Sirotčí důchod a výživné – co sňatek, jak nepřijít o peníze

Po smrti rodičů mají děti nárok na sirotčí důchod, po rozvodu na výživné od rodiče, který s nimi nežije v jedné domácnosti. Pokud dítě studuje vysokou školu a samostatně nevydělává, má nárok na oba příjmy. Jak je to však u případné svatby? Nárok zaniká?

Modelový příklad: Ženě je 24 let, v současné době studuje vysokou školu a pobírá sirotčí důchod po své mamince, která před dvěma lety zemřela. Jelikož rodiče byli rozvedeni a ji vychovávala maminka, platí jí otec výživné. Žena již nějakou dobu žije s pracujícím přítelem. Uvažují o svatbě a založení rodiny. Není si však jistá, zda když se vdá, bude mít dále nárok na sirotčí důchod a na výživné od otce.

Sirotčí důchod

Pro trvání nároku na sirotčí důchod platí jiné podmínky, než pro trvání nároku na výživné. Podle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. má na sirotčí důchod, za předpokladu splnění dalších podmínek, nárok nezaopatřené dítě.

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě nejdéle do 26 let věku, které se mimo jiné soustavně připravuje na budoucí povolání. Tyto podmínky žena splňuje. Nezaopatřenosti nepozbude ani v případě, že se vdá. Zákon o důchodovém pojištění spojuje nezaopatřenost pouze s přípravou na budoucí povolání nebo s nemožností vykonávat výdělečnou činnost z důvodu zdravotního stavu.

Žádost o důchod podává sám občan na OSSZ podle místa trvalého pobytu, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Za nezletilé nezaopatřené dítě ji podává jeho zákonný zástupce, zletilé nezaopatřené dítě podává žádost osobně. 

Výši sirotčího důchodu ovlivňuje délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše jejích výdělků. Sirotčí důchod má dvě části a to, výměru základní a výměru procentní. Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry důchodu, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí.

Výživné od otce

Trvání nároku na pobírání výživného od otce je však třeba posuzovat jinak. Dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Toto není jakkoliv vymezeno dovršením určitého věku dítěte. Po dobu studia vyživovací povinnost otce k dceři bezpochyby nadále trvá.

Uzavřením sňatku však mezi dcerou a přítelem (v té době již manželem) vznikne vyživovací povinnost mezi manžely. A podle zákona o rodině a § 91 má výživné mezi manžely přednost před výživným od rodičů. Uzavřením manželství tedy přechází vyživovací povinnost rodičů na manžela a výživné od otce dceři již náležet nebude.