Sloučení exekucí – kdy a za jakých podmínek žádat

Sejde-li se u jednoho dlužníka více žalovaných dluhů, není nutné vést exekuci na každý dluh zvlášť. Spojování exekučních řízení u jednoho úřadu je automatické. Pokud jsou exekuce vedeny u různých exekutorů, lze je soudně sloučit do jedné. Jak to probíhá?

Dle vyjádření Exekutorské komory je slučování exekučních řízení k dlužníkům finančně šetrnější. Spojení exekucí totiž výrazně snižuje jednotlivé náklady. Pokud by bylo proti jednomu dlužníkovi vedeno více exekucí, musel by hradit poplatky advokátovi věřitele, exekutorovi a ještě DPH za každou exekuci zvlášť.

Pokud se dlužníkovi povede vytvořit několik závazků u stejného věřitele, zpravidla je tato věc postoupena jednomu exekutorovi, který všechny dotyčné dluhy spojí do jednoho. Může se tak stát například pokud dlužníka několikrát za sebou chytne revizor MHD bez jízdenky. Černý pasažér, pokud pokutu nezaplatí, pak dluží Dopravnímu podniku tolikrát, kolikrát byl bez platného jízdního dokladu pokutován.

Pokud jsou však jednotlivé exekuce proti stejnému dlužníkovi vedeny u různých exekutorů, může dlužník požádat okresní soud o sloučení všech pohledávek. A to zejména s ohledem na finanční stránku věci. Méně exekucí znamená méně poplatků advokátům a exekutorům a splácení menších částek.

Exekuční řád doslova říká, že: „Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení.“

Exekuce nemusejí být sloučeny vždy

Exekuční řád 120/2001 Sb. se a priori brání proti možnému zneužití a vyhrazuje si v některých případech právo exekuční řízení nespojit. V zájmu hospodárnosti řízení však může exekutor věc vyloučit k samostatnému řízení a exekuce tedy nespojit.

Je třeba sdělit, že soud nespojí exekuce vždy, avšak dle ustanovení § 37 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád, jen tehdy:

  • je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce,
  • je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu.
  • jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle prvního bodu.

Dlužníci žádají exekuce spojit z důvodu, že je nezvládají platit. Je třeba si však uvědomit, že i v rámci jedné spojené exekuce bude možné postihnout z příjmu zabavitelnou částku a že i tato spojená exekuce bude mít své náklady.

Výhodou však je, že ode dne spojení již běží pouze jedny náklady, nicméně je pravděpodobné, že bude třeba uhradit již vzniklé náklady u obou exekucí.