení chybějících splátek, jinak věřitel zahájí proces zabavení nemovitosti. Věřitel poté podá k soudu žalobu na exekuci, na jejímž základě se dlužník musí dostavit k soudu, aby na žalobu odpověděl. 

Jakmile je proces zabavení dokončen, věřitel převezme vlastnictví nemovitosti a bude ji moci prodat, aby získal zpět svou investici. Majitel domu již nebude zodpovědný za splácení hypotéky, ale exekuce zůstane v jeho úvěrové zprávě po dobu sedmi let, což mu v budoucnu ztíží získání financování.

Pokud člověku hrozí exekuce, má k dispozici několik možností. Možná bude moci s věřitelem vyjednat změnu úvěru nebo splátkový plán, aby si mohl svůj domov ponechat. 

Může mít také nárok na programy prevence exekucí, které nabízí vláda. V některých případech může být člověk schopen prodat svůj dům v rámci krátkodobého prodeje, což mu umožní vyhnout se exekuci úplně.

Bez ohledu na to, jakou možnost zvolí, je důležité porozumět procesu exekuce, aby mohl učinit nejlepší rozhodnutí pro danou situaci. Pokud potřebuje další informace nebo pomoc, měl by se obrátit na advokáta zabývajícího se exekucemi a prodiskutovat své možnosti.