Jak vydědit dítě – postup, možnosti, problémy, zkušenosti

Navzdory všem snahám a dobrým úmyslům se vždy nepodaří vychovat ze svých dětí slušné občany. Pokud se některý z potomků dlouhodobě nechová dle rodičových představ, lze jej v dědictví opomenout. Jak to udělat, aby dědil jen jeden syn?

Modelový příklad: Muž je vdovec, má dva syny. Jelikož starší syn tráví hodně času po hospodách, kde utrácí peníze za alkohol a automaty, otec by chtěl, aby po jeho smrti rodinný dům, kde nyní žije sám, zdědil jen mladší syn. Neví, jestli je to možné.

Mladší syn má rodinu, chodí řádně do práce, často otce s dětmi navštěvuje a pomáhá mu. Je to slušný člověk a otec si je jistý, že by s domem po jeho smrti dobře naložil. Starší syn za otcem přijde jen, když potřebuje peníze. Kvůli pití a automatům má dluhy. Otec nechce, aby se po jeho smrti kvůli majetku dohadovali, aby starší syn nedělal mladšímu synovi problémy.

Závěť versus nepominutelný dědic

Zaprvé má otec možnost již za svého života dům mladšímu synovi darovat a zřídit si k němu věcné břemeno doživotního užívání. Další možností je sepsat závěť a výše uvedený majetek odkázat jen mladšímu synovi. Zde je však třeba upozornit, že podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. a § 1643 jsou zletilí potomci nepominutelní dědicové a mají z dědictví nárok na povinný podíl.

Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. To znamená, pokud by měl děděný dům hodnotu osmi milionů korun a jsou-li jen dva dědicové, činí povinný podíl 4 miliony korun. Druhý syn, který by v závěti zmíněn nebyl, má právo dostat čtvrtinu povinného podílu, tj. jeden milion korun.

Listina o vydědění

Pokud by došlo k sepsání závěti, kde by otec vše odkázal mladšímu synovi a staršího syna v závěti neuvedl, byla by závěť v tomto směru neplatná, pokud nedojde k vydědění staršího syna listinou o vydědění.

Vydědit lze jen ze zákonem uvedených důvodů uvedených v § 1646 Občanského zákoníku. Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který:

  • mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
  • vede trvale nezřízený život

Starší syn často pije a utrácí peníze na hracích automatech, a je proto i zadlužený. V tomto případě by otec mohl vydědit staršího syna z důvodu, že trvale vede nezřízený život. Synovo chování by mělo být pro splnění podmínek vydědění trvalého charakteru.

Listinu o vydědění je třeba sepsat způsobem daným zákonem a rovněž musí splňovat určité náležitosti. Vydědit lze pouze svého vlastního potomka. Listina musí být vlastnoručně podepsaná, včetně dvou současně přítomných svědků, u nichž lze předpokládat, že zůstavitele přežijí.

A jelikož jde o majetek větší hodnoty, je doporučováno případné sepsání závěti, listiny o vydědění (či obecně řešení případné pozůstalosti) konzultovat s notářem. Konzultace s notářem je možná také v případě, že se otec rozhodne nemovitost darovat již za života.